SAL7327, Act: R°76.2-V°76.1 (44 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°76.2-V°76.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Sabrina Keyaerts
Wij henr(ic) vand(er) calst(ere)n en(de) kersmake(re) scepen(en) van loven(e) doen cond/
en(de) kenlic allen lieden dat voir ons come(n) sijn arnt bone jan/
en(de) henric de verme(re) voirspreke als segge(re)n gecoe(re)n en(de) genome(n)/
van reyne(re)n lyevync van arscot alse momboir joffr(ouwe) maghtelden/
vanden stade sijns wijfs die hij hier inne geloeft heeft te vervaen/
met consente en(de) wille lodewijx riken die ov(er)mids vo(n)nisse van scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) beleidt es tot den goeden des selfs reyners in/
deen zijde ende jan vand(er) meynartshove(n) en(de) jan van udekem/
voirspreke alse segge(re)n gecoe(re)n en(de) genome(n) voir scep(enen) van loven(e) van/
janne vande(n) stade des voirs(creven) reyners swag(er) in dande(re) van/
alsulken g omberuerlike(n) goede(n) alse den voirs(creven) janne en(de) reyne(re)n/
met sijne(n) wive voirs(creven) bleve(n) wae(re)n [sijn] nae de doet jans wilen vande(n)/
stade en(de) joffr(ouwe) v maghtelde(n) vande(n) dyke sijns wijfs gelege(n) vad(er)/
en(de) moed(er) des voirs(creven) jans en(de) sweere en(de) sweg(er) des voirs(creven) reyners geleg(en)/
inde(n) lande van arscot van herssele en(de) inde p(ro)chie van werchte(re) Ende/
hebben de voirs(creven) iiii segge(re) hoir segge(n) d(aer) af eendrechtichlic geseeght ind(er)/
manie(re)n hier nae volge(n)de Inden yerste(n) dat de voirs(creven) jan vande(n) stade/
erflic hebben en(de) behoude(n) sal een mudde rogs d(er) mate(n) van arscot/
erfs pachts op seke(re) goede en(de) pande die mathijs scoescs scoesitte(re) en(de)/
sijn medep(ar)tie houden(de) sijn gelege(n) inde p(ro)chie van rillaer en(de) dair toe/
vijf capuyne erf tsijs op seke(re) goede en(de) pande gelege(n) ter motte(n)/
inde p(ro)chie van rillaer voirs(creven) die woute(re)n vande(n) moirte(re) en(de) sijnre/
sijne medep(ar)tie ald(aer) houde(n)de sijn Voirt es hoir segge(n) dat alle de/
tsijs goede die come(n) sijn vand(er) sijden d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) maghtelde(n) vande(n)/
dyke moeye [moed(er)] des voirs(creven) jans alsoe sij gelege(n) sijn te herssele [jan] en(de) en(de)/
reyne(re) voirs(creven) hebben en(de) erflic behoude(n) selen half en(de) half gelijc vad(er) en(de)/
moed(er) des selfs jans die te besitten plaghen en(de) die oic bleve(n)/
/ Voirt es hoir seggen dat de voirs(creven) reyner lyevinc en(de) sijn wijf/
hebben selen terdendeel v inden goeden die come(n) sijn van des voirs(creven)/
jans moeder en(de) reyners sweger wegen gelege(n) [also verre die gelege(n) sijn] tarscot ende/
te beetheken hoe die genoempt sijn Noch es hoir seggen/
dat de voirs(creven) jan erflic hebbe(n) sal een half boend(er) beemts/
gelege(n) te beetheke(m) neve(n) de beemde she(re)n vand(er) rivie(re)n sond(er)/
reyne(re)n oft sijne(n) wive voirs(creven) e(n)nich recht d(aer) inne te hebben/
Voirt es hoir seggen dat de voirs(creven) reyne(re) en(de) sijn wijf erflic/
hebben selen alsulke(n) gedeelte alse den selve(n) reyne(re)n en(de)/
janne v(er)storve(n) mach sijn van seghe(re)n wilen vande(n) dyke/
en(de) katline(n) vande(n) dyke sijnre sust(er) in een boend(er) beemts/
gelege(n) te beethekem neve(n) de beemde bouden wilen/
willems ende desgelijx in (½) boend(er) beemts geleg(en)/
te werchte(r) neve(n) de goede It(em) alse vande(n) leengoeden die/
bleven sijn nae de doet jans wilen vande(n) stade en(de) joffr(ouwe)/
maghtelde(n) sijns wijfs Es hoir seggen eest also dat de voirs(creven)/
reyne(re) oft sijn wijf e(n)nich recht d(aer) inne meyne(n) te hebben dat/
sij dat volgen moeghen met den rechte voir den he(re) en(de) hof/
dairme(n) de goede te leen af houdende es Voirt es hoir segge(n)/
dat de voirs(creven) jan betalen sal den voirs(creven) reyne(re)n thien crone(n) te/
wete(n) lxxii pl(acken) voir elc crone ge(r)rekent te sente m(er)tens misse/
naistcomen(de) als vervolghde scout welke segge(n) aldus voir ons/
geseeght en(de) p(ro)nu(n)cieert de voirs(creven) p(ar)tien [jan in deen zijde en(de) reyne(re) in dande(re) malcande(re)n] geloeft hebben [malcande(re)n] vast geste(n)tich/
en(de) onv(er)brekelic te houden en(de) te d voldoen en(de) deen den ande(re)n/
d(aer)af altoes genoegh te doen also dat elken van hen vast en(de)/
seker sijn moege tot eeuwege(n) dage(n) v Voirt heeft gel(eit)/
de voirs(creven) reyne(re) der voirs(creven) joffr(ouwe) maghtelde(n) sijn wijf hier inne te/
vervaen en(de) in dien te hebben dat sij tvoirs(creven) segge(n) ter manissen des/
voirs(creven) jans vande(n) stade voir scep(en)en van lov(en) gelikerwijs gelove(n) sal/
ge vast en(de) gestentich te houden also dat den selven ja(n)ne vast en(de)/
gestentich [seker] genoegh sijn moege in welken dinghen getuygenisse/
wij scepen(en) van lov(en) voirg(enoemt) onse seggele h(ier) aen hebbe(n) gehange(n)/
sept(embris) vi
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-16 by Inge Moris