SAL7322, Act: R°152.1-V°152.1 (79 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°152.1-V°152.1  
Act

Transcription

2020-01-17 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat henric dillen van leefdale es comen in jegewordich(eit)/
d(er) scepen(en) van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft/
vanden provisoe(re)n en(de) momboe(re)n der kercken van s(in)[te] qu(in)tens te loven(e) ende/
vanden provisoe(re)n en(de) momboe(re)n der taeflen sheylichs gheests van s(in)[te] qu(in)tens/
te loven(e) inden name en(de) van weeghen der voirs(creven) kercken en(de) taeffelen alle/
de wynnende lande der selv(er) kerken en(de) tafelen liggende te leefdale en(de)/
daer omtrent te samen metten huysen en(de) metten hove aldaer gelegen/
en(de) oec met eenen dachmael beemts gelegen te nederysche inde leef/
daelsche beemde Te houden te hebben en(de) te wynnnen van s(in)[te] jans/
misse baptisten neestcomende enen t(er)mijn van ix jae(re)n daer na sond(er) middel/
volgende elx jaers dae(re)n bynnen om xxvi mudde xii mole(vaten) rogs/
goet en(de) payabel der maten van loven(e) met wanne en(de) met veede(re)n/
wel bereyt leefdaelschen pacht en(de) lovensche mate alle tsente/
andries misse apostels oft ten lanxsten tot ons(er) vrouwen lichtmisse te/
betalen ende tot loven te leve(re)n [alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde] ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout/
ende om vi mottoen(en) te weten xxxiii l(i)b(ra) pay(ments) gemeynlic nu ter tijt/
in
borsen [gelts] gaende voer twee mottoene ghereekent voer eenen hof geheten/
den kerchof altoes te halfmeyer te betalen oec alse v(er)volghde schout Ende/
allen den tsijs pacht ende co(m)mer uut den voirs(creven) goeden gaende die selen/
de voirs(creven) provisoe(re)n ende momboe(re)n voirg(enoemt) alle jae(re) betalen Item alle den/
tsijs pacht ende renten en(de) oec bosch die de voirs(creven) provisoe(re)n en(de) momboe(re)/
aldaer hebben die selen sij selve behouden sonder den voirs(creven) wynne yet/
rechts daer inne te hebn It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de voirs(creven) lande/
wynnen en(de) werven wel en(de) loflic gelijc ande(re)n goeden wynnen boven/
en(de) beneden en(de) die besaeyen met goeden corne op getideghe voe(re)n alse/
goede wynne(n) sculdich sijn te doene en(de) alle tstroe dat vanden voirs(creven) lande jaerlix/
wassen sal come(n) sal dat sal de voirscr(even) wyn bynne(n) den hove oft wony(n)gen bringe(n)/
en(de) alle jae(re) te meste maken en(de) dat mest opt voirs(creven) lant vueren ten meesten/
profite vanden lande en(de) nergens elde(re) uutgenome(n) xl mandelen walms die/
de voirs(creven) wyn alle jae(re) d(aer) af maken sal en(de) leve(re)n de huysinge ald(aer) mede te/
houden en(de) alsmen die ald(aer) verdect soe selen de voirs(creven) provisoe(re)n en(de) momboe(re)n/
vand(er) voirs(creven) kerken en(de) tafelen weghen de dachue(re)n betalen en(de) de voirs(creven) wyn/
sal den werclieden de montcost geven Item sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven)/
provisoe(re)n en(de) momboe(re)n alle jae(re) tot loven(e) leve(re)n bringen vier mudde rogs/
erfs pachts die sij ald(aer) hebben op ande(r) goede Ite(m) selen de voirs(creven) p(ro)visoe(re)n/
/ ende momboe(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) wyn afslaen een/
mudde rogs voe(r) enen roc
Item sal de voirs(creven) wyn ten lesten jae(r) vande(n) voirscr(even)/
t(er)mine alle dmest vue(re)n uuter messien ald(aer) opt lant voirg(eruert) ten meesten p(ro)fite/
vanden lande Item sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande laten ten uutgange vanden/
voirs(creven) t(er)mine alse hijse vindt te sijne(n) aencomen Dats te weten thien boende(r)/
besaeyt met rogge op vier getidege voe(re)n en(de) vii boende(r) en(de) drie dachmael/
met zomercorne te weten vi dachmael d(aer) af met ghersten op drie ghe/
tidege voe(re)n en(de) vi boende(r) en(de) een dachmael met evenen op twee getidege/
voren en(de) acht boende(r) en(de) xxxii roeden brake op twee getidege voe(re)n Item/
noch heeft de voirs(creven) wyn genome(n) jegen de voirs(creven) p(ro)visoren en(de) momboe(re)n/
vand(er) kerken en(de) der taeffelen voirs(creven) vijf dachmael lands luttel myn oft meer/
gelegen te leefdale opt waymeervelt opten wech gaende vand(er) bruelst(ra)ten/
totte(n) to(m)men w(er)t Te houden te hebben en(de) te wynnen den t(er)mijn voirs(creven) elx/
jaers dae(re)nbynne(n) om xx molevate rogs goet en(de) payabel d(er) mate(n) van/
loeven(e) tsente andrie misse apostels te betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n en(de)/
telke(n) t(er)mine als vervolghde schout en(de) de voirs(creven) wyn sal jaerlix betale(n)/
allen den tsijs pacht en(de) co(m)mer uut den voirs(creven) vijf dach(mael) lands gaende/
en(de) die laten ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine t(er)mine al bloet met rogge(n)/
stoppelen Welke voirw(er)den punten en(de) condicien alle en(de) yegewelke bove(n)/
bescreve(n) de voirs(creven) henr(ic) dillen heeft geloeft den voirs(creven) p(ro)visoe(re)n en(de)/
momboe(re)n wel en(de) getrouwelic te houden en(de) te voldoene in ald(er) vuegen/
formen en(de) manie(re)n boven bescreve(n) en(de) telken t(er)mine al dat se vallen/
en(de) verscine(n) selen als v(er)volghde schout En(de) des es borge des voirg(enoemde)/
henrix als p(ri)ncipael sculde(re)n (et)c(etera) r jan dyllen sijn brued(er) et p(ri)m(us)/
haenw(ijc) velde dec(embris) s(ecund)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts