SAL7322, Act: V°169.1-V°170.1 (88 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°169.1-V°170.1  
Act

Transcription

2020-01-24 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat gheert strote van pellenberch es come(n) in/
jegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij/
genome(n) heeft van ja(n)ne vand(er) borch de goede des selfs jans h(ier) na bescr(even)/
Te weten thof des selfs jans geheten ter phalisen gelijc de voirs(creven) goede/
inden p(ro)chien van ber bierbeke en(de) van cortbeke ov(er)loe gelege(n) sijn/
mette(n) wynne(n)den lande(n) dair toe hoe(re)nde Te houde(n) te houde(n) hebben/
en(de) te wynne(n) van halfm(er)te neestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van drien jae(re)n/
langc deen nae dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)nby(n)nen/
op de helcht van allen den corne en(de) vruchten op de voirs(creven) goede/
jaerlix wassende op alsoe sat toeghst alst core(n) en(de) de vruchte(n)/
tijtverdich sijn dat de voirs(creven) gheert de wynne(n) die sal doen afdoen/
en(de) inden bant leve(re)n en(de) dan selent de voirs(creven) jan en(de) gheert deylen/
dat gedeylt sijnde sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) janne sijn helicht/
inde schure voeren eer hij sijn deel invoere(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
hebben de beemde en(de) eeussele gelege(n) te voerde houdende omtrent/
i(½) dachmael [boender] luttel myn oft meer en(de) den boeg(ar)t te phalise(n) en(de)/
met iii dach(mael) beems belegen int loevene(re) broeck en(de) met den/
weyen in jans bosch om xii gulden crone(n) d(er) mu(n)ten van vrancr(ijc)/
goet van goude en(de) zwaer van gewichte oft de weerde daer af/
in ande(re)n goeden gelde te sinte m(er)tens misse inden wynt(er) te/
betalen jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als/
vervolghde schout It(em) voert es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne/
de(n) derschere diet svoirs(creven) [jans] core(n) en(de) vrucht uut derschen sal sine(n)/
cost sal gheve(n) dies sal de wynne hebben tallen drie dagen/
een mole(vat) rogs en(de) jan sal den dersche(r) de dachue(re)n betalen/
en(de) alst gedorschen sal sijn sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlix tcoren/
en(de) vrucht te loven(e) bringen It(em) sal de voirs(creven) geert alle jae(re) gheve(n)/
en(de) leve(re)n lx mandelen walme(re) de huysinghen aldair mede te/
deckene en(de) alsmen die verdect soe sal de voirs(creven) gheert de wercliede(n)/
den cost gheve(n) en(de) jan sal de dachue(re)n betalen Alsme(n) oic daer/
plact soe sal de selve gheert den leem halen en(de) den wercliede(n)/
den cost gheve(n) maer jan salt leem [doen] grave(n) alsmen d(aer) oic/
yet we[r]ct van ouden ty(m)mere dan sal de voirs(creven) jan de dachue(re)n/
betalen en(de) de voirs(creven) gheert sal den werclieden den cost gheve(n)/
/ It(em) noch es vorw(er)de dat de voirs(creven) geert gheen stroe noch walm comende/
vande(n) voirs(creven) goede vercope(n) en sal noch verberre(n) inden oven en(de) dat de/
selve geert de voirs(creven) goede wel bevrede(n) sal en(de) de grechte(n) houden en(de) die/
laten ten leste(n) jae(r) also hise vant te sine(n) income(n) oec sal de voirs(creven) geert/
alle jae(re) sette(n) xxv pote(n) en(de) d(aer) voe(r) sal hij hebben die droge bome die/
daer op tgoet verdroege(n) selen Te wete(n) willeghe(n) oft popelbome(n) maer/
dair voe(r) sal hij wed(er) sette(n) te wetene voer elken verdroechde(n) boem twe/
poten vande(n) selve(n) aerde It(em) selen de voirs(creven) [jan en(de)] geert en(de) art arnt doeft/
ald(aer) wassende deylen half en(de) half en(de) alsme(n) dat oeft leest soe sal/
de voirs(creven) jan en(de) gheert de dachue(re)n ond(er) hen beyde(n) betale(n) mar geert/
sal den lesers vande(n) oefte den cost gheve(n) en(de) de voirs(creven) gheert sal den selve(n)/
janne sijn deel vande(n) oefte [te loven(e) b(ri)ngen] den cost gheve(n) en(de) de selve geert sal den/
selve(n) ja(n)ne sijn deel vande(n) oefte tot loven(e) leve(re)n en(de) bringe(n)
It(em) sal de/
voirs(creven) gheert opt voirs(creven) goet altoes houde(n) scape den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde It(em) sal de voirs(creven) geert den beemt te voerde laten te sijnen/
afsceyden bevreedt slot vast en(de) die gelijc sal hij laten ene(n) eden/
geloken tusschen dat droeghe eeusel en(de) den maeybeemt d(aer) aen/
gelegen It(em) sal de voirs(creven) geert te sine(n) leste(n) jae(re) late(n) op tvoirs(creven) goet/
te wetene opt witbroec xxv boeme van loke tijtverdich en(de) dien loke/
sal hij afdoen en(de) int voirs(creven) hof vue(re)n en(de) daer laten It(em) sal den voirs(creven)/
geert ten lesten jae(re) alle mest uutvue(re)n daert janne voirs(creven) genuege(n)/
sal opt voirs(creven) goet en(de) gheert en sal gheen buyte(n)landt houden/
and(er)s dan sijn selfs landt Oic en sal gheert voirs(creven) gheen goet/
van den voirs(creven) jans goeden comende ewech vue(re)n en(de) de selve geert/
sal en(de) mach de haghen als sij tijtverdich sijn houwen en(de) de voirs(creven)/
goede d(aer) mede bevreden It(em) sal de voirs(creven) geert de voirs(creven) goede/
laten te sijne(n) afscheden gelijc dat hijse vant te sijne(n) aencomen/
dats te wetene den wyn(er) art besaeyt met rogge op vier getidege/
voe(re)n en(de) de stortte en(de) brake eens o(m)me gedaen Oec en sal geert opde/
twee leste b jae(re) gheen [lant] hoervruchte(n) ende es vorwarde dat de voirs(creven)/
geert tvoirs(creven) lant wynne(n) sal wale en(de) tidichlic te wete(n) den rogge/
op vier getidege voe(re)n de gherste op drie voe(re)n en(de) de evene op twee/
voe(re)n It(em) noch es vorw(er)de dat de voirs(creven) jan sal behoude(n) sijn poerte/
/ int voirs(creven) hof met hae(re)n toebehoirte(n) en(de) met den duufhuyse en(de)/
metden duven en(de) mette(n) pertstalle d(aer)bij gelege(n) It(em) sal de voirs(creven) geert/
te sijne(n) afscheden late(n) int voirs(creven) hof vi mandele(n) stroes en(de) xvi ma(n)dele(n)/
walme(re) It(em) sal de voirs(creven) geert den voirs(creven) ja(n)ne halen i alle jae(re) sijn/
wijng(ar)staken daerse jan cope(n) sal en(de) vuerense in jans wijng(ar)t also/
vele als hijd(er) behoeft It(em) es vorw(er)de alsmen jans wijnbe(re)n sinde(n)/
sal van sijne(n) wijng(ar)de soe sal de voirs(creven) gheert de wijnbe(re)n te jans huys/
voe(re)n en(de) gert sal de balghere inde persse voe(re)n It(em) sal de voirs(creven)/
gheert janne hoeden ii verkene ghelijc den sine(n) op dat hij eene(n)/
heerde hout en(de) eest alsoe dat hij ghene(n) herde en(de) hout soe/
sal hij ongehoude(n) sijn vande(n) verkene(n) mer des sal de voirs(creven) jan/
hebben alle jae(re) een lam te paeschen It(em) mach de voirs(creven) geert/
een half boend(er) crocken saeyen inde storte te sine(n) scape(n) daer/
hij wilt maer d(aer) voe(r) sal de voirs(creven) jan hebben een half boend(er)/
evene(n) daert ten voirs(creven) ja(n)ne genueghen sal It(em) mach de/
voirs(creven) wy(n)ne hem selve(n) op tvoirs(creven) goet jaerlix saeyen drie/
molevate lijnzaets en(de) hij sale saels jaerlix den voirs(creven) ja(n)ne/
saeyen een halst(er) en(de) jan sal hem d(aer) toe tsaet leve(re)n H(ier) af/
sijn borge(n) des voirs(creven) jans wy(n)ne(n) als p(ri)ncipael sculd(er) ongesund(er)t/
en(de) ogescheide(n) en(de) elc voe(r) al lodewijc strote sijn brued(er) en(de)/
gheert cobbelgier Et p(ri)mus lomb(ar)t abs(oloens) dec(embris) p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts