SAL7322, Act: V°319.1 (148 of 180)
Search Act
previous | next
Act V°319.1  
Act

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat jan de melte(re) van meld(er)t sone gords/
wilen melte(re) es comen in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hi genomen heeft van h(ere)n woute(re)n moelgart/
proefst scloest(er)s van sente g(er)trude(n) te loven(e) de goede des selfs/
cloest(er)s gelegen te bebbenh(em) inde prochie van meld(er)t met den/
huysen hove(n) wy(n)nende(n) lande beemde(n) eeuselen en(de) allen hoe(re)n toebehoirte(n)/
Te houden te hebben en(de) te wy(n)ne(n) van halfm(er)te lestlede(n) enen t(er)mijn/
van neghen jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers/
dae(re)nby(n)nen o(m)me eene(n)twintich mudde harts corens goet ende/
payabel pacht van meld(er)t alsulx als op tvoirs(creven) lant jairlix wassen sal/
wel bereidt met wanne en(de) met vede(re)n lovensche mate te sente/
andr(ies) misse apostels te bet(alen) en(de) te loven(e) te leve(re)n int voirs(creven) cloest(er)/
jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)voghde schout/
It(em) sal de voirs(creven) jan jaerlix leve(re)n driehond(er)t walme(re) de huysinge/
aldaer mede te decken en(de) alsmen die verdect sal de voirs(creven) proefst/
de dachue(re)n betalen en(de) de voirs(creven) jan sal den wercliede(n) den montcost/
gheve(n) Oec is vorw(er)de geviele aen de voirs(creven) huysinge yet meer te/
decken of te ty(m)me(re)n daer af soude de voirs(creven) proefst den dachue(re)n en(de)/
ande(re)n cost bet(alen) mar de voirs(creven) jan sal den wercliede(n) den montcost gheve(n)/
It(em) selen de voirs(creven) proefst en(de) de wynne elc van hen beyde(n) jaerlix coepen/
xxx mandelen stroes om tvoirs(creven) lant dair mede te mesten Item es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) lande by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine wel ende/
loflic ov(er)mesten sal en(de) die wael en(de) loflic wynne(n) gelijc sinen reenge/
noten en(de) ten eynde vande(n) voirs(creven) neghen jae(re)n laten gelijc hi die vindt/
te sine(n) incomen Dats te weten den wint(er)art besaeyt op vier voren/
den zom(er)art op twee voren en(de) de brake op een vore Voert sal de voirs(creven)/
jan de voirs(creven) lande beemde en(de) eeusele wel bevreedt laten en(de) beken/
gheveeght gelijc mense hem gelev(er)t heeft Ite(m) sal de voirs(creven) jan i welke/
poenten en(de) vorweerden bove(n) gescreve(n) de voirs(creven) jan geloeft heeft wel/
en(de) wetlic te voldoen tallen tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij valle(n) en(de) verschine(n) sele(n)/
en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout Hier af zijn borghen als p(ri)nc(ipael) sculd(ere)[n]/
jan de melte(re) oem des voirs(creven) wy(n)ne(n) [en(de)] henric de conync beyde van meld(er)t Et p(ri)m[(us)]/
abs(oloens) vroede ap(ri)l(is) xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-01-18 by Sabrina Keyaerts