SAL7326, Act: R°169.1-V°170.1 (108 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°169.1-V°170.1  
Act
Date: 1431-12-11

Transcription

2019-03-08 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat jan van breetzijp van diene uut(er) prochien van rotselair/
soen wilen symoens es come(n) in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van ja(n)nes van oppendorp gehete(n) van ralenbeke thoff/
des selfs ja(n)nes ghelegen te ralenbeke inde prochie van heverle met den wy(n)nende(n)/
landen d(aer) toe behoe(re)nde te houden te hebben en(de) te wynne(n) van ha[l]fmerte dat/
was int jaer ons he(re)n m iiii[c] xxviii eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang deen nae/
dander sonder middel volgende elx jaers dae(re)nbynne(n) op de helcht van alle den/
coirne en(de) vruchten op de voirs(creven) goede jairlix wassende op also dat toeghste/
alst coe(re)n en(de) de vruchten tijtverdich sijn de voirs(creven) jan van breetzijp de/
wynne die sal doen afdoen en(de) inden bant leve(re)n en(de) dan selense de voirs(creven)/
ja(n)nes en(de) de wynne deylen die ghedeilt sijnde sal de voirs(creven) wynne des/
voirs(creven) ja(n)nes helcht inde schue(r) vue(re)n eer hij sijn deel invue(re)n sal It(em) sal/
hebbe(n) de voirs(creven) wynne deeusele ghelegen acht(er) tvoirs(creven) hof tusschen tvelt/
op deen sijde ende den ham en(de) tcleyn beemdeken die de voirs(creven) ja(n)nes daer/
neven behelt op dand(er) zijde streckende de voirs(creven) eeusele van aen den dijc/
d(aer) men derde pleecht uut te vue(re)n tot aen doverste eeusele andries van/
oppendorp elx jaers dae(re)n bynne(n) om sess cronen d(er) mu(n)ten sconynx van/
vrancr(ijc) goet van goude en(de) swaer van ghewichte of de weerde daer af/
te sinte m(er)tens misse inden wynt(er) te betalen jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout It(em) is vorw(er)de want de voirs(creven)/
ja(n)nes den voirs(creven) ten ingaen vande(n) voirs(creven) t(er)mijne ghelev(er)t heeft dlant acht(er)/
tvoirscr(even) hof een half boend(er) lants gelegen aen blanckarts strate en(de) iii/
dachmael lants ghelegen te outhev(er)le naest de lande wout(er)s eveloege/
en(de) veryden shazen met rogghe bezaeyt wel en(de) loflic op iiii getidege voe(re)n/
de storte eens om gedaen en(de) de brake oec eens om gedain Daer om heeft/
geloeft de voirs(creven) wynne dat hij ten uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mijne de lande acht(er)/
thoff thalfboend(er) en(de) de iii dach(mael) lants voirg(enoemt) laten sal met rogghe bezaeyt
//
wel en(de) loflic op iiii getidege voren de storte eens o(m)me gedain en(de) de brake oec/
eens om gedaen en(de) dat hij sijn mest dan uutvue(re)n sal op tvoirscr(even) lant/
daers best te doin sal sijn Voirt heeft geloeft de voirs(creven) wynne dat hij/
de voirs(creven) lande alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde getidichlic wynne(n)/
en(de) w(er)ven sal wel en(de) loflic en(de) met goede(n) saet coerne bezaeyen te wete(n)/
den rogge op iiii voe(re)n de gherste op drie voren en(de) devene op ii voe(re)n/
ende alle stroe en(de) voesteringe vande(n) voirs(creven) goede(n) come(n)de sal de voirs(creven)/
wy(n)ne int voirs(creven) hof b(ri)ngen en(de) dat ald(aer) etten en(de) verthe(re)n met sijne(n)/
beesten en(de) mest d(aer) af maken en(de) dmest jairlix getidichlic uutvue(re)n/
op tvoirs(creven) lant daers best te doin sal sijn met co(n)sente en(de) weten des voirs(creven)/
ja(n)nes uutgenome(n) xxviii mandelen walme(re) die de voirs(creven) wynne alle jae(re) d(aer)/
uut maken en(de) leve(re)n sal de huyse vande(n) voirs(creven) hove mede te decken en(de)/
alsmen die verdect sal de wynne den wercliede(n) hue(re)n cost gheve(n) en(de)/
de voirs(creven) ja(n)nes de dachue(re)n betale(n) Heeft oec geloeft de voirs(creven) wynne dat/
hij ov(er)tijt den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op tvoirscr(even) goet houde(n) en(de) vueden/
sal hondert scape die mest maken moghe(n) En(de) is ond(er)sproken dat de voirs(creven)/
ja(n)nes en(de) de wynne jairlix coepen selen xl ma(n)delen roggens stroes d(aer)/
af dat de selve ja(n)nes betalen sal de tweedeel en(de) de wynne [sal] t(er)dendeel/
betale(n) en(de) tselve stroe halen d(aer) ment copen sal op de mile nae vande(n)/
voirs(creven) hove en(de) int voirs(creven) hof b(ri)ngen en(de) ald(aer) etten en(de) te meste maken/
met sijne(n) beesten en(de) dmest op tvoirscr(even) lant vue(re)n ten meesten p(ro)fijte/
It(em) is vorw(er)de [want] dat de voirs(creven) ja(n)nes den voirs(creven) wy(n)ne de lande en(de) beemde voirs(creven)/
ten ingaen vande(n) voirs(creven) t(er)mijne wel bevreedt en(de) v(er)maect [ghelev(er)t heeft] gleve(re)n sal daer/
om
[Soe] heeft geloeft de voirs(creven) wynne dat hij die oec jairlix v(er)maken sal daers/
te doin sal sijn en(de) [die] ten eynde vande(n) selve(n) t(er)mijne wel bevreet laten en(de)/
en(de) den wijng(ar)thof bij de herst(ra)te gelegen wel gegricht en(de) omloken des/
gelijx dbloc op de beke wel begricht en(de) beloken en(de) deeusele voirs(creven) sal de/
voirs(creven) wynne jairlix v(er)maken ruymen en(de) vaghen van alle(n) ryolen en(de) grechten
//
uutgescheiden de groete grecht jeghen den ham die de voirscr(even) ja(n)nes op sijne(n) cost sal/
doin ruyme(n) Voirt is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den dersche(r) die des voirscr(even) ja(n)nes/
coe(re)n en(de) vrucht uutdersschen sal sijne(n) cost sal gheve(n) dies sal de selve wynne/
hebben talle(n) drie dagen een molevat coe(re)ns van dies de dersche(r) derschen sal/
en(de) de voirs(creven) [ja(n)nes] sal hem sijn dachue(re)n betalen en(de) alst ghedersche(n) sal sijn sal de/
voirs(creven) wynne jairlix dat coe(re)n en(de) vrucht te loven(en) bringen It(em) sal de/
voirs(creven) wynne jairlix saeyen op de brake een dachmael te rapen en(de) die/
sal de voirscr(even) ja(n)nes half hebben en(de) de wynne sal hem de helcht te loven(en) b(ri)ngen/
oec sal de wynne voirg(enoemt) den voirs(creven) ja(n)nes jairlix lant bereyden en(de) hem/
zaeyen en halst(er) lijnzaets en(de) hij sal den wynne tsaet d(aer) toe leve(re)n en(de) de/
wynne mach hem selve(n) een halst(er) lijnzaets saeyen op dat hij wilt en(de)/
d(aer) nae op sijne(n) vlasschart rapen zaeyen en(de) die alleene behouden It(em)/
dorst inde(n) ouden bogart ald(aer) wassende selen de voirs(creven) ja(n)nes en(de) de wy(n)ne/
hebben half en(de) half en(de) op hue(re)r beyd(er) cost doen lesen en(de) ter eerden/
leve(re)n en(de) des voirs(creven) ja(n)nes helcht sal de wynne te loven(en) bringhen met/
den oefte vande(n) jongen bogarde ald(aer) en(de) de wynne en sal gheen recht/
hebben inden jonghen bogart It(em) de voirs(creven) wynne en sal niet meer boem/
noch willegen truncken op de voirs(creven) goede dan behoeve(n) sal de goede mede/
te bevreden en(de) die sal hij truncke(n) te behoirlike(n) tijde d(aer) hem de voirs(creven)/
ja(n)nes wijsen sal en(de) v(er)droeghde(n) d(aer) e(n)nige willegen die sal de wynne hebbe(n)/
en(de) voe(r) elc verdroeghde twee levende pote(n) setten vande(n) selve(n) aerde/
Oec is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne gheen hout/
verdingen en sal vande(n) bossche te vue(re)n daer mede hij verlette(n) mochte/
de voirs(creven) lande getidichlic te wynne(n) of te bezaeyen It(em) sal de voirs(creven) wynne/
den voirs(creven) ja(n)nes jairlix acht corweyde(n) doin met sijne(n) wagen en(de) p(er)den/
en(de) te wijntide sijnre sust(er) wijn van hynne(n)b(er)ge halen en(de) des sal de wynne
//
hebben tot sijnen p(ro)fijte de weyde vanden oude(n) bogarde den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
It(em) ghebrake int voirs(creven) hof e(n)nigen leem bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne dien soude/
de voirs(creven) wynne halen en(de) alsmen aen de stallagen aldaer yet plect of/
maect van oude(n) werke dan sal de wy(n)ne den wercliede(n) hue(re)n cost gheve(n)/
en(de) de voirs(creven) ja(n)nes de dachue(re)n betalen It(em) is vorw(er)de w(er)t dat de voirs(creven)/
ja(n)nes bynne(n) den dorpen van hev(er)le of van outhev(er)le e(n)nich lant gecrege/
dat de wynne dat oec t(er) helcht wynne(n) sal ghelijc den ande(re)n lande(n)/
vande(n) voirs(creven) hove op dat de voirs(creven) ja(n)nes wilt Waert oec dat de voirs(creven)/
ja(n)nes e(n)nich van sijne(n) voirs(creven) lande(n) erflic uutgeve(n) woude dat hij dat/
sal moge(n) doin h(ier) af sijn borgen onv(er)scheiden [(et)c(etera)] mychiel en(de) symoen van/
breetzijp tsvoirs(creven) wynne(n) brueders et p(ri)mus It(em) is noch vorw(er)de tusschen ja(n)nes/
en(de) den wynne voirg(enoemt) dat de selve ja(n)nes mach te hemw(er)t nemen thuys d(aer)/
den wuwer omgheet en(de) den wynne sijn gerief maken int hof te woenen/
It(em) ghesciede int voirs(creven) hof e(n)nige scade van brande die toequame in ocsuyne/
des voirs(creven) wy(n)nen van sijne(n) viere of lichte dat soude hij den voirs(creven) ja(n)nes op/
richten en(de) ghesciede den wynne ald(aer) e(n)nige scade van brande in ocsuyne/
des voirs(creven) ja(n)nes dat soude hij den wynne oprichten t(er) goed(er) knapen prijse/
It(em) is ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) ja(n)nes behouden sal dechterste came(r) opt huys ald(aer)/
met den hoghen coren solde(r) met den wuwe(r) en(de) savoe(r) ontrent den voirs(creven) huyse/
de duyfhuyse den pertstal op den berch en(de) tcamerken aen den ove(r)boer en(de)/
dovenhuys en(de) den oven sal de selve ja(n)nes doin make(n) en(de) bedecken/
d(aer) voe(r) te staen tusschen dit en(de) uutganc m(er)te naestcomen(de) bij tsavoir/
uut den huysen ald(aer) op sijne(n) cost lomb(ar)t voshem decembr(is) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-22 by Jos Jonckheer