SAL7331, Act: R°185.1-R°186.1 (156 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°185.1-R°186.1  
Act

Transcription

2018-11-18 by kristiaan magnus
Van janne schepe(re) van nedervelpe/
Het sijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) willem/
der kijnde(re)n die ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(en) geleyt is tot den/
goeden h(ere)n jans swaefs ridders in deen zijde ende jan de schepe(re) van ned(er)velpe/
in dande(re) daer de voirs(creven) willem sijn beleyt dede lesen seggen(de) dat de/
voirs(creven) jan de schepe(re) hem ongebruyc dade aen drie dachmael lants oft/
daer omtrent gelegen bij redingen aen den biesbeemt tusschen de lande claes/
kersmakers ende die lande die waren willems van holsbeke bat en(de) v(er)sochte/
den meye(r) dat hij den voirs(creven) janne bedwonge dat hij sijn hant dade/
vanden voirs(creven) lande Te weten van eenen halven boende(r) en(de) ii roeden vanden/
voirs(creven) stucke lants en(de) datmen hem hielde in sijnen beleyde en(de) meynde de/
voirs(creven) jan de schepe(re) enich recht tot den voirs(creven) lande en te hebben dat hij/
aensprake met rechte Daer op de voirs(creven) jan de schepe(re) sijn aensprake dede/
met sijnen gelev(er)den voirsprake ende dede seggen dat de voirs(creven) willem met/
sijnen beleyde volghde de goede des voirs(creven) h(ere)n jans maer aen tvoirs(creven)/
lant wae(r) hij verdoelt met sijnen beleyde bij reden(en) die hij daer toe/
seggen(e) woude ende seyde dat jan wilen de schepe(re) en(de) margriete wilen/
sijn wijf vader en(de) moeder svoirs(creven) jans schepers tvoirs(creven) lant te gade(r)/
besaten als huer proper erve ende dat de selve jan voir daer staerf/
als uut sijnen erve en(de) magriete bleef daer inne sittende als tocht(er)sse/
hae(r) leefdage lanc en(de) starf daer uut als uut haerer tocht en(de) dat/
daer nae de voirs(creven) jan de schepe(re) aenlegger met sijnen brueders ende/
suste(re)n deylden de goede die hen van hue(re)n vader en(de) moeder verstorven/
waren ende tvoirs(creven) lant den voirs(creven) janne de schepe(re) in sijnre deylingen/
gevallen wae(r) en(de) dat sijn brueder [vorders] voir en(de) hij nae gehouden en(de) gehanteert/
hadden als hoir p(ro)per erve ov(er) xxx en jaer dage ende daer boven/
ende datme(n) tvoirs(creven) lant te tsijse hielde van janne vanden borchoven/
Dat dese poenten waer wae(re)n boet de voirs(creven) jan de scepe(re) te thoenen/
met goeden knapen die daer af te spreken wisten ende met den minsten/
daer hij mede liden soude moegen inden rechte alsoe verre als hem de/
waerheyt dragen soude en(de) oft dat thonisse te nauwe wae(r) soe bode/
hij sijn behout te doen hadde hijs noot en(de) ten heylegen te houden dat/
voirders voir en(de) hij nae ov(er) xxx jaer en(de) dage tvoirs(creven) lant beseten hadden
//
als hoir proper erve ende dat noch sijn erve wae(r) ende dat dan ii goede/
knapen die wynners noch verliesers en waren inder saken sweren souden/
dat den eedt die de voirs(creven) jan de scheepe(re) gedaen hadde goet en(de) gerechtich/
wae(r) en(de) onmeynedich Hoepte ende meynde de voirs(creven) jan de schepe(re) waer/
hij dade de voirs(creven) poenten gethonen consten dat hij inde voirs(creven) goede/
bliven soude ende sculdich wae(r) te bliven ende dat tvoirs(creven) beleyt hem/
neghen onstade doen en soude Bat ende versochte den meyer van loven(en)/
dat hij den voirs(creven) wille(m)me bedwonge dat hij afliete ende woude hij/
daer jegen seggen dat hijs hem een vo(n)nisse dade en(de) dae(re)ntynden recht/
Daer op de voirs(creven) willem verantw(er)de en(de) seyde dat hem de voirs(creven) aen/
sprake nu(m)mermeer onstade doen en soude bij bete(re)n rechte ende bescheyde/
dat hij daer jegen seggen woude en(de) dede lesen eenen eyghegenoetbrief/
van thienen daer inne seker lant genoempt stont gelegen biden/
biden busbeemt die oudt was xcvi jaer daer mede een geheten/
was hughe van ocselaer ghegoedt was voir eyghengenoete(n) ende/
seyde dat tvoirs(creven) stucke lants eygengoet was ende dat de voirs(creven)/
huyge des voirs(creven) h(er)jans oudervader was ende dat de voirs(creven)/
h(er)jan en(de) sijn voirseten tvoirs(creven) lant beseten hadden en(de) ghehouden/
met sijnen goeden van myng(er)loe ov(er) xxx jaer ende dage als/
hoir p(ro)per erve Hoe wale des voirs(creven) jans schepers vader en(de)/
moeder in sijn hof wynnen geweest hadden soe hadden sij tvoirs(creven)/
lant gewonnen inden name van h(ere)n janne en(de) sijnen voirseten ende/
gea(n)ckert i met sijnen ande(re)n landen tot sijnen hove behoirende ende/
dat dese poenten waer waren boet de voirs(creven) willem te thoenen/
Voert beet hij dat h(er)jan als erfman [doen] soude sijn behout als recht/
hadde hijs noot hoepte en(de) meynde de voirs(creven) willem waer/
hij dese poenten gethonen conste ende de voirs(creven) h(er)jan sijn behout/
dade dat hem en(de) sinen beleyde tvoirs(creven) lant volgen soude en(de) sculdic/
wae(r) te volgen ende des genueghde hem wael vo(n)nisse en(de) recht/
Daer op de bo meye(r) maende de he(re)n scepen(en) die wijsden/
voir een vo(n)nisse want hem beyde p(ar)tien thonisse v(er)meten hadden/
dat sij dat begheerden taenhoiren en(de) darentynden recht ende
//
de behoude hielden sij te henw(er)t Ten dage van thonen thoende de voirs(creven)/
jan de schepe(re) de voirs(creven) poenten met goeden knapen gelijc hij hem in sijnre/
aenspraken vermeten hadde de voirs(creven) wille(m) leydde alrehande thonis maer/
en thoende niet alsoe hij hem hadde vermeten Alsoe dat de v meye(r) van/
loven(en) voert maende de he(re)n scepen(en) die hen op aensprake verantw(er)den/
en(de) thonissen dat de voirs(creven) jan de scepe(re) in wel beraden wijsden voir/
een vo(n)nisse nae aensprake antw(er)de(n) en(de) thonissen dat de voirs(creven) jan de/
sche(r)pe(re) in sijne(n) voirs(creven) goeden bliven sal alsoe verre alst noch voir hen comen/
is P(rese)nt(ibus) nycholao kersmake(re) godef(rido) roelofs stephano smacht henr(ico) de/
borch(oven) walt(ero) ca(pelle)[man] joh(ann)e de ov(er)wynge iuniore et walt(ero) smet no(vem)br(is)/
penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts