SAL7322, Act: V°145.1 (75 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°145.1  
Act

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat henric reyniers is come(n) in jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en)/
van loven(e) en(de) heeft genome(n) ende bekent dat hij genome(n) heeft van h(ere)n janne/
boxhoe(re)n ridde(r) sijn molen te redingen met allen den huysen en(de) beemden daer/
toe behoe(re)nde uutgenome(n) uutgenome(n) de schue(re) ende [de] grote came(r) boven tsteynen/
huys ald(er) naest de schue(re)n de welke h(er)jan voirs(creven) te hemw(er)t behouden sal [te hemw(er)t] Te/
houden [en(de)] te hebben van s(in)[t] jans misse neestcomende ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n langc/
deen na dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen om vijftich/
mudde rox moster corens goet en(de) payabel mate van loven(e) elc molevat alsoe/
swaer als de jaergangen sijn selen tallen vie(re)ndeelen jaers te betalen en(de) by(n)nen/
loven(e) de [daert] h(er) janne dat sal genuegen te leve(re)n en(de) altoes als vervolghde schout/
Item es vorw(er)de en(de) ond(er)sproken eest also dat den voirs(creven) henricken gelieft te/
drie jae(re)n te sceyden en(de) d(er) voirs(creven) molen quijt te sine dat hij dat doen/
mach sal moghen op alsoe dat hij h(ere)n janne dat een half jaer te voe(re)n/
sal seggen en(de) condigen Item sal de voirs(creven) henric reyniers den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde de voirscr(even) molen houden van allen keerende werke alse van stene(n)/
van yserwerke van houtwerke en(de) van al dat d(aer) toebehoert en(de) oec van/
p(er)den sond(er) h(ere)njans cost Ende h(er)jan sal de selve molen houden van decken/
ty(m)me(re)n plecken metsen grontwerke en(de) van allen staenden werke den voirs(creven)/
t(er)mijn langc due(re)nde It(em) sal de voirg(enoemde) h(er)jan heb hebben jaerlix half doeft/
dat inden bog(ar)t ald(aer) wassen sal en(de) dat sal henr(ic) op sinen cost ter eerden/
leve(re)n It(em) sal m(ijn) hee(re) alle jaer hebben en(de) behouden alle de mispelen wasse(n)de/
inden cleyne(n) bog(ar)t It(em) sal de voirs(creven) henric de voirs(creven) huysinge cuyschlic/
houden de bog(ar)de en(de) de beemden wel bevreden luyken en(de) grachten ende/
alle de grachten slubbe(re)n [slubberen] opworpen en(de) vaghen ten tide als dat behoert/
Item sal de voirg(enoemde) henr(ic) reyniers alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n/
en(de) betalen m(ijn) he(re) voirs(creven) een hond(er)t raebbroets en(de) een halster lijnzaets It(em)/
moghen h(er)jan en(de) m(ijn) w vrouwe jaerlix doen snyden int cleyn beemdeken/
ald(aer) gras voer hoe(r) p(er)de xiiii nacht langc sond(er) wederseggen henrix voirs(creven)/
It(em) sal de voirg(enoemde) henric hebben de willegen ald(aer) opten dam staende en(de)/
daer voe(r) houden op sine(n) cost de da(m)me en(de) dike wel en(de) cusberlic Voertmeer/
es vorw(er)de dat h(er)jan voirs(creven) jaerlix geve(n) sal den voirg(enoemden) henr(icke) tot ene(n) rocke vijf/
ellen wullens lakens Voert es ond(er)sproken en(de) gevorw(er)t datme(n) dese molen/
ten ingaen vanden voirs(creven) t(er)mijn sal doen visente(re)n en(de) scatten met geswoe(re)n/
molenslege(re)n en(de) alsoe salse henric ten eynde vanden selven t(er)mine laten/
en(de) es sij dan arg(er) dat sal hij h(ere)njanne opleggen es sij oec bet(er) dat sal/
h(er)jan hem wederke(re)n sond(er) argelist En(de) alle dese vorw(er)den en(de) geloften/
voirs(creven) hebben geloeft de voirg(enoemde) h(er)jan in deen side en(de) henr(ic) reyniers in dande(re) malc/
ande(re)n vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) te voldoene tallen tiden als sij vallen en(de)/
verscine(n) selen en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout En(de) h(ier) af sijn borge(n) des voirs(creven)/
henr(ix) reyniers als p(ri)ncipael (et)c(etera) bellen messons messoens en(de) gregorijs messoen/
sone des selfs bellens rike vroede no(vem)[br(is)] xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-17 by Sabrina Keyaerts