SAL7322, Act: R°72.1-V°72.1 (31 of 180)
Search Act
previous | next
Act R°72.1-V°72.1  
Act

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
Want stoet ende tebat opv(er)staen sijn tusschen renchon robbijn van/
hupaing in deen side ende joff(rouwe) margrieten weduwen werijs wilen/
van lamont van piet(er)hain henricke renchon ende pete(re)n hoe(re)n sonen/
[vide(licet) rencho(n)i (et) pet(r)o ema(n)cip(atis)] ende pete(re)n ende jannen [jann zannen] van lu(m)men opten berch ende raessen van longpreet/
als mans en(de) momboers [joff(rouwe)] m(ar)grieten ende [joffr(ouwe)] ysabeelen dochte(r) hoe(r) mede/
gesellinnen dochte(re)n des voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)grieten en(de) zuste(re)n der voirs(creven)/
gebruede(re) in dande(re) alse van eenre schout [hem den voirs(creven) renchon bekent van ernul wilen van lamont sone des voirs(creven) werijs ende brueder der voirs(creven) kinde(re)] daer voe(r) dat de voirs(creven)/
renchon beleit is mids machte van scepen(en) brieve van loven(e) daer op/
ghemaect tot den goeden ernuls wijlen van leonont soen des voirs(creven)/
wilen werijs ende brueder der voirs(creven) bruede(re) en(de) zuste(re)n [voirs(creven)] So sijn/
beyde de voirs(creven) p(ar)tien comen voir . scepen(en) van loven(e) ende hebben/
vanden voirs(creven) stoete en(de) geschille hen ghekeert ende sijn des/
bleven in segge(re)n ende vriendelike yffene(re)n te weten de voirs(creven)/
renchon in renchon van mollebays ende janne van herain ende/
de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete ende hoe(r) kynde(re) in janne van lamont/
ende janne hannarde deldebraie In alsulker vueghen dat de/
voirs(creven) renchon sijn eysch en(de) aensprake in gescrifte ov(er)geven/
sal den segg(er)s der voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)grieten en(de) hoe(r) kynde(re) [oft den eenen van hen] van morghen/
in xiiii nachten neestcomende die hoe(r) verantw(er)den daer op/
maken en(de) ordine(re)n selen ende dat ov(er)geven den seggers des/
voirs(creven) renchoens [oft den eenen van hen] bynnen viii daghen daernae De welke/
vier segge(re)n eysch ende v(er)antw(er)den [van beyden p(ar)tien voirs(creven)] ov(er)gehadt hen beraden ende/
besynnen selen moegen ende getuygen verhoe(re)n van beyden siden/
ofts noet gebuerde ende hoir seggen dair af seggen ende/
uutenen selen bynnen viii daghen daer naest volgende op dat/
sijs eens ende van accorde sijn Ende oft sijs een niet eens ende/
van accorde gew(er)den en consten dat sij bynnen viii daghen daer/
nae naestvolgende comen selen voir scepen(en) van loven(e) ende/
daer af halen een hoetvo(n)nisse gelijc oft p(ar)tien na vormen/
van rechte ghedingt hadden [ende op cost van beyden p(ar)tien voirs(creven)] Ende hebben geloeft beyde de/
/ voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gestedich te houden so wes de iiii segge(re)n/
eendrachtelic seggen selen oft de scepen(en) van loven(e) hen voer/
een vo(n)nis gheven en(de) leeren selen Behoudelic dien/
oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re)n gebrake dat hij ande(re) in die/
stat nemen sal moegen sonder argelist Ende hebbe(n)/
geloeft de voirs(creven) pet(er) en(de) raes haerre beyd(er) wive te vervaen dat sij de voirs(creven) comp(ro)mis/
[gelove(n) sele(n) ad mo(nitionem)] gest(aen) houde(n) selen cor(am) vroede velde sept(embris) vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts