SAL7322, Act: R°210.1-R°211.1 (107 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°210.1-R°211.1  
Act

Transcription

2020-01-29 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat gheert vand(er) borch es comen in jegewordich(eit) der scepen(en)/
van loven(e) ende heeft ghegeven ende bekent dat hi gheg(even) heeft janne de(n) putte(re) van/
bethekem thof des selfs gheerts geheten ten bruele gelegen te quadeville met/
huysen hoven en(de) allen den wynne(n)den lande dair toe hoe(re)nde Te houden te hebbe(n)/
ende te wynnen van halfmeye dat lestleden ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lang/
deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) op de helcht van alle(n)/
den corne ende vruchten op de voirs(creven) lande jaerlix wassende op alsoe dat/
toeghste als tcoren en(de) de vruchten tijtverdich sijn de wy(n)ne die sal doen afdoen/
en(de) inde(n) bant leve(re)n en(de) dan selense gheert of sijn knape van sine(n) wege(n) en(de) de wy(n)ne/
deylen Die gedeilt sijnde sal de wy(n)ne des voirs(creven) gheerts helcht inde schue(r) vue(re)n/
eer hi sijn helcht invue(re)n sal en(de) gheert sal sijn helcht doen derschen op sinen cost/
en(de) de crientsen behoude(n) mar de wy(n)ne sal tcaf en(de) tstroe hebben en(de) de selve wy(n)ne/
sal des voirs(creven) gheerts core(n) en(de) greyn jaerlix alst gedorschen is te loven b(ri)nghen/
Item sal de voirs(creven) wy(n)ne hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde deeusele die henric/
de cuype(re) voirtijts met den voirs(creven) hove gehouden heeft te weten een eeusel/
geheten der nat eeusel een eeusel gehete(n) de seve(n)boend(er) ene(n) beemt geheten/
den groten zijp ene(n) beemt geheten den cleynen zijp It(em) iii dachmael/
beemts gelegen in b(er)them wynkel i dach(mael) beemts daer bi gelege(n) i beemt/
her gelege(n) bid(er) molen van heend(er)shem een boend(er) beemts geleg(en) op silshem/
en(de) een cleyn beemdeken gelegen inden nuwenhof [en(de) ene(n) beemt gehete(n) den sleedonc] alle jae(re) den voirs(creven) om/
enendertich cronen te weten veertich placken gemeyns payments/
voir elc crone gerekent jairlix te s(int) m(er)tens misse vallen(de) en(de) onbegrepen/
te half meye te betale(n) den telken t(er)mine als vervolghde schout ende dierste/
betalinge hier af in te gaen van halfmeye naest comen(de) over een jaer en(de)/
niet eer Item sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix leve(re)n hond(er)t en(de) xxv mandele(n)/
walme(re) de huysingen vande(n) voirs(creven) hove mede te decken en(de) als men die/
verdect sal de wynne den werclieden den montcost gheven [teen en(de) dacroede(n) sinde(n)en(de) den leem steke(n) q(uod) habe(tur) diemen daer behoeve(n) sal] en(de) gheert sal/
de dachue(re)n betalen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de lande vande(n) voirs(creven) hove jaerlix/
getidichlic wy(n)nen erien en saeyen wael en(de) loflic te behoirleke(n) tide te weten/
dwynt(er)coren op vier voren de gherste op drie voren ende devene op ii voren/
/ It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben den bogart die de wynne(n) voirtijts gehad/
hebben altemale te hem wert en(de) den velthof uutgenomen dat gheert sal/
hebben half doeft vanden velthove en(de) jan sal hebbe(n) half de duyve(n) vande(n)/
duyfhuyse int voirs(creven) hof en(de) tduve(n)mest dies sal hi den duve(n) te wynte(r)/
teten gheven It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix inde brake een boend(er) lants/
mogen woervruchte(n) en(de) de vrucht allene behoude(n) It(em) sal de wy(n)ne steken/
en(de) halen allen den leem dieme(n) int voirs(creven) hof behoeve(n) sal en(de) hi sal de wende/
int voirs(creven) hof op sine(n) cost houde(n) vand(er) ond(er)ster rikelen nederwert It(em)/
sal de wy(n)ne de g voirs(creven) lande laten te sine(n) uutgaen vande(n) t(er)mine gelijc/
hise vant in sinen income(n) Te weten den art op hynd(er)shem en(de) op de/
seve(n) boend(er) met hoe(re)n toebehoirte(n) besaeyt met wynt(er)corne den [inde(n)] zom(er)art/
xi dach(mael) lants met ghersten bezaeyt en(de) dand(er) met evene(n) en(de) de brake/
te weten tdroeghe rot met den lande daer toehoe(re)nde eens o(m)me gedaen/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne sijn b(er)rynge mogen nemen op de voirs(creven) goede/
dair de voirs(creven) gheert hem bewisen sal ter mynst(er) scaden It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne ten eynde vande(n) yersten vi jae(re)n vande(n) voirs(creven) goede(n) mogen scheyde(n)/
op dat hi wilt en(de) gheerde dat een half jaer te voe(re)n seggen It(em) sal de/
voirs(creven) gheert den voirs(creven) wy(n)ne jaerlix gheve(n) v ellen lakens tot enen/
rocke van sijnre levereyen Item es vorwerde en(de) ond(er)sproke(n) [dat de voirs(creven) wy(n)ne] m(ijn) vrouwen/
weduwe h(ere)n wouters wilen van quaderebbe ridd(er)s sweg(er) des voirs(creven) gheerts/
vand(er) borch op tvoirs(creven) hof ten bevele den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houde(n) sal/
eene(n) beer en(de) ene(n) berre [die sij daer seynde(n) sal] int gemeyn gaende en(de) die vuede(n) daer toe sien/
en verwae(re)n gelijc sijns selfs beesten It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix m(ijn)/
vrouwe(n) voirs(creven) haer thiende den voirs(creven) hove toebehoe(re)nde in vue(re)n in hoe(r)/
thiendescue(r) daer staende en(de) daer toe leve(re)n ene(n) wage(n) mette(n) p(er)de(n) en(de) ene(n)/
knecht die de waghen drive(n) en(de) laten sal en(de) altoes bereet sijn vroech en(de)/
spade alst te doen sal sijn [en(de) tcoren in hae(r) schue(r) tassen] sond(er) m(ijn) vrouwe(n) cost alsoe dat m(ijn) vrouwe [bi] sinen/
gebreke aen hoer thiende gheen scade en lide en(de) daer toe sal m(ijn) vrouwe/
ene(n) knape houde(n) en(de) seynde(n) op hae(re)n cost en(de) loen die thiende te vergade(re)n en(de)/
te hulpen halen en(de) tcoren en(de) greyn vand(er) alst gedorschen sal sijn ende/
/ vand(er) voirs(creven) thiende(n) comen(de) sal de voirs(creven) wynne jaerlix te loven b(ri)nge(n)/
meten en(de) opdragen dairmen hem bewisen sal [ende desgelijx den wijn die vand(er) thienden comen sal te loven(e) b(ri)ngen] en(de) dan sele(n) hi en(de) sijn bode(n)/
den montcost hebben en(de) sijn p(er)de hoey [en(de) de wynne sal behoude(n) caf stroe en(de) ov(er)karen vand(er) selv(er) thiende(n) comen(de)] Item es vorwerde dat de voirs(creven)/
wy(n)ne tcoren en(de) de beemde en(de) eeuse die hi met den voirs(creven) hove heeft wel en(de)/
loflic bevreedt en(de) vermaect laten sal ten afscheyde(n) van sine(n) t(er)mine Item/
is vorwerde dat de wy(n)ne gheen scaerhout noch truncboeme houwen noch/
truncke(n) en(de) sal dan te behoirliken tide en(de) hi en sal gheen opgaende hout/
moghen houwe(n) noch truncke(n) Hier af sijn borghen des voirs(creven) wynnen/
als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheide(n) en(de) elc voir al lambrecht/
en(de) henric put(ter)s sijn brued(er)s Et p(ri)m[(us)] haenwijc vroede ja(nuarii) xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts