SAL7319, Act: R°350.1-V°350.1 (2922 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°350.1-V°350.1  
Act
Date: 1425-06-16

Transcription

2021-01-28 by Mi-Je Van Gils
Van augustine vanden borchoven/
Steven smacht sone stevens wilen smacht es comen inde banc voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jegen augustine vanden borchoven die beleidt/
is tot den goeden jans vanden borchoven des jongen sijns brued(er)s ende joffr(ouwe)/
m(ar)grieten kersmakers sijns wijfs ende heeft aldaer inden rechte doen lesen/
enen scepen(en) brief van loven(e) voirtijts gemaect op de huweleke vorwerde/
tusschen gorde wilen kersmake(re) in deen side en(de) joffr(ouwe) kathelinen wilen q(ui)nq(ue)/
sinen wive in dande(re) Den voirs(creven) brief gelesen seyde de voirs(creven) steven bi/
sinen geleverden voirspreke dat seke(re)n p(er)sonen inden voirs(creven) brieve genoemt/
daer steven smacht sijn vad(er) een af was de voirs(creven) gord de kersmake(re) ond(er)/
and(er) poente inden voirs(creven) brieve begrepen geloeft hadde dat hi gheen vande(n)/
goeden de welke de selve gord ende joffr(ouwe) katheline te gade(r) vrachten v(er)sette(n)/
vercoepen verande(re)n noch beswa(r)en en soude in enig(er)wijs met wille der voirs(creven)/
joff(rouwe) katheline(n) noch jegen hae(re)n wille Ende om dat den brief mentie maect/
b(ri)nger des briefs soe sprake hi aen met den selve(n) brieve als erfgename/
van sine(n) voirs(creven) vad(er) seggende dat augustijn met sine(n) voirs(creven) beleyde te hem/
wert trecken wilt alrehande goede ind(er) voirs(creven) huweleker vorwerde(n) begrepe(n)/
tonrechte alsoe hi meynde want den brief begrepe dat hise vercoepen/
verande(re)n versetten noch beswa(r)en en soude Ende sij met den voirs(creven) voirs(creven) beley(de)?/
verandert wa(r)en en(de) wel gescapen of augustijn aflivich worde met allen/
vande(n) erfgenamen ontvreemt te werde(n) des hi hoepte dat nu(m)m(er)meer/
sijn en sal nae der geloften voirs(creven) ende des genueghde hem wel tvo(n)nisse/
Op dwelke de voirs(creven) augustijn hem verantwerdde en(de) seyde dat hi den/
brief liet gaen daer hi sculdich wa(r)e te gaen mar hoepte dat daer jegen/
niet gedaen en wa(r)e en(de) dat hi hem aen sine(n) beleyde gheen onstade doen/
en soude bi redene(n) want claes de kersmake(re) en(de) joff(rouwe) m(ar)griete kersmakers/
sijn sust(er) des voirs(creven) jans wijf vande(n) borchove(n) een deylinghe en(de) scheydinge/
gemaect hebben vande(n) goede(n) voirscr(even) met wille en(de) consente vande(n) voirs(creven)/
gorde en(de) joff(rouwe) katheline(n) hoerer beyd(er) vad(er) en(de) moed(er) Soe en sijn die goede/
niet verandert noch vercocht en(de) het is dicwile gesien al eest alsoe/
dat goede liede huweleke vorwerde(n) hebben dat sij nochtan scepen(en) brieve/
bekenne(n) en(de) doen beleyde(n) om van hoe(re)n goede(n) verwaert te sijn en(de) die te/
bescudde(n) of sijs te doen hadde(n) Oec seyde de voirs(creven) augustijn dat den voirs(creven)/
brief die de voirs(creven) steve(n) hadde doen lesen hem alsoe wael toebehoirde/
als yemande and(er)s en(de) versochte dat hi comen mochte in behoudender hant
//
gelijc so(m)mighe ande(re) gheleeght wa(r)en Dat gedaen de meye(r) van/
loven(e) maende de scepen(en) van loven(e) wes recht sijn soude die wijsden/
voir een vo(n)nisse dat alsulken aensprake als de voirs(creven) steven met den/
voirscr(even) brieve(n) gedaen heeft ten voirs(creven) augustine wert den selven/
augustine noch sine(n) beleyde gheen onstade doen en sal P(rese)nt(ibus) joh(ann)e/
de borch(oven) joh(ann)e de oppend(orp) joh(ann)e de nethen(en) henr(ico) calstr(is) walt(ero) ca(pelle)[man]/
ar(noldo) vynck (et) henrico wante junii xvi a(n)no xiiii[c] xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt