SAL7327, Act: V°274.1-R°275.1 (187 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°274.1-R°275.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Sabrina Keyaerts
Cond zij allen lieden dat gheert de scheerde(re) wone(n)de te b(er)ghe bij ca(m)penh(out) [jan van meerbeke va(n) tieldonc]/
es come(n) in jeg(ewoirdicheyt) d(er) scepen(en) (et)c(etera) Ende heeft genome(n) en(de) bekent dat hij/
genome(n) heeft van den p(ro)visoe(re)n en(de) momboe(re)n en(de) mee vrouwe(n) vand(er)/
sgoidshuys vand(er) banck thof des selfs goidshuys gelege(n) te meerbeke met/
huysinge(n) en(de) n wy(n)ne(n)den landen met den eeusselen beemden [en(de) met d(er) thiende(n)] gelijc de voirs(creven)/
goede ald(air) den voirs(creven) goidshuyse toebehoe(re)nde sijn [en(de) te gade(r) met d(er) thiende(n) van meerbeke] Te houden te hebben en(de) te/
wynne(n) van halfm(er)te naistcomen(de) ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n langc deen nae/
sond(er) middel volgende elx jairs dae(re)n bynne(n) de voirs(creven) wynne(n)de lande om/
vijfenveertich mudde rogs goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met veede(re)n wel/
bereit d(er) maten van loven(en) te sente andr(ies) misse apostels te betale(n) en(de) te/
loven(en) oft ter banck te leve(re)n alle jair den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine/
als v(er)volghde schout Ende de voirs(creven) thiende elx jairs dae(re)n bynnen om/
twelf mudde rogs en(de) xii mudde ghersten elx coe(re)ns goet en(de) payabel met/
wa(n)ne en(de) met veede(re)n wael bereit d(er) mate(n) voirs(creven) oec te s(en)te andr(ies) misse/
apostels te b(e)t(alen) en(de) te loven(e) oft ter banc te leve(re)n alle jair den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item de voirscr(even) beemde [en(de) eeussele] alle jair om viii g(ri)pen te/
wete(n) xl pl(acken) payme(n)ts voir elc g(ri)pe gerekent te sente m(er)tens misse/
inde(n) wijnt(er) te betale(n) jairlix den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine/
als v(er)volghde schout It(em) es vorw(ar)de dat de voirs(creven) wynne betalen/
sal jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde allen den tsijs en(de) co(m)mer uut/
den voirs(creven) goede(n) gaende sond(er) afslach vande(n) voirs(creven) so(m)men It(em) mach m(ijn)/
vrouwe voirs(creven)[e] een half boend(er) van ene(n) halve(n) boend(er) eeussels vande(n)/
voirs(creven) eeusselen doen maken ene(n) wuwer sond(er) den voirs(creven) wynne d(air) af yet/
af te corte(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle/
scaerhout willigen en(de) trunchout dat opte voirs(creven) goede wassen sal/
uutgenome(n) den nuwen bosch bij berchsem ende dair voir sal de selve/
wynne(n) m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) leve(re)n alle jairlix le een dusent wijng(ar)tstaken/
half willige(n) en(de) half elzen staken goet en(de) custber en(de) die ter banc aen/
den wijng(ar)t leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne [op sijne(n) cost] de voirs(creven) goede bethuyne(n) en(de)/
luken also hen behoeve(n) sal en(de) die also bet laten ten sijne(n) afsceiden/
gelijc hijse vijnde(n) sal te sijne(n) aencome(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne de strate(n)/
de beke en(de) de grechte aldair houde(n) grave(n) en(de) royoolen wel en(de) loflic/
It(em) sal de voirs(creven) wynne sette(n) jairlix op de voirs(creven) goede l poten It(em) sal de/
voirs(creven) wynne leve(re)n jairlix by den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde lxxx ma(n)delen walme(re)/
om de huysinge ald(air) mede te doen decken en(de) alsmen die ald(air) verdect/
oft plect dair toe mo sal de wynne(n) de dacroeden [theenen] en(de) leem leve(re)n en(de)/
den werclieden den montcost gheve(n) en(de) m(ijn) vrouwe sal de dachue(re)n/
betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne m(ijn) voirs(creven) vrouwe(n) diene(n) alle jair den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde viii vaerde met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)den dair sijs te/
doen hebben sal It(em) sal de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) halen alle jair/
een half last torve op hoir moer te keerb(er)gen en(de) dair voir mach hij opt/
selve moer op sijne(n) cost doen steken (½) last torve tot sijne(n) p(ro)fite It(em)/
/ sal de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwen houden en(de) herden op sijne(n) cost ii verkene/
alsulc als m(ijn) vrouwe hen copen sal It(em) sal de voirs(creven) wynne doeft dat aldair/
wassen ter eerden leve(re)n en(de) dan selent m(ijn) vrouwe en(de) de wynne half en(de) half/
deylen en(de) de wynne sal m(ijn) vrouwe(n) hoir helcht ter banck leve(re)n It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande laten [te sijne(n) afsceiden] gelijc hij vijnden sal te sijne(n) aencome(n) It(em) sal de/
selve wynne troggelant wynne(n) en(de) w(er)ven op iiii getidege voe(re)n gelijc sijne(n)/
re reengenoete(n) en(de) desg tsom(er)lant gelijc sijne(n) reengenoete(n) It(em) es noch/
w vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne alle dmest dat hij int voirs(creven) lant hof make(n)/
sal vue(re)n sal op de voirs(creven) lande slands meeste(n) p(ro)fite It(em) en mach de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) lande ten lesten drien jae(re)n niet hoirvruchten It(em) want tvoirs(creven)/
goidshuys met jairscae(re)n genome(n) seke(re) lande gelege(n) te meerbeke jege(n)/
tgodshuys van cortenb(er)ge om iiii mudde en(de) een zest(er) rogs jairlix/
en(de) seke(re) lande oec ald(air) gelege(n) jege(n) ja(n)ne coema(n) om viii mudde rogs/
Soe es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne(n) die selve lande hebben sal ind(er)/
vorw(er)den dat de v tvoirs(creven) goidshuys die genome(n) heeft en(de) den voirs(creven) tcloest(er) van cortenb(er)ge de voirs(creven) iiii mudde [en(de) een zest(er)] coe(re)ns en(de) den [voirs(creven)] ja(n)ne cooma(n) de voirs(creven) viii/
mudde coe(re)ns jairlix alse v(er)schine(n) selen betale(n) alse v(er)volghde schout/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne late(n) sal ten afsceide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
die xi dach(mael) lands de welc te(n) tvoirs(creven) cloest(er) jege(n) ja(n)ne coma(n) genomen/
heeft gelege(n) voir tvoirs(creven) hof sal bet(alen) besaeit met wijnt(er)coirne want hij dat/
also vijnde(n) te [sal te] sijne(n) aencome(n) It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne delsbosch [delsbosch]/
bove(n) de beke late(n) sal te sijne(n) afsceide(n) gelijc hij dat vijnde(n) sal te sijne(n)/
aencome(n) It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) m(ijn) vrouwe en(de) de wynne van malcande(re)n/
scheide(n) moege(n) ten yerste(n) sesse jae(re)n op also dat de ghene die also/
scheide(n) woude dat den ande(re)n een half jair te voe(re)n kundige(n) sal en(de)/
laten weten Ende alle dese voirs(creven) vorw(er)den geloften en(de) (con)dicien [heeft de wynne geloeft m(ijn) vrouwen te voldoen (et)c(etera)] (et)c(etera) hier af/
sijn borgen des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesc(eiden)/
en(de) elc voir al [wille(m) gheert de scheerde(re) sijn brueder]gheert van den dale van b(er)ghen bij campenhout [ende] jan baex/
te wonende te b(er)ghen voirscr(even) aen de(n)r voirs(creven) wynne(n) Et p(ri)m(us) calstr(is)/
k(er)smake(re) m(ar)tii s(ecunda)
vranc de witte va(n) wencsele jan bekema(n) va(n) wencsele/
jan bastijns va(n) wencsele jan va(n) winge va(n) tieldonc/
jan mort(er)mans va(n) tieldonc (et) p(ri)m(us) k(er)smak(ere) haenw(ijc)/
m(ar)tii xxiii
ContributorsInge Moris , Greet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-11 by Sabrina Keyaerts