SAL7331, Act: R°129.1-V°129.1 (110 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°129.1-V°129.1  
Act

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
Het sijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) arnt van/
beeringen en(de) jan steenarts in deen sijde ende laureys swallaert als mo(m)boer/
magriete(n) van langrode sijns wijfs natuerlijc dochter h(ere)n henrix wilen/
van langrode priesters die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
geleyt is tot allen den goeden des selfs wilen h(ere)n jans henrix haers/
vaders in dande(r) daer de voirs(creven) aert en(de) jan een aensprake deden te(n) voirs(creven)/
lauwereyse w(er)t seggen(de) dat hij met sijne(n) voirs(creven) beleyde hen voirhielde/
terdel van drien buende(re)n bosch luttel myn oft meer leens gelegen te/
mulstede tusschen de goede aert claes aen deen zijde en(de) claes raedemakers/
aen dander sijde deylende met woute(re)n van beeringen en(de) pete(re)n stenarts/
gelijc men dat te leen houden(de) wae(r) vanden he(r) van dieste daer aen/
dat hij met sijne(n) voirs(creven) beleyde verdoelt wae(r) bij reden(en) die sij daer/
toe seggen wouden Ende seyden dat waer wae(r) dat terdel vanden voirs(creven)/
iii boende(re)n bosch leen wae(r) en(de) dat de voirs(creven) h(er) henric dat te leene hielde/
vanden heerscape van dieste en(de) dat sij daer toe come(n) en(de) in gegoedt/
wae(re)n van h(ere)nhenricke van langrode voirs(creven) voir den he(r) van dieste voirs(creven)/
ende sijn ma(n)ne(n) van leen voir der tijt en(de) eer de voirs(creven) magriete tot des/
selfs h(ere)n henrix haers vaders goede(n) met scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
geleyt was en(de) dat tvoirs(creven) goet leen wae(r) en(de) leen geweest hadde en(de) op/
en(de) af gegaen hadde voir den he(r) van dieste en(de) sijn ma(n)ne(n) van leen Ende/
dat dese poente(n) waer wae(re)n boden sij te thoene(n) met she(re)n leenboeke van/
dieste met ma(n)ne(n) van leen die hier af te spreken wisten oft met alsulker/
conden als sij daer toe behoeve(n) souden en(de) mette(n) mynsten (et)c(etera) Hoepte(n)/
ende meynde waer sij dese poente(n) gethoene(n) consten dat sij in huer/
voirs(creven) leengoede blive(n) souden en(de) sculdich wae(re)n te bliven ende woude/
de voirs(creven) laureys hier jegen segge(n) soe genueghde hen daer af wel/
tvonnisse en(de) recht Daer op de voirs(creven) laureys antw(er)de met sijne(n) gelev(er)den/
voirspreke en(de) dede seggen dat hij hoepte dat alsulken aensprake als/
de voirs(creven) aert en(de) jan gedaen hadden hem noch sijne(n) beleyde gheen onstade/
doen en soude bij reden(en) die hij daer toe seggen woude en(de) seyde dat
//
tvoirs(creven) goet gelege(n) t(er) plaetsen geheten te mulstede wynne(n)de lant plach/
te sine hoe waele dat naemaels met bossche gesedt mocht wesen ende/
dat tsijsgoet wae(r) ende datment vanden he(r) van dieste te tsijse hielde/
en(de) dies wae(r) hij wael getroest tot des he(re)n tsijsboeke van diest Oic hadde/
men tsijs voirtijts daer af betaelt en(de) datmen niet bevynden en soude dat/
de voirs(creven) h(er)henric dier goede gederft hadde voir hof en(de) he(r) alsoe dat/
behoiren soude maer dat de voirs(creven) h(er) henric van langrode dese/
goede besat en(de) hielt als sijn p(ro)per erve ende daer uut starf als uut/
sijne(n) wettige(n) erve
[erve] en(de) dat de voirs(creven) goede midts bekinbrieve(n) voir/
scepen(en) van loven(en) van hem bekent magriete(n) sijne(n) wive voirs(creven) ende den/
beleyde daer uut gedaen come(n) wae(re)n op der selver magriete(n) Welc/
beleyt gelesen waert inden rechte ende dat dese poente(n) voirs(creven) waer/
wae(re)n boet de voirs(creven) laureys te thoenen met wettiger waerheit/
ende mette(n) mynsten daer hij mede soude moegen liden inden rechte/
Hoepte en(de) meynde waer hij dese poente(n) gethoene(n) conste dat hij hem/
en(de) sijne(n) beleyde als mo(m)boer sijns wijfs de voirs(creven) goede volgen souden/
en(de) sculdich wae(re)n te volgen De meye(r) van loven(en) t(er) begheerten/
van beyden p(ar)tien voirs(creven) maende de he(re)n scepen(en) die wijsden voer een/
vonnisse want hen beyde p(ar)tien thonisse vermete(n) hadden dat sij de/
thonisse begheerden taenhoiren en(de) dae(re)ntynden recht Ten dage van/
thoone(n) thoenden de voirs(creven) aert van beeringen en(de) jan steenart alle/
tghene dat hij hen in hue(r) aenspraken vermeten hadden met ma(n)ne(n)/
van leen sheerscaps van diest en(de) met she(re)n leenboeke De voirs(creven) laureys/
en volquam sijns thoenisse niet gelijc hij hem vermeten hadde alsoe dat/
de he(re)n scepen(en) voert gemaent vanden meye(r) wijsden voir een vonnisse/
dat den voirs(creven) aerde van beringen en(de) janne steenarts de voirs(creven) goede/
volgen souden die sij aengesproken hadden alsoe verre alst noch voe(r)/
hen comen was p(rese)nt(ibus) nycho(lao) kers(makere) roelofs smacht borch(oven) ca(pelle)[man]/
ov(er)wynge iuniore smet [in] oct(obris) a(n)no xiiii[c] xxxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts