SAL7319, Act: V°237.1 (2026 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°237.1  
Act
Date: 1425-02-16

Transcription

2021-01-26 by Mi-Je Van Gils
Item jan en(de) gielijs cox gebruede(re) soen wout(er) wile(n) cox sijn come(n) in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en)/
van loven(e) en(de) hebbe(n) o(m)me tvo(n)nis voldae(n) te w(er)den dat biden he(r)en scepen(en) va(n) loven(e) ge/
wijst es geconsenteert en(de) geloeft joffr(ouwe) ma(r)ien nawijf des voirs(creven) wile(n) wouters/
hoe(r) stiefmoed(er) dat hoe(r) peiselic en(de) vied [vredelic] volgen sal de goede h(ier) nae bescr(even) te/
wete(n) es inden iernsten alle dwynt(er) coeren wesen(de) ind(er) schu(r)en vand(er) woningen/
den voirs(creven) kinde(re)n toebehoe(re)nde staende te raetshove(n) d(aer) de voirs(creven) wout(er) en(de) joff(rouwe) ma(r)ie/
te woene(n) plagen des gelijx sal hoe(r) volgen en(de) sij voe(r) uut hebben viii hoepe(n) crocke(n)/
En(de) voert sal sij hebben half de evene(n) ende d(aer) toe deen heelcht vande(n) ande(re)n crocke(n)/
me(re)nde bove(n) de voirs(creven) viii hope oec sal sij hebben alle de grauwe erwiten gelijc sij/
daer sijn dwelc coren evene crocken ende erwiten de voirs(creven) gebr(uedere) ges gecon/
senteert en(de) gewillecoert hebben de voirs(creven) hoe(r) stiefmoed(er) dat sij die bynne(n) hoe(r)/
voirs(creven) schu(r)en uut dersschen en(de) euwech vue(re)n sal te gade(r) met stroe caf criense(n)/
en(de) and(er)s des daer af compt sond(er) hoe(r) of hoe(re)n voede(n) [boden] e(n)nich belet crot oft hynd(er)/
daer aen te doen of te doen doen in eyneg(er)wijs Voert hebbe(n) de voirs(creven) gebruede(re)/
hoe(r) geconsenteert dat hoe(r) peyselic volgen sal toeghst neestcome(n)de al alsul/
ken wynt(er) coren als opten velde nu besayt steet en(de) hoe(r) pechtinge van allen/
den lande die wout(er) genome(n) hadde maer w(aer)t alsoe datme(n) [vande(n) dat] vande(n) coren/
dat besayt es te velde eynich d(aer) af bezayt wa(r)e opd(er) voers(creven) gebr(uedere) erve dat hen/
dat volgen sal es oec opd(er) voirs(creven) vrouwe(n) erve of op hoe(r) v(er)cregen goede yet/
yet bezayt dat sal hoe(r) volgen It(em) sal hoe(r) volgen twe beddestede die behoe(re)n tot/
den bedden die haer volgen seelen It(em) sele(n) haer volgen de walme(re) gehelic/
en(de) al bynne(n) d(er) wenynge(n) wesen(de) Item sal h(aer) noch volgen alsulken have als h(ier)/
na volght te weten iiii p(er)de d(aer) af dat sij de drie te haer w(er)t heeft en(de) tw tvierde/
tot reysen w(er)t es Item ene(n) wagen een ploech een eeghde en(de) alle getouwe tot/
den selve(n) wagen p(er)den ploge en(de) eegden behoe(re)nde iii coye een calf iii vette/
verkene en(de) viii mag(er) verken(e) ii vleesch cuypen ii(½) mudde raepsaets x stucke(n)/
vlas ii halst(er) boenen (½) mudde lijnsaets xix tenne(n) scoetelen ii roest plattele/
x dobbele(r)e ii flesschen ii wijnpotte v sargen de clede(re) tot hae(re)n live behoe(re)nde/
een selve(re)n scale xv cromsterte ii cuypen weets ii beddetyeken viii paer sla/
penlaken(en) xxxii elle(n) lyne(n)s lakens vii elle(n) wullens lakens ii ammelake(ne) iii/
dwelen twe zelen ii rondeele xii noppen cussene een voed(er) steencolen alsoet/
vand(er) cuylen quam twee bedden iii pluynem pluymen oercussen(en) Alle dese voers(creven)/
have hebben de voirs(creven) gebr(uedere) geconsenteert dat hoe(r) volgen sal peysel(ic) ende/
vredelic alsoe v(er)re als sise niet euwech en heeft En(de) hebben haer geloeft/
de voers(creven) stucken alt(ijt) te voldoen(e) alsoe dat hoe(r) vaste en(de) seker sijn sal opp(endorp)/
cap(elle)[ma(n)] febr(uari) xvi
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt