SAL7322, Act: R°360.1-V°360.1 (165 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°360.1-V°360.1  
Act

Transcription

2020-02-13 by kristiaan magnus
Het is [sijn] gevorwerdt tusschen gheerde cuerinx en(de) gheerde sinen naturleken sone in deen si(de)/
gheerde en(de) gielise van leex gebruede(re)n in dande(re) van alsulken geschille en(de) stoete als sij und(er)lin(ge)/
gehadt hebben o(m)me der goede wille van za(m)male en(de) van leex enen deele vande(n) goede(n) van le(ex)/
alsulken vorw(er)den geloften en(de) conditien als hier nae volghen en(de) bescreve(n) staen Inden iersten sal/
gheert cuerinx [en(de) sijn sone] janne den vos van gheele besetten en(de) verpanden [sond(er) v(er)trec] op de goede van za(m)male v/
vierdelen rogs der maten van gheele erfs pachts te kersmisse te betalen voertaen erflic/
[en(de) daer soe vele te doen (et)c(etera)] Behoudelic dien dat se de voirs(creven) gheert en(de) sijn sone s dien erfpacht selen mogen quiten/
wa(n)neer sij willen met xcii mottoene(n) te weten is xxvii pl(acken) payments voir ii mottoe(n)/
gerekent en(de) met vollen pachte [vacat]/
Item selen de voirs(creven) gheert cuerinx en(de) sijn sone dien de goede va(n) za(m)male /
volge(n) sele(n)
vande(n) [selve(n)] goede(n) van za(m)male voirs(creven) betale(n)/
lijsbetten van cappen ii mudde roggen der maten van gheele lijfpensien ten live der voirs(creven)/
lijsbetten alsoe langhe als sij sal leven nae inhouden van hoe(re)n scepen(en) brieve van gheele/
die sij daer af heeft [vacat]/
It(em) selen de selve gheert en(de) sijn sone vande(n) goede(n) van sa(m)male voirs(creven) betalen wynande/
vanden houte [jaerlix te kerssavonde] een mudde rogs der mate(n) van gheele erfspachts ten Behoudelic dien dat/
de voirs(creven) gheert en(de) sijn sone dat selfe mudde rogs erfs pachts quiten mogen wa(n)neer sij/
willen met lvii mottoene(n) ind(er) werde(n) voirs(creven) en(de) met vollen pachte It(em) [vacat]/
Item selen gheert cuerinx en(de) sijn sone voirs(creven) uut den goede(n) van za(m)male betalen/
m(ijn) vrouwen van merre xv oude grote ouds tsijs en(de) viii(½) loepen evene(n) der mate(n)/
van gheele erflic en(de) oec iii loepen rogs erfs pachts den heylgen gheest van gheele/
Item want de kynde(re) jan mathijs en(de) willem vand(er) wympen gebruede(re) hadden aen de/
goede van za(m)male voirs(creven) iii[c] mottoe(n) ind(er) voirs(creven) weerden soe is vorwerde[die hen v(er)storve(n) va(n) marie vand(er) wympen hoe(r) sust(er)] soe waer/
sij of yemant van hoe(re)n wegen inde(n) name van hen daer af niet betaelt en wae(re)/
Soe is vorw(er)de datse de voirs(creven) gheert cuerinx en(de) sijn sone [sond(er) v(er)trec] dair af v(er)nuegen selen/
en(de) of de sij den selve(n) gebrece bewisen co(n)nen dat sij den voirs(creven) gebruede(re)n vand(er) wympe(n)/
of woute(re)n soffen inde(n) name van hen [d(aer) af] vernueght hebbe(n) dat sij daer mede gestaen selen/
It(em) heeft [hebbe(n) geloeft] de voirs(creven) gheert en(de) sijn sij sone den voirs(creven) gebruede(re)n van leex xiiii mottoe(n)/
inder werde(n) voirs(creven) te kersmisse naest comen(de) te betalen/
[... meer dan den conri cour genoemt dat de voirs(creven) gebruede(re)n van leex den voirs(creven) gheerre en(de) sine(n) sone daer af ontheffen selen sond(er) vertrec en(de) hen daer af warant sijn] Ende met des(er) vors(creven) vorwerde(n) selen gheert cuerinx en(de) sijn sone quijtscelde(n) gheerde/
en(de) gielise van leex gebruede(re)n h(er)man(ne) vande(n) nuwe(n)huys ja(n)ne wynants willem(me) rombouts/
van alle(n) sake(n) die come(n) ruerende en(de) spruytende of aengaen der come(n)scap of der mangelinge(n)/
vande(n) goede(n) van leex of van za(m)male voirscr(even)/
/ It(em) waert alsoe datmen hier namaels bevonde dat gheert cuerinx of/
gheert sijn naturlic sone enige(n) co(m)mer gemaect of besedt hadden op de goede/
van leex den die de(n) voirs(creven) gebruede(re)n nu houden(de) sijn toebehoe(re)nde uutgescheide(n)/
die een boend(er) beemts dat h(er)man vande(n) nuwenhuys houden(de) is gelege(n) te oesten/
dat de selve gheert en(de) sijn sone hen en(de) hoir goede van leex daer af onheffe(n)/
soude(n) sond(er) vertrec en(de) hen daer af warant sijn/
Item is vorwerde dat de voirs(creven) gheert cuerinx de jonghe sond(er) vertrec/
quijtscelde(n) sal voir scepen(en) van loven(e) alsulken beleit als hi heeft mids machte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) hem bekent van ja(n)ne van leex brued(er) der voirs(creven)/
gebruede(re) op [tgedeelte van] de goede van leex voirs(creven)[gelijc sij voirscr(even) staen] de(n) voirs(creven) gheerde en(de) gielise van leex/
toebehoe(re)nde/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) gheert cuerinx en(de) gheert sijn/
bastart sone den voirs(creven) gebruede(re)n van leex vande(n) voirs(creven) [gedeelte vande(n)] goede(n) van za(m)male le[e]x/
vesticheit doen sal voir scepen(en) van gheele sond(er) vertrec en(de) op cost der voirs(creven)/
gebruede(re)n alsoe dat hen vaste en(de) seker sij/
It(em) es vorweerde dat desgelijx de voirs(creven) gebruede(re) van leex den voirs(creven) gheerde/
cuerinx en(de) gheerde sijne(n) bastart sone vesticheit doen sele(n) voir scepen(en) van/
gheele sond(er) vertrec vande(n) goede(n) van za(m)male op cost des selfs gheerts en(de)/
sijns soens alsoe fat hen vaste en(de) seker sijn moghe/
Item es [noch] vorw(er)den dat mids de vors(creven) ghebruede(re) va(n) leex den vorscr(even)/
gheerde cuerinx consente(re)n selen te volgen alsulke(n) scep(enen) br(ieve) va(n) loven(e)/
va(n) goedinge vande(n) goede(n) va(n) za(m)male als liggende ond(er) ger(ard) va(n) baussele/
d(er) stat clerck va(n) loeven(e)/
Ite(m) selen gelove(n) de vors(creven) gebruede(re) va(n) leex hier inne te vervaen/
h(er)man vande(n) nuwe(n)huys dat hi alle vorw(er)den en(de) condicien vorsc(reven)/
voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) voldoen en(de) consente(re)n sal alsoe v(er)re alst hem/
aengaende mach alsoe dat gheerde en(de) sine(n) [sone] vast (et)c(etera) rike lomb(ar)t/
junii v[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts