SAL7331, Act: R°302.1-V°303.1 (229 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°302.1-V°303.1  
Act

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
It(em) henr(ic) van rollenb(er)ge van libbeke is come(n) in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(en)/
en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft vanden eerw(er)digen vader in/
gode h(ere)n woute(re)n van beringen abdt des goidshuys van p(er)ke bij loven(en) inde(n) name/
en(de) van wege(n) des voirs(creven) goidshuys thof des selfs cloesters gehete(n) te h(ere)ndale/
gelegen inde p(ro)chie van libbeke mette(n) huysen hove(n) wynne(n)den lande en(de) ande(re)n/
sijne(n) toebehoirte(n) Te houden en(de) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte naistcomen(de)/
ov(er) een jaer daer naestvolgen(de) eene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen nae/
dande(r) daer nae sonder middel volgen(de) te weten de voirs(creven) wynne(n)de lande/
elc boender daer af om xii halster corens wel bereyt met wanne ende/
vloegele goet en(de) paeyabel der maten van loven(en) te sinte andries misse/
apostels te betalen en(de) te loven(en) oft te p(er)ke daert den voirs(creven) abt best ge/
nuege(n) sal te leve(re)n op sijne(n) cost alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m]/
It(em) sal [noch] de voirs(creven) wynne jaerlijx gheve(n) en(de) leve(re)n den voirs(creven) h(er) [m(ijn) he(r)] den abt een/
mudde rox mate en(de) pacht voirs(creven) te(n) voirs(creven) dage en(de) plaetsen te leve(re)n q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m]/
ende de voirs(creven) wynne sal gheve(n) jaerlijx voir de beemde en(de) eeusele te/
weten dbedijnsbrouc couweeeusel die helicht wynnynge vand(en) beemden/
van dutsele en(de) de weyde die tvoirs(creven) goidshuys gecrege(n) heeft jegen janne/
van velthem alle jae(re) ons(er) xxii hollansche gul(den) van goud(e) goet en(de) geve/
oft de w(er)de daer af te wete(n) twe swaer oude vrancr(ijx) cronen voir iii holl(ansche)/
gul(den) gerek(ent) te s(in)[te] m(er)tens misse inden wynter te betalen q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em)/
sal de voirs(creven) wynne houden en(de) vueden vanden voirs(creven) m(ijn) he(r) den abt den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alsoe vele schape te drie jae(re)n te deylne nae de/
gewoente vanden lande opt voirs(creven) goet als mijne(n) he(r) voirs(creven) gelieve(n) en(de) int/
voirs(creven) hof behoeve(n) sal en(de) van nyemants anders Ende is vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne houden sal den tijt due(re)nde van dat de oeyen gejoncht [gejongt] selen/
hebben totte(n) oexste eene(n) knape die de la(m)mere verwaren sal en(de) en sal de/
voirs(creven) wynne den schepe(r) vanden voirs(creven) hove gheenrehande werck doen doen/
/ anders dan de voirs(creven) scape te verwaren noch oic orloven sonder weten en(de)/
consent van m(ijn) he(r)e voirs(creven) Item sal mijn he(r) gheve(n) den voirs(creven) wynne jaerlijx/
gheve(n) i mudde ghersten en(de) xxv mandelen stroes en(de) i voeder hoeys/
totte(n) voirs(creven) schape(n) behoef en(de) dat halen daer mijn he(r) hem dat bewijsen/
sal en(de) desgelijx sal de wynne oic gheve(n) en(de) leve(re)n jaerlijx i mudde gersten/
een voeder hoeys en(de) viii hoepen zom(er)stroes voir tvoirs(creven) mudde gersten It(em)/
sal de voirs(creven) wynne mijne(n) he(re) voirs(creven) halen int voirs(creven) hof alsoe vele b(er)ringe(n)/
ty(m)m(er)hout zavel en(de) leem en(de) alrehans anders als hij int voirs(creven) hof/
behoeve(n) sal op sijne(n) cost op daerme(n) hem dat bewijsen sal en(de) des/
sal de wynne opt voirs(creven) goet sijn b(er)inge [b(er)rynge] moegen hebben daermen hem/
die bewijsen sal altoes t(er) mynster schaeden It(em) sal de voirs(creven) henric/
alle de grachten vanden voirs(creven) hove bosschen en(de) lande wael en(de) loflijc/
houden en(de) bevreden It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de oude poepele(re)n en(de)/
willigen die verdroigt sijn moegen afhouden en(de) voir elc weder planten/
ii poten vanden selven aerde It(em) sal noch de voirs(creven) wynne jaerlijx sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde planten opde voirs(creven) goede l poeten de welke mijn he(r)/
voirs(creven) hem dierste jaer leve(re)n sal en(de) hij dander jae(re)n voirt en(de)/
voir [voir elc] die [hier af] verdroegen voer eene(n) [h(ier) af dair v sal de voirs(creven) wynne] twe setten It(em) sal de voirs(creven) wynne/
hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde t(er)dendeel vanden thienden des voirs(creven)/
goidshuys te libbeke gelege(n) om den selve(n) prijs dat dande(r) twe gedeelte/
gelden selen en(de) tstroe daer af comen(de) sal de voirs(creven) wynne te gade(r) mette(n)/
sorte vanden hove int voirs(creven) hof brengen en(de) aldaer etten met sijnen/
beesten en(de) te meste maken en(de) dmest daer af op tvoirs(creven) lant voe(re)n/
slants meesten p(ro)fijte en(de) nergerins eld(er)el It(em) sal de voirs(creven) henric/
alle doeft dat inden boegart vanden voirs(creven) hove wassen sal ter/
eerden leve(re)n en(de) de helicht op sijne(n) cost te p(er)ke leve(re)n en(de) dander/
helicht te hemw(er)t behouden It(em) sal de voirs(creven) wynne de oeftboeme/
die mijn he(r) int voirts(creven) hof planten sal houden leven(de) en(de) als die/
/ verdroegen ande(r) planten Item sal de voirs(creven) wynne der m(er)ten [marten] des voirs(creven) goidshuys/
int voirs(creven) hof weyden en(de) vueden een coeye en(de) ii verkene gelijc den sijne(n) It(em)/
sal de voirs(creven) wyme den vorste(r) des voirs(creven) goidshuys als hij aende goede werken/
sal den cost gheve(n) en(de) hem vueden uutgescheiden van broede It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle jae(re) leve(re)n vi[c] walme(re) om de huyse mede te houden(e) en(de) de huyse/
wel loflijc en(de) wat(er)vaste houden van wanden en(de) van dake op sijne(n) cost/
behoudelijc altoes dat de voirs(creven) wynne niet en sal doen maken sonder raet/
en(de) (con)sents mijns he(re)n voirs(creven) It(em) is vorw(er)de soe wes me(n) int huys [hof] van nuus decke(n)/
plecken oft ty(m)mere(n) sal daer af sal mijn he(r) den werclueden den montcost geve(n)/
dachuere(n) latte(n) latyse(re) leve(re)n en(de) de voirs(creven) wynne den montcost gheven/
en(de) w(ar)t alsoe datme(n) int voirs(creven) hof yet dade ty(m)meren des daer nu niet/
en staet daer af sal mijn he(r) allene den last dragen It(em) sal de voirs(creven)/
henric gheen bewint hebben inden stal vanden voirs(creven) hove aende schue(r) daer/
me(n) incompt gelegen noch oic daerme(n) incompt int duyfhuys uut/
genome(n) dat hij sal moegen gebruyc hebben vander spinden vond(er) tvoirs(creven)/
duyfhuys Item sal de voirs(creven) henric alle jae(re) sijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
moeten uutroden een dachmael breeme(n) hagen en(de) omp(ro)fijtelijc hout daer/
des best noet sal sijn en(de) men hem bewijsen sal Item en sal de voirs(creven) wynne/
gheen beesten opde bossche des voirs(creven) goidshuys moegen laten gaen voir/
dat de houwe iiii jae(re)n out selen sijn It(em) sal de selve henric alle jae(re)/
(½) boender lants m(er)gelen op alsoe dat mijn he(r) hem de m(er)gel betalen sal/
opde cuyle Item en sal de voirs(creven) wynne gheen lant moegen houden/
noch wynne(n) van nyema(n)de anders noch dlant mijns he(re)m moegen/
uutgeve(n) sonder sijne(n) consent Item sal de voirs(creven) henric jaerlijx be/
zaeyen en(de) wynne(n) inden zom(er)aert i boender crocken daer af dat hij/
de helicht den schapen int voirs(creven) hof gheve(n) [sal] en(de) dande(r) helicht houde(n)/
tot sijne(n) p(er)den It(em) en sal de voirs(creven) wynne gheenrehande grein inde/
brake moegen zaeyen oft wynne(n) sonder mijns he(re)n consent en(de) wille/
oft oic hoervruchten Iten sal de voirs(creven) wynne ten afscheyden vande(n)/
/ vanden voirs(creven) t(er)mijne bezaeyt laten dwint(er)coren oft den wynt(er)aert op/
vier getidege voeren en(de) dander ii aerde te weten storte en(de) brake sal/
hij laten eens omgedaen en(de) altoes telken wynt(er)coren eens ov(er)mesten/
wel en(de) loflijc It(em) sal mijn he(r) voirs(creven) den lesten zaeytijt selve eene(n)/
zaeye(r) sette(n) moigen op cost des voirs(creven) wynne(n) en(de) de wynne sal daer/
toe saetcoren leve(re)n It(em) is vorw(er)de dat de wynne voirs(creven) mijne(n) he(r) van/
p(er)ke voirs(creven) wynne(n) sal (½) boender lants onlanx gecocht gelijc den ande(re)n/
landen vanden hove voirs(creven) tot behoef en(de) orbe(r) mijns he(re)n voirs(creven) It(em) w(ar)t/
dat sake dat mijn he(r) voirs(creven) yet geliefde te wynne(n) aldaer soe sal hij/
hebben tot sijnre behisten [behoeften] de schue(r) des hoifs voirs(creven) alsoe vele hem des/
behove(n) sal Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) hier af sijn borgen jan de/
pluege(re) jan elzen henric van boedevlas en(de) gheert de briede(re) alle/
van libbeke et p(rimus) roel(ofs) smacht fe(bruarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-02-07 by The Administrator