SAL7322, Act: R°376.3 (169 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°376.3  
Act

Transcription

2020-01-02 by kristiaan magnus
It(em) cond zij allen lieden dat henr(ic) oliviers reynken [reyne(r)] boudens en(de) jan/
de coste(re) van wersbeke sijn come(n) (et)c(etera) en(de) hebben genome(n) en(de) bekent dat/
sij genome(n) hebben [ind(ivisim)] van h(e)ren arnde van rubbecheal p(er)soen te wersbeke/
de helcht vand(er) grot(er) thienden daer af dat de pytanchir van heylishem/
dand(er) helcht houden(de) es ende de cleyn thiende geheel soe sij gelegen/
sijn te wersbeke en(de) daeromtrent met hue(re)n toebehoirte(n) Te houden/
en(de) te hebben van s(in)[t] jans misse neestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van drien/
jae(re)n langc deen nae dand(er) d(aer) nae staphans volgen(de) elx jaers/
dae(re)nby(n)nen om lxxviii hollansche gulden(en) Dats te wete(n) ii gulden/
vrancr(ijx) crone(n) swaer van gewichte voir drie d(er) voirs(creven) gulde(n) gereke(n)t/
te betalen deen helcht d(aer)af te kersmisse en(de) dand(er) hellicht ts(in)[te] jans/
misse bap(tis)[te(n) jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout] Voert selen de voirs(creven) thiendeneers alle jaer den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde [te kersmisse] den voirs(creven) h(e)ren arnde leve(re)n iiii[c] walme(re) goet en(de) geeve/
in tvoirs(creven) h(e)ren arnts huys te wersbeke te ker en(de) dan salre m(ijn) hee(re)/
voirs(creven) sijne(n) wille mede moeghen doen It(em) selen de voirs(creven) thiendeneers den/
voirg(enoemde) h(e)ren arnde alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde [ene(n) dach int jaer] leve(re)n ene(n) wage(n)/
met vier p(er)den o(m)me mijns hee(re)n wijng(ar)t te mesten alst den voirs(creven) h(e)ren/
arnde gekin gelieven sal It(em) selen de voirs(creven) thiendeneers hebben den voirs(creven)/
t(er)mijn langc due(re)nde des voirscr(even) h(e)ren arnts scure met hoe(r) [toebehoirte(n) sijne(n) bogart de twe vorste stalle en(de) een eeussel cleynen peel sadden inde(n) coep vand(er) thiende(n) voirs(creven) en(de) des sijn borge(n) der voirs(creven) thiendeneers als p(ri)ncipael sculde(re)n indi(vi)sim gordt de wyn pet(er) delman thomas bauwens jan palst(er) weyn va(n) wersbeke en(de) jan scost(er)s tres primi cor(am) eisd(em)] toebeh(oirten) en(de) s[ijne(n)]/
bogart de twee vorste stalle en(de) een eeussel inde(n) coep vand(er) [thiende(n) vors(creven)]/
En(de) des sijn borge(n) der voirs(creven) thiendeneers als p(ri)ncipael s [sculde(re)n ind(ivisim)]/
gordt de wyn pet(er) delmean delman thomas bauwens [jan palst(er)]/
weyn van wersbeke en(de) heneken [jan] scost(er)s Et p(ri)m(us) tre [Et tres p(ri)mi cor(am) eisd(em)]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts