SAL7322, Act: V°141.1-R°142.1 (73 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°141.1-R°142.1  
Act

Transcription

2020-01-20 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat vranc beys sone jans beys van hondsheem is come(n)/
in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven(e) ende heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft vanden momboe(re)n en(de) meestersen d(er) tafelen sheylichs geests vanden begijn/
hove van loevene de goede d(er) selv(er) tafelen gelegen te bebbenheem mette(n)/
huysen hoven wynne(n)de landen beemden eeuselen en(de) allen haren toebehoirte(n)/
te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te dat come(n) sal int jaer/
ons hee(re)n
lestleden ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n langc deen na dand(er) staphans/
sond(er) middel volgende Te weten alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde o(m)me/
xxxiii e mudde(n) en(de) vier molevate rogs de twee deel meldersche/
pacht en(de) terdel tarwe alle beyde goet pachtcore(n) d(aer)t deen pachtene(re)/
den ande(re)n [te meld(er)t] mede betalen mach met wa(n)ne en(de) met vlogelen wael/
bereyt d(er) maten van thienen Te wetene vi halst(er) d(er) selv(er) maten/
voe(r) een mudde gerekent ts(in)[t] andries misse apostels te betalen en(de)/
te loevene te leve(re)n op den cost des selfs vranx alle jaer den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Item sal de voirs(creven)/
vranck d(er) selv(er) tafelen vanden heylige(n) geeste jaerlix geven twijntich/
molevate witter erwiten en(de) die te te loven(e) int begijnhof te leve(re)n/
Item sal de voirs(creven) vranc d(er) selver tafelen alle jaer gheven sesse mottoene/
te weten xxxiiii pont payment voe(r) twee mottoene gerekent tsinte/
m(er)tensmisse inden wynter te betalen Item sal de voirs(creven) tafel taeffel/
jaerlix hebben half doeft dat opte voirs(creven) goede wassen sal en(de) als/
dat oeft d tijtverdich es soe salt de voirs(creven) vranck lesen en(de) afdoen vande(n)/
bomen ende alst ter eerden es soe selent de voirs(creven) taf taeffel en(de) vavranc/
deylen half en(de) half en(de) vranck sal der voirs(creven) taf taeffelen [hae(r)] deel vanden/
voirs(creven) oefte te loven(e) int begijnhof leve(re)n Item sal de voirs(creven) vranc alle/
tstroe dat opte voirs(creven) goede wassen sal te meste maken en(de) wed(er)/
opt selve goet vue(re)n en(de) vermesten van jae(re) te jae(re) ten meesten p(ro)fite vande(n)/
selven goede Behalven dien dat hij d(aer)af maken sal alle jae(re) tweehond(er)t/
walme(re) de husinge mede te houdene ende alsmen die walme(re) voirs(creven) ald(aer)/
verdect en(de) oec soe wes men and(er)s van ouden werke aen de huysinghe/
werct d(aer)af sal de voirs(creven) vranc den werclieden den montcost gheven/
en(de) de voirs(creven) taeffel sal d(aer)af de dachue(re)n dachhue(re)n en(de) allen ande(re)n cost/
betalen Item mach de voirs(creven) vranc alle jae(re) een half boend(er) lands hoervruchte(n)/
met raepsade en(de) and(er)s niet uutgescheiden ten lesten jae(re) dan en mach hij/
te mael niet hoervrochten Item waert dat e(n)nighe loecboeme verdroeghde(n)/
die mach de voirs(creven) vranc afhouwen en(de) d(aer) voe(r) twee ande(r) tijtverdighe/
poten wed(er)setten vanden selven arde op sine(n) cost Item sal de voirs(creven) vranc/
bevreden [bevreden] al dat d(aer) te bevreden es sine(n) termijn due(re)nde en(de) bevreet/
/ laten wel ende loflic te sijne(n) uutga(n)ge Item sal de voirs(creven) vranc te sinen/
uutgange(n) den aert te groenewege [met wynt(er)corne] bezait laten wel ende loflic met/
vier getidege(n) voren ghelijc sinen reengenoeten en(de) de brake en(de) de storte/
sal hij laten al eens gheerijt uutgenome(n) een half boend(er) lands dat gecrege(n)/
was jegen reyne(r) den raet dat sal hij brake laten en(de) niet o(m)meghedaen/
Item sal de voirs(creven) taeffel der voirscr(even) vrancken gheven bynne(n) den voirs(creven)/
t(er)mine drie ellen lakens lakens tot enen rocke eenwerf en(de) niet meer/
Item de voirs(creven) taeffel sal den voirs(creven) vrancken en(de) sine(n) knape altoes als hij/
pacht bringt int begijnhof teten en(de) te drincken gheven en(de) desgelijx sal/
de voirs(creven) vranc den voirs(creven) meesterssen vand(er) voirs(creven) taffelen teeten en(de) te/
drincken gheven en(de) herbergen als sij d(aer) come(n) Item es vorw(er)de gevielt alsoe/
dat god verbieden moete dat de voirs(creven) huyse verbranden dat van vranx/
weghen toequame daer af soude de selve vranc die huyse die alsoe/
verbrant wae(re)n wed(er) doen maken op sine(n) cost gelijc sij te voe(re)n wae(re)n/
Gevielt oec alsoe dat de voirs(creven) vranc eneghe schade hadde vande(n) voirs(creven)/
goeden alse van tempeeste ocht van gemeyne(n) orloghe d(aer) af soude de voirs(creven)/
taeffel den voirs(creven) vrancken rastoir doen gelijc ande(re) hee(re)n en(de) p(re)laten boven/
en(de) beneden hoe(re)n wynnen en(de) pachtene(re)n doen selen Welke vorw(er)den en(de)/
geloften alle en(de) yegewelke boven bescreve(n) de voirs(creven) momboe(re)n en(de) meest(er)sse(n)/
vand(er) voirs(creven) taeffelen weghen in deen side en(de) de voirs(creven) vranck in dande(r)/
side hebben geloeft malcande(re)n vast en(de) gestedich te houden en(de) te/
voldoene tallen tiden en(de) t(er)minen dat sij vallen en(de) verschine(n) selen en(de)/
telken t(er)mine (et)c(etera) H(ier) af sijn borghen des voirs(creven) vranx (et)c(etera) arnt beys/
sijn sone en(de) jan schotte van willeb(ri)ngen et p(ri)mus rike vroede no(vem)[br(is)]/
xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts