SAL7322, Act: R°162.1-V°162.1 (85 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°162.1-V°162.1  
Act

Transcription

2020-07-24 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan van wynge van tieldonck [de jonghe soen jans va(n) wynge p(ri)us ema(n)cip(atus)] es come(n)/
in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij/
genome(n) heeft van janne vande(n) tymple thof des selfs jans gelege(n) te bette(n)rode/
inde p(ro)chie van tieldonck mette(n) wynnenden landen beemden eeuselen bosch/
weyden en(de) alle sine(n) toebehoirten te gade(r) met ene(n) beemde stucke beemts houden(de)/
ond(er) half boend(er) helcht wynny(n)gen gelege(n) int asselbroeck alsoe v(er)re als de/
wynne(n) dese goede voirtijts gehouden hebben [en(de) oic met xv xiiii dachmael lands gelege(n) ald(aer) neest den voirs(creven) hove] Te houden te hebben en(de) te wy(n)ne(n)/
van halfm(er)te naistcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii ja(r)en langc deen nae dand(er) staphans/
v sond(er) middel volgende elx jaers h dae(re)nbynnen alle ja(r)e hie(re)n bynne(n) de/
voirs(creven) wynne(n)de lande te wete(n) elc boend(er) d(aer) af met heggen en(de) hagen om/
xxii molevate [neghene(n)veertich mudde en(de) v molevate] rogs goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven(e) wael bereyt/
met wa(n)ne en(de) met veede(re)n ts(in)[te] andries misse apostels te betale(n) en(de) te lov(en)/
te leve(re)n en(de) de voirs(creven) beemde(n) eeusele en(de) weyde elx jaers om xix hollansche/
gulden(en) oft de w(er)de d(aer) af te s(int) m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te betalen alle jaer en(de) de voirs(creven)/
[xiiii dachmael om alle jaer om vi mudde corens goet en(de) payabel met wa(n)ne (et)c(etera) ts(en)[te] andr(ies) (et)c(etera)] [te betale(n) en(de) te loven te leve(re)n] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout op alsoe/
dat de voirs(creven) jan vande(n) tymple den voirs(creven) wynne vanden vijf schoeve(n) en(de)/
halfwy(n)ningen ghene(n) afslach doen en sal It(em) heeft noch genome(n) de voirs(creven)/
voert es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne ten lesten ja(r)e van sijne(n) t(er)mine late(n)/
sal de voirs(creven) lande inder manie(re)n hier nae volgende te wete(n) es den wynt(er)/
art bezaeit ghemest gestreken en(de) gevaeght te s(int) denijs misse op iiii getidege/
voe(re)n en(de) dien art al om en(de) to(m)me wael en(de) loflic bevreedt de stortte en(de) de/
brake elc eens omgedaen wel en(de) loflic It(em) en sal de voirs(creven) wynne ten leste(n)/
ja(r)e gheen landt mogen hoervruchten Item sal de voirs(creven) wynne alle tstroe/
en(de) voesteringe van den voirs(creven) lande [comende] en(de) vanden voirs(creven) beemden thoeye dat opte/
voirs(creven) beemde(n) wassen [comen wassen] sal bynne(n) den voirs(creven) hove b(ri)ngen en(de) dat ald(aer) verte(re)n/
met sine(n) beesten en(de) dat stroe te meste maken en(de) dat vuere(n) op tvoirs(creven)/
land slants meesten p(ro)fite en(de) nergens elde(r) en(de) w(er)t also dat hij and(er) stroe/
of voesteringe bynne(n) den voirs(creven) hove brochte dat hij dat niet wed(er) uut/
en sal moege(n) vue(re)n elde(r) dat dan op svoirs(creven) jans landt en(de) slants p(ro)fite/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde xii voed(er) merghels/
vue(re)n op tvoirs(creven) landt slands meeste(n) p(ro)fite en(de) elc voed(er) met iiii peerden/
It(em) sal de voirs(creven) jaerlix een halst(er) lijnsaets saeyen d(aer) af dat jan tvlas hebbe(n)/
sal en(de) tsaet leve(re)n en(de) de wynne sal b tvlas slijte(n) en(de) mette(n) bollen te/
loven(e) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne de leydegrechte de leeps en(de) de wat(er)/
lopen de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wael en(de) loflic vaghe(n) en(de) oec de wege/
maken als mense gebiet op sine(n) cost en(de) datt(er) jan geen scade af en/
hebbe It(em) sal de voirs(creven) [wynne] jaerlix leve(re)n lxxvi mandelen walme(re) de huysen ald(aer)/
mede te decken en(de) alsmen die ald(aer) verdect soe sal jan vande(n) ty(m)ple den/
decke(r) sijn dachue(re)n betalen en(de) de wy(n)ne sal hem sine(n) montcost geve(n) en(de)/
oic op sine(n) cost den decke(r) dyenen en(de) teene(n) en(de) dacroede(n) sinden opte/
/ voirs(creven) goede ter minster scaden Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) ja(n)ne/
jaerlix xii vaerde met sijne(n) waghene van tieldonck te loven(e) vae(re)n It(em) sal/
de voirs(creven) wynne hie(re)n bynne(n) de huysinge vanden voirs(creven) hove houde(n) vander/
ond(er)ster rikelen nederw(er)t van nagelen van latte(n) en(de) van leeme op sine(n) cost/
It(em) vanden oefte inde(n) bog(ar)t ald(aer) wassende sal jan vande(n) tymple hebben de/
drie deel en(de) de wynne tvierendeel en(de) de wynne sal jans drie gedeelte te/
loven(e) leeve(re)n weder hijt vercoept of niet en vercoept en(de) en wordet niet/
vercocht so saelt jan [vande(n) tymple] doen lesen en(de) de wynne dal den lese(r) sijne(n) cost gheve(n)/
It(em) sal de voirs(creven) [wynne] den voirs(creven) ja(n)ne jaerlix sine(n) wijn en(de) sijn wijng(ar)thout van/
sijne(n) wijng(ar)den thuys vue(re)n Item sal de voirs(creven) wynne ten lesten ja(r)e ene(n)/
wynne(n)den hof gelege(n) neve(n) den bog(ar)t besaeyt laten met wynt(er) corne uut/
gescheyden alsoe [vele] plaetsen als d(aer) men een sester lijnsaets op saeyen mach en(de) dat/
[sal hij meste(n) en(de) eens o(m)me doen voer kersmisse] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) ja(n)ne jaerlix een coe wijnte(re)n gelijc den/
sijne(n) It(em) sal de voirs(creven) [wy(n)ne] den voirs(creven) ja(n)ne jaerlix ii[c] eye(re) te paesschen leve(re)n/
en(de) xii lib(ra) bote(re)n jaerlix ts(in)[te] remeysmisse It(em) w(er)t dat de voirs(creven) jan bynne(n)/
den voirs(creven) hove ty(m)me(re)n woude [aen doude huyse] soe sal de wynne ty(m)merhout int hof vue(re)n/
It(em) w(er)t also dat aen de huysinge oft crebben ald(aer) yet te maken wille [viele] dat twee/
een ty(m)merma(n) [ty(m)merliede(n)] mochte(n) maken op vijf of vi daghe [tsjaers] d(aer) af soude de wy(n)ne/
den ty(m)mermans den cost gheve(n) en(de) jan de dachue(re)n betalen Item en sal de/
voirs(creven) wy(n)ne gheene(n) els bosch moge(n) houwen mair hij sal moge(n) and(er) hout/
houwen de goede mede te vermake(n) en(de) te verberne(n) ter minst(er) scaden/
d(aer)t hem jan vande(n) tymple wijsen sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix op/
tvoirs(crven) goet xxxv pote(n) sette(n) ten meesten p(ro)fite en(de) die opt goet late(n)/
Hier af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de)/
ongesceiden en(de) elc voer al jan van wy(n)nghe vad(er) des voirs(creven) wy(n)ne(n) en(de) gheert/
van wynghe sone des selfs jans svad(er)s en(de) brued(er) des voirs(creven) wy(n)ne(n) te voe(re)n uut/
sijns vad(er)s broede gedaen wille(m) vande(n) dorne nat(ur)lic sone arnts wile(n) vande(n)/
dorne jan van wynghe sone henrix wile(n) van wynghe jan mort(er)man pauwels/
sone was en(de) vrancke de witte van tieldonc arnts sone was Et tres p(ri)mi/
insup(er) p(ro)misit d(i)c(t)us joh(ann)es de wy(n)nghe f(ilius) p(re)fatos joh(ann)em suu(m) p(at)rem (et) ger(ardum) suu(m)/
f(rat)rem de p(re)miss(is) cons(er)va(r)e indemp(nes) rike lomb(ar)t dec(embris) xvi
ContributorsJan Boncquet , The Administrator , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts