SAL7319, Act: R°342.1-V°342.1 (2865 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°342.1-V°342.1  
Act
Date: 1425-06-09

Transcription

2021-02-01 by Mi-Je Van Gils
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e) joffrouwe/
katline weduwe gords wilen kersmake(re) in deen side ende augustijn vande(n)/
borchoven die overmids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt es/
tot den goeden jans vanden borchove(n) des jonghen sijns brueders ende/
joffrouwe m(ar)griete(n) kersmakers sijns wijfs in dande(re) mids dien dat de/
voirscr(even) joffrouwe katline hadde gecalengeert alsulken jaergebode als de/
voirscr(even) augustijn hadde doen doen vanden goeden voirscr(even) daer hi toe/
geleidt es Daer de voirscr(even) joffr(ouwe) katline met hoe(re)n gelev(er)den voersprake/
seggen dede dat sij de voirscr(even) gebode gecalengeert hadde mids dat sij/
meyndde dat de selve goede hoer toebehoerden ende dede lesen inden/
rechte ene(n) beleidbrief daer mede dat de voirs(creven) wilen gord op tijt voer/
leden beleidt was tot den goeden vranx wilen kersmakers sijns vader ende/
onder dande(re) tot so(m)migen goeden die der voirs(creven) joffrouwe m(ar)griete(n) in hoe(r)/
deylingen gevallen wa(r)en hoepte en(de) meynde de voirs(creven) joffr(ouwe) katline want/
de brieve haire? wa(r)en en(de) gord daer toe geleidt was soe wa(r)en die brieve/
op haer verstorven en(de) dat mids dien haer de voirs(creven) goede toebehoerden/
Op dwelke de voirscr(even) augustijn hem verantw(er)dde ende dede lesen inden/
rechte den deylbrief daer mede dat der voirscr(even) joffrouwe m(ar)grieten de/
voirs(creven) goede in deylingen gevallen wa(r)en jegen claese den kersmaker hoe(re)n/
brueder seggen(de) al waest alsoe dat de voirs(creven) gord tot den voirs(creven) goeden/
geleidt was soe es de deylinge gemaect en(de) ghevesticht voe(r) scepen(en)/
van loven(e) bij consente en(de) wille van hem en(de) oec vander voirs(creven) joffrouwe/
katlinen mids den welken hi meynde dat hem dat beleid aen sine(n) beleide/
noch aen sijn gebode gheen onstade doen en soude want al was gord wilen/
tot sijns vader goeden geleidt als de vader doet was soe verstorve(n) de/
goede op den voirscr(even) gorde en(de) als was hi doen daer toe geleidt soe was/
hi geleidt tot sijns selfs goeden Hoepte en(de) meynde de voirs(creven) augustijn/
dat alsulken calenge(re)n vanden geboden als de voirscr(even) joffr(ouwe) katline gedaen
//
hadde dat die hem gheen onstade doen en soude en(de) des genueghde/
hem wel tvo(n)nisse Alsoe dat dae(re)n teynden de scepen(en) van loven(e)/
gemaent vanden meye(r) wijsden voer een vo(n)nisse dat alsulken/
calangie als de voirscr(even) joffr(ouwe) katline gedaen heeft op die/
jaergebode die de voirscr(even) augustijn heeft doen doen dat die/
den selven augustijn noch sinen beleide gheen onstade doen en/
selen P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borchove(n) joh(ann)e de opp(endorp) filio q(uon)d(am) walt(er)i/
joh(ann)e de nethen(en) hen(ri)[co] de calstr(is) walt(er)o ca(pelle)[ma(n)] ar(noldo) vynck/
et hen(ri)[co] wante scab(inis) lovan(iensibus) junii ix anno xiiii[c] xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt