SAL7331, Act: R°352.1-V°352.1 (267 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°352.1-V°352.1  
Act

Transcription

2019-01-09 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) add(uxi)[t] ratione do(min)[ii] d(omin)um walt(erum) de hug(ar)den/
p(re)positu(m) mo(na)st(erii) p(ar)chen(sis) no(m)i(n)e et ad opus eiusd(em) mo(na)st(erii) ad bona [sc(ri)pta] joh(ann)is scoenjans arnoldi/
boelart johannis cock henrici lap gerardi broekart
will(el)mi keymans de ned(er)lynte(r)/
vid(elicet) [ad] dimidiu(m) bonuariu(m) terre sit(a) in p(ar)rochia de nederlynte(r) sup(er) ca(m)pu(m) nu(n)cupatum/
dongenede int(er) bona bertholomei de haller et bona henrici quond(am) de halen venien(tem)/
cu(m) uno fine usq(ue) ad strata(m) d(i)c(t)am breestrate pro c(er)tis recognitionibus et p(ro)miss(ionibus)/
co(n)script(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quaru(m) tenor sequitur in hec verba Cond sij allen/
lieden dat jan scoenjans arnt boelaert jan de cock henric lap gheert broekart/
en(de) willem keymans alle van ned(er)lynte(r) sijn come(n) in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(en)/
en(de) hebben geloeft ongesundert en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voir al h(ere)n woute(re)n van hug(ar)den/
proeft scloesters van p(er)ke inde(n) name en(de) tot behoef des selfs cloesters alse vanden/
hove den voirs(creven) cloeste(r) toebehoiren(de) gelegen ten rode bij leeuwe teene(n) t(er)mine [te weten] van/
halfmerte naistcomen(de) ov(er) een jaer daer naestvolgen(de) iiii[c] ix gulden peters/
den der mu(n)ten van loven(en) h(er)toge wencelijns wilen h(er)toge van brabant goet van/
goude en(de) swaer van gewichte xxvii l(i)b(ra) ouder gr(ote) tornoyse te weten xx cleyn/
guldene van florencen oft xv oude scilde beyde goet van goude en(de) swaer/
van gewijchte voir elc der voirs(creven) l(i)b(ra) gerekent ii[c] lviii holl(ans) gul(den) van goude/
goet en(de) gheve en(de) hondert en(de) xxxi rijnsche guldene van goude goet en(de)/
gheve en(de) xix oude gr(ote) te betalen Te weten ii[c] ix gulden peters en(de) ciiii holl(ans)/
gul(den) daer af ter manissen des voirs(creven) proefts ix l(i)b(ra) gr(ote) l holl(ans) gul(den) daer/
af te kersmisse nu naestcomen(de) c gul(den) peters daer af te paesschen dair/
naest volgen(de) ix l(i)b(ra) g(rote) en(de) liiii holl(ans) guldene daer af te s(in)[te] jans misse/
bap(tis)[ten] daer naest volgen(de) ix l(i)b(ra) ouder gr(ote) en(de) l holl(ans) guldene daer/
af te kersmisse dan daer naestvolgen(de) hondert peters te paesschen dan/
daer naestvolgen(de) en(de) de voirs(creven) hondert en(de) xxxi r(ins) gul(den) en(de) xix oude gr(ote)/
te halfmerte dat sijn sal int jaer ons he(re)n duysent vierhondert en(de)/
xxxv en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout It(em) is vorw(er)de dat de/
voirs(creven) p(er)soene de lande toebehoirende den voirs(creven) hove laten selen te halfmerte/
int uutgaen vanden voirs(creven) t(er)mijne gelijc hier nae volght Te weten den/
wynt(er)aert wael en(de) loflijc besaeit met wynt(er)coerne gelijc reengenoeten/
Item den som(er)aert eens omgedaen en(de) de brake al geheel Item selen sij oic/
de voirs(creven) goede in hue(re)n afscheiden wael bevreedt en(de) gegrecht laten gelijc
//
reegenote(n) en(de) hier af heeft geloeft de voirs(creven) jan scoenjans dandere/
sijn borge(n) co(m)merloes en(de) scadeloes [en(de)] te ontheffen Hier ware(n) ov(er) mychael/
abs(oloens) en(de) aert vynck scepen(en) van loven(en) aug(usti) s(ecund)[a] a(n)no [xiiii[c]] xxxiiii et h(aber)unt/
querel(as) H(iis) int(er)f(uerunt) velde naen sept(embris) x a(n)no xiiii[c] xxxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts