SAL7328, Act: R°305.1-R°307.1 (240 of 338)
Search Act
previous | next
Act R°305.1-R°307.1  
Act
Date: 1434-02-25

Transcription

2020-11-15 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat h(er)wout(er) van hug(ar)den proefst scloesters van perke/
in jegewoirdicheit der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft gegeven/
en(de) bekent dat hij gegeven heeft van des selfs cloesters weghen/
stasse halladee thof des voirs(creven) cloesters geheten thof van coriaul/
met den wynne(n)den lande beemden eeuselen en(de) allen sijne(n) toebeh(oirten)/
gelijc dat wynne(n) voirtijts gehoude(n) hebben Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van s(in)[te] jans misse bap(tis)[ten] naistcomende eene(n) t(er)mijn/
van twelf jairen lang deen nae dander d(aer) nae staphans/
volgende Elx jairs dae(re)n bynne(n) om viventsestich mudden pacht/
corens onderhalf mudde erweten en(de) een half mudde raepzaets/
goet en(de) payabel met wanne en(de) met vede(re)n wel bereit der/
maten van nyvele alle jae(re) ts(in)[te] andr(ies) misse apost(els) te betalen/
en(de) inde herberge des voirs(creven) cloesters bynne(n) nyvel te leveren/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als vervolghde/
schout It(em) heeft oec geg(even) de voirs(creven) m(ijn) he(re) de proefst van tvoirs(creven)/
cloesters weghen den voirs(creven) stasse de thiende van lanoit met/
hue(re) toebehoirten toebehoerende den voirs(creven) clooster Te houden en(de)/
te hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle jae(re) om negenthien/
mudde rox en(de) negenthien mudde evene(n) goet en(de) paiabel d(er)/
maten voirs(creven) te s(in)[te] andr(ies) misse apost(els) te betalen en(de) te nyvel/
te leveren den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als/
vervolghde schout Ende desgelix de thiende vander cauchie/
den selven t(er)mijn due(re)nde Elx jairs hie(re)n bynne(n) om x mudde/
rox en(de) x mudde even(en) mate en(de) pacht voirs(creven) ten voirs(creven) t(er)mijn/
te betalen en(de) te nyvel te leveren alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Item is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de/
ghene die int voirs(creven) hof comen selen van m(ijns) gened(ichs) he(re)n wegen/
van brabant of van m(ijnre) vrouwen wegen van brabant en(de) m(ijns) he(re)/
van perke en(de) die van des selfs m(ijn) he(re)n wegen comen selen int/
voirs(creven) hof sijn zij te voete of te p(er)de met allen den h(ar)nassche
//
van waghene(n) die int voirs(creven) hof oec comen selen van m(ijns) he(re)n wegen/
van perke voirs(creven) alle wel ende eerlic ontfaen sal en(de) hen hue(re)n/
cost doin wel en(de) loflic van spisen van hoppen van broede of van/
biere uutgenomen van wine(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde houden en(de) vueden jairlix twee honde mijne(n)/
gened(ichen) he(re) van brabant also dat tvoirs(creven) godshuys dair af/
gheen scade en hebbe It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne int/
voirs(creven) hof den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde tsjaers eens wel en(de) loflic/
ontfaen sal en(de) cost gheve(n) m(ijnen) he(re)n jaghers van brabant inder/
manie(re)n gelijc voirs(creven) is uutgenomen van wine van visschen en(de)/
van crude Oec is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne m(ijn) he(re) van p(er)ke/
voirs(creven) alle jaire houden en(de) vueden sal vier verkene gelijc de(n)/
sijne(n) en(de) soe wanneer m(ijn) he(re)n bosch geraken sal ald(aer) van eeclen/
of van boeke soe mach m(ijn) he(re) van p(er)ke voirs(creven) aldaer seynde(n) thien/
verkene en(de) die sal de voirs(creven) wynne herden en(de) huede(n) gelijc/
den sijne(n) Behoudelic dien dat de voirs(creven) wynne met sijnen/
verkene(n) den voirs(creven) bosch niet verladen en sal also dat m(ijns) he(re)n/
verkene dair bij niet qualic gevuedt en worden Noch is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n/
sal sess reepe houts in m(ijns) he(re)n herberge te nyvel It(em) is/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
leve(re)n sal inde selve h(er)berge te nyvel twee voeder oreten/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n den bailhu vanden/
walschen lande van brabant te nyvel of te genepien d(aer)t/
den selven bailhu gelieft een voeder hoeye(n) op dat hem m(ijn)/
he(re) beveelt It(em) sal oic de selve wynne bringen en(de) leve(re)n/
te nyvele in m(ijns) he(re)n herberge van perke twee voeder hoeys/
deen te mijns he(re)n behoef en(de) dander tot behoef sijns meyers/
van cheele It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne jairlix
//
gheven sal den prochiaen van cheele hondert schoove stroes/
half roggen stroe en(de) half zomer stroe It(em) is vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne hout houden mach tot sijnre berringen behoef in/
redelicheiden op de voirs(creven) goede t(er) mynster scaden daert hem/
van m(ijns) he(re)n weghen bewijst sal werde(n) It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne gheen horenvee op m(ijns) he(re)n van p(er)ke bosch doin en mach/
voir aen derre tijt dat den houwe vier jair out sijn sal Oec/
is vorwerde dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vuede(n)/
moet alle metsers ty(m)merliede en(de) tiecheldeckers die int/
voirs(creven) hof werken selen aen de huyse ald(aer) uutgescheiden dat/
men van nuwe opmaect It(em) is noch vorw(er)de dat de selve/
wynne den gravers en(de) anderen wercliede(n) die aldair gesonde(n)/
selen w(er)den aen de vivers te grave(n) of elde(re) aen scloesters/
goede aldair hue(re)n montcost gheve(n) sal uutgescheiden van/
drancke It(em) is noch vorw(er)de dat de wynne den visschers/
also lange als sij van scloesters wegen al(aer) comen visschen/
hue(re)n montcost sal gheven It(em) is vow(er)de dat de voirscr(even)/
wynne houde(n) sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den goeden/
lieden van cheele eene(n) verre en(de) eene(n) beer also dat/
dair af gheen becroen noch scade en come It(em) is vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlix sal/
hulpen hoeyen den beemt van meyn toebehoe(re)nde den he(re)/
van traleez en(de) thoey hulpen in vue(re)n also men gewoenlic/
heeft geweest te doin in tiden voirleden It(em) is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne houden sal van mijne(n) he(re)van p(er)ke/
ii[c] scape alst m(ijn) he(re) gelieven sal die ald(aer) te leveren/
en(de) te deylen te twee jae(re)n It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n sal xv[c]
//
walme(re) goet en(de) cusber en(de) die ald(air) aen de huyse doin verdecke(n)/
op sijnen cost ten meesten orber en(de) profijte daert m(ijn) he(re) hem/
bewisen sal Behoudelic dien dat m(ijn) voirs(creven) he(re) dair toe leve(re)n/
sal latten en(de) latyser Oec is vorw(er)de dat de selve wy(n)ne/
de voirs(creven) huyse wel en(de) loflic houden sal van wande en(de) van/
dake It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
en(de) beemde wael bevreden en(de) verluyken sal en(de) de grechte/
houden sijnen t(er)mijn due(re)nde en(de) die also bevreedt en(de)/
begricht laten wel en(de) loflic ten eynde van sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijne Voirt is vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
laten sal ten eynde van sijnen voirs(creven) t(er)mine also hijse vant/
in sijnen incomen Te weten den wynter aert wel en(de) loflic/
bezaeyt met wynt(er)corne op iiii getidege vo(r)en den zom(er)art/
bezaeyt met zomercorne op twee getidege voren en(de) de/
brake met ii getidegen voren en(de) is te weten dat den wynt(er)art/
was op tvelt datme(n) heet de hutte paroe en(de) den hof/
voir de porte sal de selve wynne met bonen bezaeyt laten/
op drie getidege voren te sijne(n) uutgaen It(em) is vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne bezaeyen sal ten uutgaen van sijne(n) t(er)mijn/
voirs(creven) op de voirs(creven) goede ii mudde en(de) drie vate soe erwete(n)/
soe vechen wel en(de) loflic It(em) sal de voirs(creven) wynne bezaeyt/
laten ten eynde van sijne(n) t(er)mijne ond(er)half boender lants/
met groter ghersten op iiii getidege voren It(em) is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne ten eynde van sijne(n) t(er)mijne den zom(er)art/
wel en(de) loflic eggen en(de) wellen sal It(em) is vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne gheen voesteringe noch stroe comende/
vande(n) voirs(creven) goede(n) vercopen noch ewech gheve(n) en mach
//
maer die bringen int voirs(creven) hof en(de) aldair etten en(de) verthee(re)n/
met sijnen beesten en(de) te meste maken en(de) tvoirs(creven) mest/
op dlant vue(re)n tslants meeste(n) p(ro)fijte en(de) nerghens/
elde(r) It(em) sal de wynne voirs(creven) voir de leveringe van huysrade/
en(de) van beesten hem gedain te sijne(n) incomen gheve(n) en(de)/
betalen te den cloes(er) voirs(creven) ten eynde van sijne(n) voirscr(even)/
t(er)mijne hondert rijnsche gul(den) van goude goet en(de) gheeve/
of de weerde d(aer) af in ande(re)n goeden gelde Ende alle dese/
vorw(er)den gelofte(n) en(de) condicien voirs(creven) hebben geloeft de voirs(creven)/
proeft inden name en(de) van tsvoirs(creven) cloesters weghen/
in deen zijde en(de) de voirs(creven) wynne in dander malcande(re)n/
vast en(de) gestedich te houden en(de) te voldoin tallen tiden/
en(de) t(er)mijne(n) als sij vallen en(de) verschijne(n) selen ende/
telken t(er)mijne als vervolghde schout opp(endorp) wittema(n)/
fe(bruarii) xxv a(n)no xiiii[c] xxxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-01-05 by kristiaan magnus