SAL7329, Act: R°188.1-V°188.1 (149 of 334)
Search Act
previous | next
Act R°188.1-V°188.1  
Act
Date: 1434-11-22
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-09 by Magda van Winkel
Cond sij allen lieden dat jan le feure van bregodez es comen in jegewoirdich(eit)/
der scepen(en) van loeven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van/
reyneren byset van overdile [lodewike van oppendorp] de goede des selfs reyners [lodewijx] hier nae bescreven Te weten/
sijn huyse met der schueren ende met den wynnende lande d(aer) achter liggende gelege(n)/
in de dorpstrate hoelstrate neven de goede gords peters behoudelic den voirs(creven) [lodewike] een/
vierdegedeelte vand(er) schueren voirscr(even) om sijn coren dair inne te leggen Item sijn gorde/
en(de)
[wy(n)nende] lande gelegen omtrent den galghberch [van lov(en)] houden(de) inde mate twelf boend(er) luttel min/
oft meer Te houden te hebben en de te wynnen van s(en)[te] mertens messe lestleden [misse dat was int jaer m cccc xxxiii]/
enen t(er)mijn van neghen jaren deen nae dand(er) sonder middel volgende te wete(n)/
de voirs(creven) huyse met der schueren en(de) lande dair achter liggende elx jaers dae(re)n/
bynne(n) op den thijs [en(de) pacht] d(aer) voe(r) uutgaende te wete(n) iiii capuyne v en(de) s(celling) en(de) iii d(enieren)/
goets gelts vi pont payments en(de) i mudde rogs erfs pachts [jaerlix] te behoirlike(n) tide te [bet(alen)]/
en(de) voert om een mudde rogs goet en(de) payabel d(er) maten van loeven(e) te s(en)[te] andries messe/
appostels te betalen en(de) te loeven(e) te leveren alle jare den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout
en(de) de voirs(creven) wynnende lande omtrent/
den galghberch gelegen elx jaers [jaerlix wassen(de)] den voirs(creven) t(er)mijn duerende op de helcht vand(er)/
vrucht op de selve goede wassende te weten soe wanneer de vrucht tijtveerdich/
is soe selen de voirs(creven) reynere [lodewijc] en(de) jan die deylen en(de) hebben half en(de) half en(de) de/
voirs(creven) jan sal den voirs(creven) reyneren [lodewike] sijn helcht te loeven(e) inde voirs(creven) schuere vuere(n)/
en(de) ald(aer) helpen tassen Item sal de voirs(creven) jan de voirs(creven) goede wael en(de) loflijc wynne(n)/
ende werven gelijc sijnen reengenoeten boven en(de) beneden Item is vorweerde dat/
de voirs(creven) reyne [lodewijc] stroe coepen(e) sal alsoe vele alst hem genueght [en(de) niet myn dan xx mandele(n)] dat stroe sal de/
voirs(creven) jan op sijne(n) cost halen ende alsoe vele stroets als de voirs(creven) reyne [lodewijc] coept/
sal de voirs(creven) jan dair jege(n) op sijne(n) cost cope(n) dwelc stroe beyde [en(de) tstroe] van sijnre/
helcht en(de) van des voirs(creven) reyners [lodewijx] helcht sal de voirs(creven) jan [sal] met sijne(n) beeste(n) [int voirs(creven) goet] etten/
en(de) vertere(n) en(de) d(aer) af mest maken dwelc [en(de) dat] gemaect sijnde soe sal de voirs(creven)/
jan dat vuere(n) op de voirs(creven) lande slants meeste(n) p(ro)fijte Item sal de voirs(creven)/
jan den voirs(creven) t(er)mijn duerende alle jae(re) den voirs(creven) reyne(re)n [lodewike] leveren xx mandele(n)/
stroes [walme(re)] goet en(de) cusbaer Item is vorwerde dat de voirs(creven) jan een dachmal vande(n)/
voirs(creven) lande voe(r) uut hebbe(n) sal dats te wete(n) een dachmael evene(n) inde(n) zomeraert/
om d(aer) op te zayen erweten oft crocken [oft even even] sond(er) de(n) voirs(creven) reyne(re)n [lod(ewijcke)] yet d(aer) af te gheven/
Item soe wanneer men aen de voirs(creven) goede huyse yet dect tymmert plect/
oft werct soe dal de voirs(creven) jan den wercliede(n) den montcost gheve(n) en(de) reynere lod(ewijc)/
sal de dachue(re)n betalen [en(de) de voirs(creven) jan sal den leem hale(n) dieme(n) aen de voirs(creven) huyse behoere(n) sal] Item es vorwerde dat de voirs(creven) jan ten lesten jare/
i
//
van sijnen voirs(creven) t(er)mine de voirs(creven) lande laten sal gelijc hij die vant in sijne(n)/
incomen te weten den wynteraert gelege(n) onder de wijngarde des voirs(creven)/
reyners op de sijde te loeven(e) wert aen op vier getideghe voe(r)en wel en(de)/
lofelijc bezaeyt [met wynt(er)corne] en(de) den zomer aert onder de tiegelrie des voirs(creven) reyners [lod(ewijx)]/
[gelijx] eens geerit en(de) eens gheegt en(de) de helcht vand(er) brake gelege(n) aen trogge/
lant des voirs(creven) reyners [lod(ewijx)] streckende tot aen de galghe haghe een geerit en(de)/
eens geegt wel en(de) loflijc Item sal de voirs(creven) jan de voirs(creven) Ite(m) sal de voirs(creven)/
jan de brake en(de) de storte in sijne(n) leste(n) jae(r) van sijne(n) t(er)mine voe(r) s(en)te mertens/
messe eens erren en(de) eens eggen gelijc voirscr(even) steet
Item sal de voirs(creven)/
jan dlant achter de voirs(creven) huyse gelege(n) tallen drien jae(re)n vande(n) voirs(creven) t(er)mijn/
wel en(de) leflijc overmeste(n) en(de) dat laten te sine(n) afscheide(n) gelijc hij die vant/
te sijnen aen comen te weten [te wete(n)] voe(r) kersmesse eens omgedaen Item is vorwerde/
dat de voirs(creven) reyne(re) [lod(ewijc)] int leste jae(r) vande(n) voirs(creven) tes t(er)mine hebbe(n) sal alle trogge/
stroe vande(n) voirs(creven) goede en(de) ten selve(n) leste(n) jare sal de voirs(creven) jan alle devene/
stroe [hebbe(n)] dat op de voirs(creven) goede [dan] gewasse(n) is behoudelijc dien dat hij den voirs(creven)/
reyne(re)n [lod(ewijcke)] d(aer) af gheven sal vijftich schoeve en(de) tcaf comende van den rogge/
en(de) evene stroe sal de voirs(creven) reyne(r) [lod(ewijc)] hebben en(de) in sijne(n) p(ro)fijte beke(re)n Item es/
vorwerde dat soe wanneer de voirs(creven) jan verken(en) helt dat hij dan den voirs(creven)/
reyne(re)n [lod(ewijcke)] op sijne(n) cost twee verken vuerde(n) sal gelijc den sijne(n) en(de) reyne(r) [lod(ewijc)] sal/
tvoirs(creven) verken cope(n) Item soe wanneer de wijn tijtverdich es dan [jaerlix te wijntide] sal de(n)/
voirs(creven) jan des voirs(creven) reyners [lod(ewijx)] wijn met sijne(n) p(er)de(n) en(de) wage(n) halen dats te [en(de) dien vuere(n) ten woenhuyse des voirs(creven) reyners lodewijx by(n)ne(n) loven]/
weten den wijn die wast te levere(n) op de vildriesch en(de) op [aen] de galghberch/
en(de) desgelijx soe sal de voirs(creven) jan met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)de alle scaerhout[en(de) desgelijx sal hi reyne(re)n van ov(er)dile svoirs(creven) lod(ewijx) sweer sine(n) wijn op vildriesch wassen(de) te reyners huyse vuer(ren)]/
tymmerhout en(de) leem gelege(n) omtrent den galghberch halen en(de) dat/
vuere(n) ter huyse des voirs(creven) reyners
It(em) dade de voirs(creven) lodewijx omtrent den/
galghberche eenich scaerhout of and(er) hout houwen of make(n) dat sal hem de voirs(creven) jan/
te sine(n) huyse [woenhuse] te love(n) b(ri)nghen H(ier) af sijn borghen des voirs(creven) jans als p(ri)ncipael/
sculde(re)n onv(er)scheide(n) pet(er) en(de) reynken sijn sone te voe(re)n uut sijns [hoirs] vad(er) vroede gedaen/
et p(ri)m[(us)] boys voshe(m) no(vem)[br(is)] xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer