SAL7331, Act: R°304.1-V°304.1 (230 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°304.1-V°304.1  
Act

Transcription

 by 
Want stoet ende tebat opv(er)staen sijn tusschen warnier van daulez/
in deen side ende janne van tilly in dande(re) alse vanden geva rekeni(n)gen/
vande(n) gevallene(n) renten den voirs(creven) waernie(r) verschene(n) en(de) gevallen tot op/
den dach van heden aen en(de) op de heerlich(eit) ende goede van opprebais met/
des daer aen cleeft van c en(de) x g(ri)pen ludix gelds die jan van tilly/
warnie(r) eysschen(de) is Soe sijn de voirs(creven) p(ar)tien comen voir scepen(en) van lov(en)/
h(ier) nae genoemt ende hebben hen van desen stoete en(de) van allen ande(re)n saken/
die sij deen den ande(re)n eysschende mogen sijn tot opden dach van heden v(er)bonde(n)/
in segge(re)n ende vrientlic yffene(re)n h(ier) in den voirs(creven) werne(re)n behouden en(de) uutge/
nome(n) die cl de p(ri)ncipale [erf]rente(n) van c ende xviii pet(er)s die hi jaerlix heeft/
ende houden(de) is op de heerlich(eit) ende opp(re)bais daer voe(r) hem de selve herlich(eit)/
en(de) goede in hande(n) gesedt sijn en blive(n)de bide(n) scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
die hi daer af heeft die in desen verbonde en(de) q submissen niet/
gehouden en selen sijn Te weten de warnir in colarde de w dout(re)mont/
meye(r) van namen ende ja(n)ne van warisoul van namen ende de voirs(creven)/
jan van tilly in daneele vanden waerde en(de) willem(me) dyngelsche/
bailhu van tubize In alsulker vueghen dat de voirs(creven) p(ar)tien elc/
sijn aensprake sette(n) sal in gescrifte en(de) sijnre wed(er)p(ar)tien
[segge(re)n] ov(er)gheven/
tusschen dit en(de) van sondage naest comen(de) in xiiii nachten d(aer)op sal/
elc sijn verantw(er)den maken ende ov(er)gheve(n)
[in gescrifte] sijnre wed(er)p(ar)tien segge(re)n/
by(n)ne(n) viii dagen d(aer) naest volgende Welke
segge(re)n beyde [die] aenspraken en(de)/
verantw(er)dene alsoe [van beyde(n) p(ar)tien over hebben] ov(er)hebbende hoirs thonissen aenhoe(re)n selen en(de)alle/
bescheit van beyde(n) p(ar)tien en(de)
hoir seggen vand(er) voirs(creven) saken seggen [hen tusschen dit en(de) beloken sinxen(en) naestcomen(de) op dat sijs eens] bynne(n)/
xiiii nachten d(aer) nae
op dat sijs eens en(de) van accorde sijn en(de) waert/
soe dat sijs niet eens geworden en consten dat sij dan [sonder vertrec] aensprake(n)/
verantwerde(n) thonisse(n) en(de) alle bescheit van beyde(n) p(ar)tien ov(er)gheve(n)/
selen jonch(er) willem(me) van roleer alse ov(er)man vand(er) voirs(creven) saken Welc/
ov(er)man sijn sijn seggen vand(er) voirs(creven) saken seggen en(de) uut t(er)mine(re)n sal/
by(n)nen xiiii nachten d(aer) naest volgende en(de) d(aer) af brieve gheve(n) ond(er)/
sine(n) seghel we En(de) es ond(er)spraken waert dat enig(er) vande(n) voirs(creven)/
p(ar)tien van hoe(re)n segge(re)n gebrake het wae(r) een of meer dat sij dan/
ande(r) in die stat kiese(n) en(de) nemen moghen en(de) die selen de selve/
macht hebben die de segge(re)n die d(aer) gebraken te voe(re)n hadden Geloven(de)/
beyde de voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gestadich te houden alle ende de[e]n den
//
ande(re)n te voldoen alle tgheen des biden voirs(creven) segge(re)n of jonch(er)/
willem(me) van roleer alse ov(er)man vand(er) voirs(creven) saken geseeght ende/
get(er)mineert sal worden Hebben voert geloeft beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien alse de voirs(creven) segge(re)n of ov(er)man sijn [hue(r)] seggen geseeght selen/
hebben dat sijt by(n)nen eenre maent d(aer) nae trecken selen voir/
trecht d(aer) dat behoiren sal het sij in brabant of in ande(re)n lande(n) en(de)/
daer de malcande(re)n quijtsceldinge(n) en(de) vestich(eit) doen alsoe dat/
elk(er) vast en(de) seker sij Voert ge heeft geloeft de voirs(creven)/
jan vand(er) tillr(en) of de voirs(creven) segge(re)n of ov(er)man des/
voirs(creven) stoete(n) eens worde(n) en(de) hue(r) uutsprake daden/
quijtgeschoude(n) [en(de) verdragen] den voirs(creven) warnie(re)n [van] alzulken eede als/
hem biden scepen(en) van loven(en) gewijst is te doen van/
c en(de) x g(ri)pen voirs(creven) en(de) of sijs niet uut en/
spraken bynnen den tide daer toe genoempt soe/
heeft de selve jan den voirs(creven) warnie(re)n dien eet/
verlengt tot des tweeste(n) dijsdaige(n) na den/
tijt des voirs(creven) ov(er)mans
van des dijsdaigs [naestcomen(de)] na/
[dat duutsprake gedaen sal wezen] beloken paesschen naestcomen(de) ov(er) xiiii nacht [d(aer) naestvolgen(de)] te mistide/
borch(oven) smet feb(ruarii) xiiii
smacht smet maii s(ecund)a
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts