SAL7322, Act: R°124.1-V°124.1 (65 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°124.1-V°124.1  
Act

Transcription

2020-01-17 by kristiaan magnus
It(em) henric vranx van glabbeke es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft van h(ere)n scocharde van/
fornyez p(er)soen der kerken van glabbeke ene(n) wy(n)nende(n) hof met den bog(ar)de/
aent velt en(de) acht(er) de schue(r) en(de) den jonge(n) bog(ar)t voir de porte vande(n) hove/
des voirs(creven) p(er)soens en(de) ii beemde gelege(n) in pippensvoertbroec Te houde(n)/
en(de) te hebben van s(in)[t] jans misse lest[naest]lede(n) ene(n) t(er)mijn van vii vi jae(re)n lang/
deen nae dand(er) volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n) den voirs(creven) wy(n)ne(n)de(n) hof om/
vi halst(er) harts corens goet en(de) payabel d(er) mate(n) van thiene(n) te s(int) andr(ies)/
misse apost te bet(alen) en(de) te glabbeke te leve(re)n en(de) de voirs(creven) bog(ar)de en(de) bemde om/
vijf rijnsche gulden(en) goet en(de) gheve te s(in)[te] m(er)tens misse inde(n) wynt(er)/
te betale(n) jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telk(en) t(er)mine als v(er)volghde/
schout Behou Ende is ond(er)sproken dat de p(er)soen behoude(n) sal doeft vande(n)/
boemen staende aldaer inde(n) warmoes hof en(de) i roessem(er)p(er)re staende aende(n)/
warmoes hof en(de) half de note inde(n) wy(n)nende(n) hof en(de) voert tvierendeel van/
allen den ande(re)n oefte inde(n) voirs(creven) bog(ar)de jaerlix wassen(de) en(de) henric voirs(creven)/
saelt al ter eerden leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) henric den voirs(creven) p(er)soen den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde vermaken en(de) bevrede(n) sine(n) wijng(ar)t ald(aer) met den bloexken en(de) wyen/
daer aen gelege(n) It(em) sal de voirs(creven) henric de jonge oeftboeme inde(n) voirs(creven) bog(ar)de wel/
bevreden It(em) sal de voirs(creven) henric jaerlix te behoerleke(n) tide planten xxv willege(n)/
poeten It(em) waert dat enige boeme aldaer verdroeghde(n) die mach de voirs(creven)/
henric afhouwen en(de) daer voe(r) ii ande(r) sette(n) vande(n) selve(n) arde It(em) sal de voirs(creven)/
henric bevrede(n) de gate ophoude(n) opgrave(n) aen den jonge(n) bosch sp(er)soens aldaer/
It(em) sal de voirs(creven) henric sp(er)soens wijng(ar)t wel huede(n) inde(n) wijntijt en(de) den wijn/
hulpen sniden en(de) treden en(de) oec de persse huede(n) en(de) wachten inde(n) wijntijt/
Item sal de voirs(creven) wynne bynnen sinen voirs(creven) t(er)mine den huysinge bynnen den/
hove wel ende loflic houden ende verwae(re)n van wande ende van muere/
sonder calc [op sinen cost] Item sal de selve wynne jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int/
voirs(creven) hof leve(re)n iii[c] walme(re) om te verstoppen alrehande [de] huyssinge daer/
sijs meest te doen selen hebben op sinen cost Item sal de voirs(creven) wynne m(ijn)/
hee(re) den p(er)soen voirs(creven) jaerlix gheven i mottoen voer dat m(ijn) hee(re) de vorste/
vanden huysingen sal houden maer henric sal den leem g(ra)ven Item sal/
hebben de voirs(creven) wynne de huysinge h(ier) nae volgende te sinen verdoene/
Inden yersten den vloer behoudelic dat de p(er)soen en(de) de sine hoe(re)n/
ganck ende keren daer over hebben selen It(em) de gastkame(r) Item/
/ dat out houthuys inden bogart Item de ii stalleken onder den graet/
vanden coren solder Item den coestal It(em) de ii stalleken aende porte/
Item den hoender stal Item den uutersten stal ten boeg(ar)de weert achter/
de schuere Item de kaescame(r) Item den solder boven de ka kame(r) vanden/
kelder Item sal dat bachuys ende warmoes hof den voirs(creven) m(ijn) hee(re)/
en(de) de wynne gemeyn sijn Item sal de voirs(creven) henric des voirs(creven) p(er)soens/
[goede] wael ende getruwelic hueden ende verwae(re)n gelijc oft sij sijns selfs/
wae(re)n ende als een goet man van eeren sculd sinen meest(er) sculdich is/
te doen Ende alle dinghe [goede en(de) stucke] laten te sinen afscheyden gelijc hise vant/
te sinen incomen allen argelist h(ier) inne uutgescheiden Ende alle/
dese voirg(eruerde) vorw(er)den geloeften en(de) condicien hebben geloeft de/
vors(creven) p(er)soen in deen side en(de) de voirs(creven) henric in dande(r) side/
malcande(re)n vast en(de) gestedich te houden ende te voldoen tallen tiden/
en(de) t(er)minen als sij vallen en(de) verschinen selen en(de) telken t(er)mine/
als v(er)volghde schout Hier af sijn [is] borghen des voirs(creven) henr(ix)/
als principale sculde(re)n ongesundert en(de) elc voer al gord [geheten] willem/
jans et p(ri)m[(us)] abs(oloens) velde no(vembris) xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts