SAL7322, Act: R°272.1-R°273.1 (131 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°272.1-R°273.1  
Act

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat lodewijc bollart [van libbeke] es comen in jegewordich(eit) d(er)/
scepen(en) van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat hi genomen heeft/
van janne van wespelaer thof des selfs jans geheten van creenwincke/
metten huysen hoven wynnenden landen beemden eeuselen wuwe(re)n/
bosschen en(de) allen hoe(re)n toebehoirten Te houden te hebben en(de) te/
wynne(n) op de helcht van alle van op den dach van heden datu(m) des briefs/
enen t(er)mijn van vi jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx/
jaers dae(re)nby(n)nen op der helcht van alle den corne en(de) vruchten op de voirs(creven)/
goede jaerlix wassen(de) op alsoe dat toeghste de wy(n)ne tcoren en(de) vruchten/
sal doen afdoen en(de) inde(n) band leve(re)n en(de) dan selense de voirs(creven) jan en(de) de wy(n)ne/
deylen Die gedeilt sijnde sal de voirs(creven) wy(n)ne jans helcht invue(re)n eer hi sijn/
deel invue(re)n sal It(em) sal hebbe(n) de voirs(creven) wy(n)ne de beemde en(de) eeusele den voirs(creven)/
hove toebehoe(re)nde en(de) oec de boschweyde alle jae(re) hie(re)nby(n)ne(n) om xx hollan(sche)/
gulden(en) van goude goet en(de) gheve of de weerde d(aer) af te betalen deen helcht/
d(aer) af te halfmeye en(de) dand(er) helcht te s(int) m(er)tens misse [en(de) dand(er) helcht te halfmeye] jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de lande vande(n) voirs(creven) hove den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jaerlix wael en(de) getidichlic/
wynnen en(de) werven wael en(de) loflic met hoe(re)n getidege(n) voren [en(de) besaeyen] Te weten/
den rogge op vier voren de gherste op drie voren en(de) devene op ii voren/
en(de) de selve lande laten ten eynde van sine(n) t(e)rmine gelijc hise vant in sinen/
incomen te weten den art geheten den vissenputte houden(de) omtrent v boend(er)/
en(de) i dachmael besaeyt met wynt(er)corne de storte en(de) de brake elc eens o(m)megedaen/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) ja(n)ne jaerlix lant gereyde(n) en(de) besaeyen een halster/
lijnzaets en(de) jan sal tsaet leve(re)n en(de) de wy(n)ne sal hem selve(n) iiii mol(evaten) lijnzaets/
mogen saeyen en(de) die alleene behoude(n) en(de) beyde de vlasgarde met duve(n)meste mesten/
It(em) waert dat de voirs(creven) wy(n)ne enige crocke saeyen woude dat sal hi moge(n) doen/
en(de) daer jegen sal de voirs(creven) jan alsoe vele lants met evene(n) besaeyt uutnemen/
It(em) es vorwerde wa(n)neer de voirs(creven) jan sijn helcht sal doen dersschen dat de wy(n)ne/
en dersscher den montcost gheve(n) sal en(de) dae(r)r voer de crientsen hebbe(n) en(de)/
/ jan voirs(creven) sal de dachue(re)n betalen It(em) selen jan en(de) de wynne voirs(creven) jaerlix/
coepen xxiiii mandelen st[r]oes en(de) die half en(de) half betalen en(de) de wy(n)ne sallt/
tstroe halen en(de) int tvoirs(creven) hof bri(n)gen en(de) ald(aer) te meste maken It(em) mach de wy(n)ne/
jaerlix saeyen (½) dachmael rapen daer in sal jan tvierdel hebbe(n) en(de) lodewijc/
sal hem sijn vierdendeel jaerlix te loven bri(n)gen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix/
halen merghel i dachmael lants mede te m(er)ghelen en(de) jan salle(m) betale(n) op/
den poel It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlix de ryolen inde beemde en(de) eeusele ruymen/
en(de) de beken voe vaeghen en(de) oec jegen de voirs(creven) goede de straten houde(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne jaerlix hebbe(n) half de vissche vande(n) wuwe(r) aldaer en(de) dae(r) voe(r)/
sal hi alle jae(re) spisen lx anthenois en(de) ii[c] gruws en(de) ten lesten jae(re) alsoe/
gespijst laten en(de) waert datmen den wuwe(r) dade vaeghen soe souden jan en(de)/
de wy(n)ne de dachue(re)n half en(de) half betalen en(de) de wy(n)ne sal den werclieden/
den montcost gheve(n) It(em) jan en(de) de wy(n)ne selen de duyve(n) aldaer hebbe(n) half/
en(de) half It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne hebbe(n) alle strunchout op de voirs(creven) goede benede(n)/
de h(er)strate de goede mede te bevreden en(de) verdoeghde(n) daer enige willeghen/
die soude de wy(n)ne hebben en(de) voir elke ii poten setten It(em) selen jan en(de) de wy(n)ne/
doeft aldaer h te gelike hebbe(n) en(de) op hoerre beyd(er) cost [dachue(re)n] doen lesen [en(de) de wy(n)ne sal den lese(r) tete(n) geve(n)] en(de) de wy(n)ne sal/
jans helcht te loven bri(n)gen en(de) dade jan op de voirs(creven) goede enige b(er)nynge/
maken die soude de wy(n)ne te loven bri(n)gen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix leve(re)n/
iii[c] walme(re) de huyse vande(n) voirs(creven) hove mede te decke(n) en(de) als men die verdect/
sal de wy(n)ne den wercliede(n) den cost gheve(n) en(de) voert [oec] als men aen de huyse [ald(aer) staende] and(er)/
werc maect en(de) jan sal de dachue(re)n bet(alen) en(de) behoefde men daer meer walms/
dien soude de wy(n)ne halen daer jan dien coepen sal en(de) hi sal leem halen en(de)/
steken ter molen op den driesch diemen in tvoirs(creven) hof behoeve(n) sal en(de) worden/
daer enige wende gebroken vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)wert die soude de wy(n)ne/
doen maken op sinen cost It(em) waert dat enich gemeyn orloge wae(re) soe soude/
de wy(n)ne m(ijn) jonch(er) van bout(er)she(m) een leenpert leve(re)n alsoe gewoenlic is en(de) worde/
dat p(er)t verloren soe soude hem jan daer af de helcht oprichten t(er) taxatien van/
goeden knapen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne als men tcore(n) en(de) de vruchte(n) in doet jans bode/
den cost gheve(n) dien hi daer seynde(n) sal den cost gheve(n) en(de) jan sal int voirs(creven) hof behoude(n)/
/ de cleyn came(r) aldaer boven en(de) benede(n) tot sinen gherieve H(ier) af sijn borghen des/
voirs(creven) wy(n)nen als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesundert en(de) ongescheiden en(de) elc voir/
al reyne(r) van bollenb(er)ge en(de) woute(r) smet beyde van libbeke welke borghen/
de voirs(creven) wy(n)ne hier af geloeft heeft co(m)m(er)loes en(de) scadeloes te houde(n) ende/
tontheffen abs(oloens) borch(oven) iunior m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts