SAL7322, Act: R°148.1-V°148.1 (77 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°148.1-V°148.1  
Act

Transcription

2020-01-21 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat amelric pynnock soen h(ere)n henric pynnox wilen ridd(er)s/
godevaert van sallaken jan van sallaken sijn sone ende jan stoep diemen heet/
goessens ende hebben gehuert jeghen symoen pynnoc [brued(er) des voirs(creven) amelrijx] soen wilen h(ere)n henrix/
pynnox ridders
twee wuwers gelegen int hoest(er)broeck [Te houde(n) en(de) te hebben] eenen t(er)mijn/
van ix jae(re)n langc deen na dander sonder middel volgende indegaende/
te kersmisse neestcomende Item hebben geloeft de voirs(creven) p(er)soen(en) den voirs(creven)/
symoen pynnoc te betalen vanden voirs(creven) ii wuwe(re)n oft sinen zeke(re)n bode/
alle jae(re) den voirs(crven) t(er)mijn due(re)nde
c ende ii gulden(en) Te weten xxxvi/
pl(acken) brabants payments voer elken den voirs(creven) gulden(e) ghereekent te paesschen/
te betalen Dyer alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als/
v(er)voghde schout Dyerste betalinge daer af van paesschen neestcome(n)de/
over een jaer daer naest volgende ende niet eer inne te gane It(em)/
es vorwerde dat de voirs(creven) p(er)soen(en) de voirs(creven) wuwers bynnen den voirs(creven) t(er)mine/
besaeyen moegen wa(n)neer sij willen uutgescheiden inde iii leste(n) jae(re) vanden/
voirs(creven) t(er)mine ende wa(n)neer sij die alsoe besaeyen so selen sij den voirs(creven)/
symoen inden jae(re) dat sise also besaeyt selen hebben gheven c ii gulden(en)/
als voirscr(even) is ende iiii mudde alsulk(er) have(re)n als in dat jae(r) op de voirs(creven)/
wuwers gewassen sal sijn op also dat de voirs(creven) symoen de voirs(creven) wuwers/
als sij also besaeyt sijn op sinen cost wael bevreden sal Item en selen/
gheen beesten op de voirs(creven) dike gaen vanden voirs(creven) wuwers gaen moegen/
als sij besaeyt sijn van halfm(er)te tot dat de vrucht vanden stoppelen is/
ende dan sal de voirs(creven) symoen de weye vanden dike [vanden wuwers] en(de) vanden stoppelen/
hebben maer als sij de voirs(creven) wuwers wate(re)n so en sal de voirs(creven) symoen bynne(n)/
den diken vanden [inde] voirs(creven) wuwers gheen recht hebben Item de voirs(creven) symoen/
pynnock sal houden ende doen maken de dyke ende de goten vanden voirs(creven)/
wouwers op sinen cost Item is vorwerde dat de voirs(creven) p(er)soen(en) de wuwers selen/
vol wate(re)n mett(er) beken alle jae(re) tusschen half aprille ende uutgaende aprille/
ende dan selen sij behouden twee neggergate geheten poetnegghers over/
tijt loepende teghen tcrempen vanden wate(re) Ende waert also dat de beke/
meer waters hadde dan de maeller [molne(r)] behoefde mede te malen dat water/
moegen de voirs(creven) p(er)soen(en) ten wuwers weert laten loepen sonder weder/
seggen Item oft de voirs(creven) p(er)soen(en) bynnen den voirs(creven) wuwers e(n)nigen loeke/
behoefden des sij dien moegen sij houwen op de willegen omtrent/
den voirs(creven) wuwers staende sonder calengie(re)n It(em) moeghen de voirs(creven) p(er)soen(en)/
als sij vesschen [visschen] alle verdroeghde willegen afhouwen omtrent den voirs(creven)/
wuwers ende omtrent de dike droegh hout rapen om te berren/
/ als sij waken Item selen de voirs(creven) p(er)soen(en) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben tgroet/
savoer metten tween cleynen savoe(re)n daer bij staende om hoe(r) vessche daer/
op te legghen tot sij vercocht sijn oft de voirs(creven) wuwers daer mede ghespijst/
selen hebben ende dese savoe(r) sal symoen bevreden en(de) heymen op sinen/
cost ende alle de goten vanden voirs(creven) savoe(re)n gedicht houden en(de) oec op/
sinen cost Item sal hebben de voirs(creven) symoen de weyde vanden diken en(de)/
sijn profijt daer mede doen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Item selen/
de voirs(creven) p(er)soen(en) hebben tcleyn savoer dat steet beneden den dike daer/
de wuwer afloept bidem biden waeckhuyse om hae(r) vessche daer op/
te leggen ende hante(re)n also sij daer visschen selen Item moeghen de/
voirs(creven) p(er)soen(en) den g(r)[o]ten wuwer vii voete hoege wate(re)n en(de) niet hoeger/
te meten vanden scedel vander grontgoten opweert t met/
alsulken voete als der stat van loven(e) geswoe(re)n meest(er)s van metsen/
ende van ty(m)me(re)n mede plegen te meten Item oft de voirs(creven) p(er)soen den/
wuwer so hoeger wet(er)den dat hij [dan voirs(creven) is en(de) den dike vande(n) voirs(creven) wuwers gebroken w(er)de] den dike brake en(de) datt(er) den voirs(creven)/
symoen(e) e(n)nige scade af quame dien cost en(de) scade souden hem de/
voirs(creven) p(er)soen(en) gelden ende den voirs(creven) dijck wel en(de) loflic weder doen/
maken op hoe(re)n cost Item is vorw(er)de oft geviele dat arnde de voirs(creven)/
wuwers savoere oft aen den dike vander leybeke haestelic yet/
te wercken wae(re) daer den voirs(creven) symoen oft den voirs(creven) p(er)soenen scade/
af comen mochte datmen op iii iiii oft v daghe maken mochte/
dat selen de voirs(creven) p(er)soen(en) getruwelic doen maken gelijc oft hoers/
selfs goet wae(re) ende de dachue(re)n vanden voirs(creven) daghen voer uut leggen/
die de voirs(creven) symoen hen af corten sal ten naesten t(er)mine van betalingen/
Item oft e e(n)nichs vanden voirs(creven) p(er)sonen bynnen den voirs(creven) t(er)mine aflivich/
worde so selen de gheene die daer levende sijn selen ande(r) [geloevige] p(er)soen/
inde stat des doeden setten en(de) hen dat de voirs(creven) geloeften doen geloven/
also dat den selven symoen vast en(de) sek(er) sijn sal Ende alle dese vorg(eruerde)/
vorw(er)den geloeften en(de) condicien (et)c(etera) abs(oloens) velde no(vem)[br(is)] xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts