SAL7322, Act: R°266.1 (127 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°266.1  
Act

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
Cond zij allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien en(de) hoe(re)n/
lesen dat want geertere [h(er) geert cayens] van baussele [canonick tot eindoven] clerck jonch(e)r jans van/
scoenvorst borchgreeve te monsouwen hee(re) te craeyendonck/
torrendonck te dyepenbeke en(de) tot eyndove(n)
met meyer en(de) met/
scepen(en) van loven(e) also als gewoenlic is van heerlicheide(n) geleidt/
was tot den erfrente(n) begrepe(n) inden scepen(en) brieve(n) van loven(e) daer/
desen brief aen gehangen es voir sijn schout inden selve(n) scepen(en)/
brieve(n) genoemt ende begrepe(n) De meye(r) van loven(e) maende de/
scepen(en) van loven(e) hoe de voirs(creven) gerart hem voort behelpe(n) soude/
mette(n) rente(n) voirscr(even) om daer aen te vevolghen en(de) te hebben sijn/
schout voirs(creven) welke scepen(en) van loven(e) daer op gemaent wijsde(n)/
voer een vo(n)nisse te voe(re)n raet en(de) delibe(r)acie(n) daer op gehadt dat/
de voirs(creven) [h(er)] gerart de voirs(creven) erfleke rente(n) soude vercoepe(n) en(de) sijn voirscr(even)/
schout daer af heffen ende voe(re)n en(de) als hijse vercocht hadde dat/
hise dan p(rese)nte(re)n soude den meye(r) van loven(e) te hebben o(m)me den/
selven prijs dat hise vercocht hadde tot behoef onss gened(ichs) hee(re)n/
van brabant Voert wijsden de voirs(creven) scepen(en) van loven(e) dat de/
voirg(enoemde) onse gened(ichen) hee(re) den coeper vande(n) voirs(creven) erflike(n) rente(n) recht/
warant sijn soude tot der so(m)men toe vand(er) voirs(creven) schout Dit gedae(n)/
de meye(r) van loven(e) schout quijt openbaerlic sijn naerderscap die hij/
hadde aen de voirs(creven) erflike rente(n) consente(re)nde den voirs(creven) [h(er)] gerart sijn/
profijt te doen mette(n) erflike(n) rente(n) voirs(creven) En(de) als dit mette(n) rechte/
aldus gesciet was soe droech op de vorscr(even) [h(er)] gerart de erflike rente(n)/
voirs(creven) inden hande(n) des meyers van loven(e) die daer ov(er) scout van/
heerlicheide(n) van weghen onss gened(ichs) he(re)n van brabant daer op/
als d(aer) toe behoirde met ene(n) halme vertyende En(de) als de voirscr(even) h(er)/
gerart mette(n) rechte daer was uutgedaen en(de) te male afgewijst/
soe is daer inne gegoet en(de) gheerft claes ghehete(n) cole wonen(de)/
te turnhout bij manisse en(de) oirlove smeyers van loven(e) voirs(creven) en(de)/
bij vo(n)nisse en(de) wijsdo(m)me der voirg(enoemde) scepen(en) van loven(e) de voirs(creven) erflike/
renten in tytle van wittige(n) coepe te behouden behoudelic altoes/
den he(re)n recht vande(n) gronde inden voirscr(even) saken H(ier) wae(re)n ov(er) lomb(ar)t/
abs(oloens) borch(oven) iunior velde m(ar)tii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts