SAL7319, Act: V°130.1-R°131.1 (1087 of 2876)
Search Act
previous | next
Act V°130.1-R°131.1  
Act
Date: 1424-10-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-22 by Transkribus Software
Van henricke lodekens gorde der/
boven ende vrancken godens/
Het es comen inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) yde van luyde die wijf es/
lippen valx bege(re)nde dat mense hoeren woude want sij hoepte wael bij te brenge(n) dat sij/
philips wijf niet en we(re) daer op dat henric lodekens gord der boven en vranck godens/
seggen deden ende hoepten dat mense niet hoe(re)n en soude want sij ene(n) wittige(n) man hadde/
Op dwelke de scepen(en) van loven(en) gemaent vanden meye(r) wijsden dat sij hoe(r) gebrec segge(n)/
soude Dat gedaen soe sprack sij ten voirs(creven) henricken gorde ende vrancken w(er)t seggende/
dat sij haer ongebruyck dade met goedingen uut beleide van scepen(en) brieve(n) van loven(e) die/
de voirs(creven) philips bekent hadde vanden goeden hier nae bescreve(n) gelegen inde prochie van/
herssele Te weten de voirs(creven) henric van enen stucke eeussels gelege(n) ter stad gehete(n) luye/
tusschen de goede des selfs henrix en(de) de goede wouter boydens Item van iii dachmalen/
lants of daer omtrent gelege(n) onder den wijng(ar)t ald(aer) tusschen de goede gord bax en(de)/
wout(er) boydens voirs(creven) Item aen dvijfste gedeelte van ene(n) stucke goers gelege(n) ald(aer) tusschen/
de goede jans van steenbroeck ende tgemeyn goer Ende de voirs(creven) gord der bove(n) van/
enen stucke eeussels houden(de) een boender of daer omtrent geheten den ryemortel/
gelijc dat belegen es te hersselt tusschen de goede wouters quaethof ende deeussel/
geheten blokergoer ende neven de goede gord bax ende de voirs(creven) vrancke godens van/
enen stucke lants houden(de) iii dachmael of daer omtrent gelijc dadt belege(n) es opt/
velt geheten luderpat tusschen de goede des selfs vranx ende de goede jan asbroex/
tonrechte alsoe sij hoepte wael bij te brengen Ende seide dat doen de huwelike vorw(er)de/
gemaect was tusschen lippen en(de) haer de selve lippen haer geloefde dat hi hoe(r) goede/
vercoepe(n) noch versetten en soude sonder hoe(re)n wille of hoe(re)n biwesen(en) dwelc sij boet/
te thoenen Boet oec te thoenen dat de [voirs(creven)] goede van hoe(re)n wegen comen wae(re)n ende/
dat hoe(r) vader en(de) moeder daer uut wae(re)n gestorven Seide voert dat [te dier] tijt dat de/
voirs(creven) lippen haer truwede dat hi doen een ander getruwt wijf hadde levende dwelc/
sij oec boet te thoenen ende dat hi mids dien haer niet getruwen en conste ende dadt/
hoe(r) man niet en wae(r) hoepte en(de) meynde soe waer sij alle de voirs(creven) poente gethoene(n)/
conste dat de voirs(creven) henric gord en(de) vranck met hoe(r) goedinge(n) aende voirs(creven) goede/
verdoelt wesen souden Op welke aensprake de selve henric gord en(de) vrancke/
met hoe(re)n geleverden voersprake hen verantwerdden en(de) deden segge(n) dat alsulken/
aensprake als de voirs(creven) yde te henw(er)t gedaen hadde hen aen hoe(r) goedingen gheen/
ontstade doen en soude want t(er)tijt dat de voirs(creven) lippen den voirs(creven) brief bekendde/
dat sij doen sijn getruwde wijf was en dat hise getruwt hadde nae staet der heylg(er)/
kerken ende dat boden sij te thoenen ende seiden soe waer sij dat gethoene(n) consten
//
dat sij nae mijns gened(ichs) he(re)n [hoege] heerlicheit ende nae sijnre stad recht van loven(e) in hoerre/
goedingen bliven souden en sculdich wae(re)n te bliven na thoenisse dat sij boden want hoe(r) goede/
alsoe wel inde schout gehouden wae(re)n alse de sine Daer op dat de scepen(en) van loven(e) gemaent/
vanden meye(r) wijsden voer een vo(n)nisse want hen beyde p(ar)tyen thoenisse vermeten hadden/
dat sij thoenen souden ende dae(re)nteynden recht Ten dage van thoenisse soe thoende de/
voirs(creven) yde dat de voirs(creven) goede van hoe(re)n wegen comen wa(r)en ende dat de voirs(creven) lippen doen/
hi haer truwede een ander getruwt wijf hadde ende dat hi geloeft hadde eer hi haer/
truwede dat hi haer goede noch vercoepen noch versetten en soude Daer na thoende(n)/
de voirs(creven) henric gord en(de) vrancke metten p(ro)chiaen van sente peters te loven(e) dat de/
voirs(creven) lippen na staet der heylger kerken der voirs(creven) yden getruwt hadde en(de) desgelijx/
droegen oec twee ande(r) goede wettige knapen ende dat sij daer bij en(de) aen hadden/
geweest Voert thoenden sij metten voirscr(even) p(ro)chiaen ende met h(ere)nhenricke(n) van hug(ar)den/
die alse notarijs ghetuyghnisse gehoert hadde uut bevele vanden hove van ludick/
dat alse lippen valke voirs(creven) truwede margriete(n) hamers die de voirs(creven) yde segge(n) wilt/
dat sijn wijf sijn soude de selve margriete ene(n) getruwede man hadde die te dier tijt/
leefde ende dat m(ar)griete mids dien den voirg(enoemde) lippen niet getruwen en conste ende/
daer o(m)me te ludick metten gheesteliken rechte gesceiden worden ende dat daer nae/
de voirs(creven) p(ro)chiaen nae staet der heylger kerken den voirs(creven) lippen ende yden truwede/
Dat gedaen de meyer van loven(e) maende voert de scepen(en) van loven(e) wes recht/
sijn soude die wijsden voer een vo(n)nisse dat alsulken aensprake als de voirs(creven) yde/
ten voirs(creven) henricke gorde en vrancke(n) w(er)t gedaen hadde den selven henricke(n) gorde/
ende vrancken aen hoe(r) goedingen gheen onstade doen en soude P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borch(oven)/
joh(ann)e de oppendorp filio quond(am) walt(er)i joh(ann)e de nethene(n) henrico de calstr(is) waltero/
capelleman et henrico wante scabinis lovan(iensibus) octobris xiiii anno xxiiii[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-18 by The Administrator