SAL7322, Act: R°111.1 (59 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°111.1  
Act

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Van jonch(e)r jacob hee(re) te sombreff ende jonch(e)r willem(me) van/
sombreff hee(re) te carpen en(de) te g(ra)nt lais sinen neve/
Het is gevoirwert condicie ghemaect ende gheordineert tusschen jonche(r) jacob/
hee(re) van sombreff in deen side ende jonch(e)r willem(me) van sombreff hee(re) van karpen/
ende van g(ra)nt lais sinen neve in dande(re) alse vanden goeden vander heusieren inder/
manie(re)n en(de) vueghen h(ier) nae bescreven/
Inden yersten es vorwerde dat de voirs(creven) jacob ende willem de voirg(eruerde) goede vander/
heusieren half en(de) half peyselic ende vredelic houden besitten deylen en(de) gebruyken/
selen/
Item selen de voirs(creven) jacob ende willem deen den ande(re)n vander helcht vanden voirs(creven)/
goeden vander huesie(re)n goede ende zeke(r) vestich(eit) doen bij raede van goeden mans/
die hen dies verstaen also dat elken van hen tot eeweliken daghen vast ende/
seker sijn sal Ende waert also dat e(n)nigen van hen beyden op sijn gedeelte/
vanden voirs(creven) goeden e(n)nigen last oft co(m)mer quame dat sij dien te gelike dragen/
selen sonder argen list/
Voertmeer es wrwerde vonde men e(n)nige goede die desen goeden vander/
heusieren voermaels toehoerden dat sij die beyde gesamender hant selen/
v(er)volghen ende verreiken om die te crighen ende dan deen den ande(re)n gelike/
deylinge daer af doen/
Item oft jan van sombreff brueder des voirs(creven) willems de voirs(creven) goede metten/
rechte aenspreken woude dat sij dat zamentlic weeren ende metten rechte/
verantwerden selen ende so wes jan metten rechte gewynnen kan daer af/
heeft geloeft de voirs(creven) willem den voirs(creven) jacop van sinen deele richtinge te/
doen maer oft jan met gewalt den voirscr(even) goeden toespreken woude so/
selen sij dat gesamender hant [keeren ende] wederstaen/
Item is vorw(er)de oft e(n)nich vanden voirs(creven) p(ar)tien hoe(r) gedeelte v(er)coepen v(er)setten/
oft v(er)ande(re)n wouden dat sij dat doen moegen op also dat de naeste erfge/
namen van hen de voirs(creven) goede bynnen jaers lossen en(de) quiten selen moegen/
om den selven pe(n)nync daer sij om v(er)cocht selen sijn naeden gemeynen lantrechte/
Ende en selen gheen van hen den ande(re)n de voirs(creven) goede ontberren in gheenre/
manie(re)n sij [en] selen hoe(r) quitinge hebben gelijc voirscr(even) steet sond(er) argenlist/
Item heeft geloeft [sal geloven] de voirs(creven) jacop den voirs(creven) willem [als sij malc ande(re)n vestich(eit) doen] ix[c] gripen te xl pl(a)c(ken) wel/
ende wettelic te gelden ende te betalen Te weten v[c] g(ri)pen daer af te kersmisse/
neestcomende en(de) iiii[c] g(ri)pen daer af te s(in)[te] baefsmisse daer nae naestvolgende/
ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout/
Ende alle tgheene dat voirscr(even) is geschiede voe(r) willem(me) lombart en(de) henric/
den vroede scepen(en) van loven(e) oct(obris) ultima anno xiiii[c] vicesimoseptimo
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts