SAL7326, Act: R°167.1-R°168.1 (107 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°167.1-R°168.1  
Act
Date: 1431-12-12

Transcription

2019-03-06 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat jan de mu(n)te(re) van belanden dieme(n) heet de mu(n)te(re) es comen/
in jegewoirdigheide(n) d(er) scep(enen) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van mathijse vanden eynde de goede hier nae beschreve(n) die welke de voirs(creven) mathijs/
genome(n) heeft jege(n) m(ijn) he(r) den abdt van vileer Te weten thoff des selfs scloest(er)s van/
vileer gehete(n) thof van velpe gelege(n) inde p(ro)chie van bierbeke met den huysen dair op/
staende te wete(n) dwoenhuys gelege(n) bijden putte de grote schue(r) de boeverie half/
de scheeperie smeest(er)s putte wart staende en(de) half de spyke(r) gelege(n) ten voirs(creven) woenhuyse/
wart en(de) met ene(n) stucke lands gelege(n) voir de poirte vande(n) voirs(creven) hove was gelegen/
tusscen de lande d(er) kynde(re) ruysschers aen deen zijde en(de) de we velp(er)heyde en(de) den/
bruel aen dand(er) sijde uutgesceiden d(aer) [de] eeusselinge(n) [geheten de formerien] inde(n) vois(creven) stucke lands ligge(n)de dwelc/
de voirs(creven) mathijs [selve] behoude(n) sal Item [heeft noch genome(n) de voirs(creven) wynne vande(n) voirs(creven) mathijse] een beemdeken gehete(n) den koebeemt gelege(n) benede(n)/
den voirs(creven) hove tusscen dbo dbloc acht(er) thoff en(de) tussce(n) deeussel gehete(n) droegheeussel/
Item de twee derdegedeelte vande(n) beemde gehete(n) [den beemt te] roesbeke gelege(n) tussce(n) den molen/
beemt en(de) den beemt bellens wilen vand(er) lynden strecke(n)de tot op de strate gaende ter/
moelen wart [d(aer) af dat de voirs(creven) mathijs terde derdendeel te wete(n) dat gelege(n) es te molenbeemde] It(em) de weyde van ene(n) bog(ar)de gelege(n) acht(er) tvoirs(creven) woenhuys van welke(n)/
bog(ar)de [wart selve behoude(n) heeft] de voirs(creven) mathijs en(de) de wy(n)ne doeft d(aer) op wassende half en(de) half deylen selen en(de)/
hebben Item ene(n) hof gelege(n) tusscen de schue(r) en(de) den bogart smeest(er)s van velpe/
It(em) ene(n) hof gelege(n) acht(er) de boeverie It(em) sal noch hebben de voirs(creven) wynne de weyde/
van den scoutherie broec en(de) de trunck eyken d(aer) op staende It(em) de weyde op/
crauyn crayenbosch en(de) o vande(n) moelenberch te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n)/
van den xvii [ste] dach van junio lestleden [van half m(er)te neestcomen(de)] ene(n) t(er)mijn van xii [elff elff] jae(re)n langc due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel volgende gelijc den t(er)mijn des voirs(creven) mathijs duert/
doen die hij jege(n) tvoirs(creven) godshuys genome(n) heeft te houden te hebben ende te wy(n)ne(n)/
Te wete(n) de voirs(creven) wy(n)nende lande ende om de helcht van alle d(er) vrucht en(de) coirne/
opte selve ge lande jairlix wasse(n)de [uutgesceide(n) een boend(er) lands inde(n) zom(er) dat d(aer) op de voirs(creven) wynne zaeyen mach des hem gelieft ende de vrucht alleen behouden] Ende de voirs(creven) eeussele ende weyde elx jairs/
dae(re)n bynne(n) om sessendertich rijnsche gul(den) van goude goet en(de) gheeve [oft de w(er)de(n) d(aer) aff] te alre/
heyligen
half te sente m(er)tens misse ende half te uutganc mey de te betale(n)/
jairli den voirs(creven) mathijse jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telke(n) t(er)mine als/
v(er)volghde schout Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) [wy(n)ne] op i(½) boend(er) lands vande(n) voirs(creven) lande/
saeyen sal moege(n) crocken en(de) pastue(re)n ende die alleen behoude(n) d(aer) voir de voirs(creven) mathijs/
hebben [sal] d(aer) neven op also vele plaetsen [met evene(n) besaeit] ende ene(n) wel gemest en(de) gewo(n)nen ruene met/
eve(n)nen bezaeyt de selve even d(aer) op staende
Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne/
[alle jair den voirs(creven) t(er)min due(re)nde] wynnen mesten ende acke(re)n sal en vande(n) voirs(creven) lande een dach wel en(de) loflic d(aer)/
op
en(de) alst also geackert sal sijn soe sal de wy(n)ne op deen helcht d(aer) af saeyen/
des hem gelieve(n) sal en(de) de vrucht alleen hebben en(de) op dand(er) helcht sal hem/
mathijs den zaet leve(ren) dat [des] hijt(er) op gesaeit wilt hebben en(de) de vrucht d(aer) af/
[sal mathijs] oec alleen behouden Item es vorwarde dat wa(n)neer de vrucht die jairlix/
/ opte voirs(creven) goede wassen sal tijtverdich sal sijn en(de) de wy(n)ne die inden bant/
gelev(er)t sal hebben soe sal selense de voirs(creven) wynne en(de) mathijs half en(de) half/
deylen en(de) also gedeilt es soe sal de voirs(creven) mathijs v wynne van des/
voirs(creven) mathijs helcht een voed(er) in mathijs schue(r) vue(re)n en(de) dan een voed(er)/
van sijns selfs en(de) soe vast voirt tot dat alle de vrucht inne sijn sal It(em) es/
vorw(er)de dat soe wa(n)neer de voirs(creven) mathijs sijn helcht sal hebben doen/
derschen dat dan de voirs(creven) wynne d tcoe(re)n oft saet d(aer) af den voirs(creven) mathijse/
te loven(en) te sijne(n) huys leve(re)n sal en(de) dies sal de wynne hebben en(de) behoude(n)/
stroe en(de) caf des voirs(creven) mathijs en(de) mathijs sal den ghene(n) diese [sijn coe(re)n] bri(n)gen den/
cost gheve(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne den meeste(r) van velpe ii koeye wijnte(re)n/
gelijc den sijnen alleen van stroe It(em) en(de) den voirs(creven) meeste(r) herden en(de) huede(n)/
ii v(er)ken gelijc den sijne(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) mathijse jairlix/
halen ii voed(er) hoeys te roesbeke d(aer) af dat hijt deen den voirs(creven) mathijse/
te loven(en) leve(re)n sal en(de) dand(er) int voirs(creven) hoff It(em) sal de voirs(creven) wynne alle/
jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde doen met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)den op sijne(n) cost/
m(ijn) hee(r) van vileer ii corweyde(n) en(de) den selven m(ijn) he(r) in sijn hof te love h(er)berge/
te loven(en) een alle jair een voed(er) stroes leve(re)n Item sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) huysinge houden in goeden state vand(er) ond(er)ster rykelen ned(er)wart/
It(em) sal de voirs(creven) wynne ongehoude(n) sijn van e(n) allen ande(re)n coste(n) [corweyen] ende laste(n)/
die tselve hof sculdich sijn mach het sij aen de dieners m(ijns) gened(ichs) he(re)n/
oft and(er)s It(em) sal de voirs(creven) wynne de weyde vande(n) bosscen des voirs(creven) godsh(uys)/
ald(aer) hebben en(de) mitten met sijne(n) beesten dats te wete(n) sijn koeye(n) en(de) quec/
d(aer) op laten te gaen alse dbosch v jair out es en(de) niet eer en(de) de perde/
te iiii jae(re)n en(de) niet eer uutgesceiden tscoutenbroec d(aer) op moege(n) sijn/
beesten gaen tallen tiden alst hem genuege(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande(n) sijne t(er)mijn due(re)nde jairlix wel en(de) loflic wynne(n) en(de) besaeyen/
op sijn getidege voe(re)n en(de) de selve lande late(n) ten uutgaen van sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mine gelijc hijse vant te sijne(n) aencome(n) Te wete(n) den wijnt(er)art met/
wijnt(er) coerne op iiii getidege voe(re)n en(de) dies sal sijn ii boend(er) tarwe(n) It(em) den/
som(er)art met som(er)coirne besaeit op ii getidege voe(re)n uutgesc(eiden) d(aer) af een/
boend(er) met erwete(n) besaeit en(de) een boend(er) met crocken It(em) de brake tweew(er)ve(n)/
om gedaen en(de) gheerijt It(em) den hoff tussce(n) de poirte en(de) schue(r) wel gewo(n)ne(n)/
en(de) met tarwen bezaeit It(em) den hof acht(er) de boeverie eenwerf geerijt/
en(de) besaeit met graeuwe(n) erwete(n) en(de) met pastue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne/
te halfm(er)te als sijne(r) tijt uut sal sijn moegen blive(n) int voirs(creven) hof tot den xvii[ste(n)]/
dage van junio dan [dair] naistcomende [volgende] want des voirs(creven) mathijs t(er)mijn dan yerst/
uut gaet [It(em) mach de voirs(creven) wy(n)ne houden en(de) truncken hagen willege(n) en(de) ande(re) cleyn]Ende des sijn borg alle dese voirs(creven) vorw(er)den geloften ende/
hout tot sijnre berri(n)ge behoef ter minster scade It(em) wart also dat int voirs(creven) hof/
enigh ongeval gesciede van brande dat van sijns selfs viere toeq(ua)me dat god v(er)huede d(aer) af/
en(de) soude de voirs(creven) mathijs niet gehoude(n) sij hem e(n)nich pastoir te doen Ende alle/
/ [de voirs(creven) vorwarden geloften ende] condicien voirscr(even) hebben geloeft de voirs(creven) mathijs in deen zijde en(de) de voirs(creven)/
wynne in dande(r) malcande(re)n vast en(de) gestentich te houden en(de) te voldoen talle(n)/
tiden en(de) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) ves v(er)scine(n) selen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende [des] sijn/
borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als pri(n)cipael sculde(re)n ongesund(er)t des onges(ceiden) en(de)/
elc voir al henric en(de) reyne(r) van belande(n) dieme(n) heet de mu(n)ters gebruede(re)/
des voirs(creven) wynne(n) en(de) peter van achter swag(er) der selv(er) gebruede(re) et p(ri)m(us)/
hug(ar)den voshe(m) dec(embris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-22 by Jos Jonckheer