SAL7329, Act: V°179.1-R°180.1 (142 of 334)
Search Act
previous | next
Act V°179.1-R°180.1  
Act
Date: 1434-11-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-07 by Magda van Winkel
Cond zij allen lieden dat henric vanden poele es come(n) in/
jeg(enwordicheit) d(er) scepenen van loven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat hij/
genomen heeft jegen willem de witte tgoet geheten ter/
lauwerdriessche [geleg(en)] inde prochie van tieldonc te houde(n) te/
hebben en(de) te wynne(n) van half m(er)te naestcomen(de) [dat was int jair m iiii en(de) xxxii] eene(n) t(er)mijn/
van vii jae(re)n lang deen na dand(er) d(aer) nae sond(er) middel/
volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) elc boend(er) vande(n) voirs(creven)/
goede(n) lande [also verre alst de mate levert] om xv halst(er) rogs goet en(de) paiabel mate/
van loven(e) te s(in)[t] andr(ies) misse apostels te betalen en(de) int/
voirs(creven) hof te leve(re)n den voirs(creven) willem alle jae(re) de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] ende ii eeusele also sij d(aer)/
belegen sijn ontrent den lauwerdriessche tusschen den/
voirs(creven) lauw(er)driesch en(de) de leeps ald(aer) elx jairs om viii/
gulden te wete(n) xlii pl(acken) voir elke(n) gul(den) gerekent en te s(in)[te]/
m(er)tens misse te betale(n) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) thuys en(de) hof vande(n) voirs(creven) hove om ii/
mudde rox d(er) mate(n) voirs(creven) ten te s(in)[te] andr(ies) misse apost(els)/
voirs(creven) te betale(n) en(de) int voirs(creven) hof te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) henr(ic) vande(n) poele hebben sal/
terdel vande(n) coste vande(n) voirs(creven) hove en(de) alle de duyven/
op de voirs(creven) poirte It(em) sal de voirs(creven) henr(icke) den voirs(creven) willem(me)/
leve(re)n alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde xx mandelen/
walme(re) om de huysinge vande(n) voirs(creven) hove mede te decken/
en(de) alsme(n) die verdect sal henr(ic) den decke(r) de(n) montcost/
gheve(n) en(de) willem sal de dachue(re)n bet(alen) It(em) sal de/
voirs(creven) henr(ic) de huyse int voirs(creven) hof houde(n) vand(er) ond(er)st(er)/
rikele(n) nederw(er)t op sijne(n) cost It(em) sal de voirs(creven) henric den/
voirs(creven) willem(me) jairlix leve(re)n voir den wijng(ar)t (½) ame/
wijns op dat hijs [daer op] soe vele [of meer] heeft en(de) oft hijs myn hadde/
daer met sal hij gestaen [soe sal hijs myn leve(re)n] en(de) de voirs(creven) willem sallen/
[den wij(n)g(ar)t] doen sinden en(de) henric sallen anders [voert] doen wercken/
en(de) de voirs(creven) henrick sal bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne xxxvi/
voeder mergels halen te sijne(n) scoenste(n) met iii p(er)den en(de)/
des sal hem de voirs(creven) willem een peert leenen en(de) de/
voirs(creven) willem sals halen met sijne(n) p(er)de(n) en(de) wagen/
vi voeder bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn en(de) de voirs(creven) henr(ic)
//
sal houwen en(de) struncke(n) opte voirs(creven) goede te sijne(n) scoensten/
alst tijdich is maer bynne(n) den lesten ii jae(re)n soe en mach/
hij gheen spruyten houwen [noch ontidichlic houwen] en(de) de voirs(creven) henric sal alle de/
wat(er)lede vaghen en(de) henr(ic) sal vande(n) voirs(creven) duyfhuyse dmest/
hebben dies sal henr(ic) willems duyven teten gheve(n) te/
gade(r) gelijc den sijnen op de poirte en(de) de voirs(creven) henric/
sal tvoirs(creven) lant [op goet] bezaeyt late(n) en(de) geerijt gelijc hijt vande(n) [vant]/
sal te wete(n) de storte op een vore en(de) de brake op een vore/
en(de) alle dese gelufte(n) (et)c(etera) H(ier) af sijn borgen des voirs(creven)/
henrix ta(m)q(uam) debit(um) p(ri)ncipales ind(ivisim) will(el)m(u)s moer f(ilius)/
joh(ann)is moer en(de) willem valkene(re) molde(r) et p(rim)[(us)] lomb(art)/
boys no(vembris) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer