SAL7322, Act: R°244.1-V°244.1 (118 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°244.1-V°244.1  
Act

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
Want stoet ende tebat opv(er)staen is tusschen lambrechte soen matthijs reynot in/
deen side ende janne de preit soen eernarts de preit in dande(r) side/
vander doot janne jannarts soen wilen des voirs(creven) matthijs reynots brue(der)/
des voirs(creven) lambrechts die vanden voirs(creven) janne de preit gequetst was/
eme(r) ende daer af sterf also de selve lambrecht meyndt des jan voirs(creven)/
hoept dat niet en is ende dat hij den vader des voirs(creven) lambechts ende [want jan sijn sone voirs(creven) jan in sinen broede was also hij meyndt d(aer) af bet(er)nisse heeft gedaen]/
den selven lambrechte daer af bet(er)nisse gedaen heeft ende dat sij [hij] hem/
[daer af] quijtgesconden hebben [heeft] So sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien comen voir scepen(en)/
van loven(e) ende sijn vanden voirs(creven) stoete en(de) gescille met allen dien des/
daer uut porren mach bleven in segge(re)n ende vriendelike yffene(re)n/
Te weten de voirs(creven) lambrecht in janne nu van laetwijc ende janne/
vanden beeken voirspreeke ende de voirs(creven) jan de preit in ja(m)mart/
daire ende henric den verme(re) voirspreeke in alsulk(er) vueghen dat/
de voirs(creven) lambrecht sinen eysch ten voirs(creven) janne weer setten sal in/
gescrifte ende overgheven den segge(re)n des voirs(creven) jans oft den eenen/
van hen bynnen viii daghen neestcomende Daer op dat de selve jan/
sijn v(er)antw(er)den setten sal in gescrifte ende maken ende ov(er)gheven den/
segge(re)n des voirs(creven) jans oft den eenen van hen bynnen viii daghen/
daer neest volgende Dat geschiet selen de vier segge(re)n/
zamentlic bynnen viii daghen daer naestvolgende verhoe(re)n/
alle waerheiden en(de) thoenissen op dats p(ar)tien behoeven ende dan/
hoe(r) seggen daer af uutenen ende seggen voer scepen(en) van loven(e)/
bynnen xiiii nachten daer nae naestvolgende op dat sijs alle/
iiii oft de iii van hen eens en(de) van accorde sijn Ende so waer/
sijs niet also niet alle iiii oft de iii van hen niet eens/
gewerden en connen dat sijs [sij] dan bynnen den selven xiiii/
nachten enen geliken ov(er)man nemen en(de) kiesen selen [bynnen der stat van loven(e)] ende/
hem eysch en(de) v(er)antw(er)den thoenisse en(de) alle bescheit ov(er)geven/
die sijn seggen daer af seggen sal by(n)nen xiiii nachten/
daer naest volgende Ende hebben geloeft beyde de vors(creven)/
p(ar)tien op lantsoene ende op soenbeke te sine te houden ende/
te volvue(re)n alsulken seggen als de iiii segge(re)n oft de iii van/
/ hen oft ov(er)man daer af seggen selen eendrachtichlic oft/
de ov(er)man op dat sijs niet van accorde gewerden en/
consten seggen sal in alsulker voeghen oft e(n)nich vanden/
voirs(creven) p(ar)tien een segge(r) gebrake oft niet gec(ri)gen en conste/
dat hi die p(ar)tie een ene(n) ande(re)n i geliken man in die/
stat nemen sal moegen sonder argelist haenw(ijc) velde fe(bruarii) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts