SAL7331, Act: R°385.6-V°385.1 (290 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°385.6-V°385.1  
Act

Transcription

2018-12-13 by kristiaan magnus
Cond zij allen dat gosseual [de royaul] geheten lorain van nethene(n) heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van h(ere)n janne van/
boesschot canonc regulier en(de) portier des cloesters van p(er)ke/
inden name vand(er) selv(er) porte(n) alle de lande beemde bogarde/
bossche en(de) heyde der voirs(creven) porte(n) gelegen te nethene(n)/
in alrehande stucken en(de) plaetsen ald(aer) gelijc dat de/
voirs(crven) gosseal en(de) laureys sijn brued(er) de voirs(crevn) goede in/
tide(n) voirlede(n) gehoude(n) hebbe(n) Te houde(n) te hebben en(de)/
te wynne(n) van half sint andries misse dat was int/
jair ons he(re)n dusent cccc en(de) vive(n)dertich lestlede(n)
//
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen na dand(er) d(aer)nae volgende/
te weten elx jaers vande(n) yersten viii jae(re)n vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
om vii(½) mudde(n) harts corens en(de) elx jaers vande(n) lesten vier/
jae(re)n vande(n) selve(n) t(er)mijne om viii mudde(n) harts corens/
goet en(de) paiabel d(er) maten van loven(en) met wa(n)ne en(de)/
met vede(re)n wel bereyt alle jae(re) op s(in)[te] andr(ies) dach/
apostels te betale(n) en(de) te percke te leve(re)n den voirs(creven)/
m(ijn) he(r) den portier en(de) arnde de raet of den eene(n) van/
hen breng(er) sbriefs den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) wy(n)nende/
lande by(n)nen den voirs(creven) t(er)mijne tweew(er)f te wete(n) telke(n)/
vi jae(re)n eens ov(er)mesten sal wel en(de) loflic It(em) sal de/
voirs(reven) wy(n)ne ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne ix dachmael/
vande(n) voirs(creven) lande(n) met rogghe bezaeyt late(n) op iiii getidege/
voren Voertmeer is ond(er)sproken dat de voirs(creven) wynne alle/
greffien van appele(re)n en(de) perele(re)n die hem de voirs(creven)/
portier leve(re)n sal plante(n) en(de) die leven(de) houde(n)/
en(de) of die verdroeghde(n) ande(r) wed(er)om sette(n) inde bog(ar)de voirs(creven)/
It(em) sal de voirs(creven) portier doeft vande(n) voirs(creven) bog(ar)den als/
behoeft en(de) gewassen is t(er) eerde(n) leve(re)n op sine(n) cost/
en(de) de helcht d(aer) af den voirs(creven) portier te p(er)cke vue(re)n/
en(de) dand(er) helcht selve behoude(n) It(em) sal de(n) voirs(creven) wy(n)ne/
op de voirs(creven) goede mogen houwen en(de) truncke(n) om de/
goede mede te bevrede(n) en(de) oft d(aer) e(n)nige boeme v(er)droeghde(n)/
die sal de voirs(creven) wy(n)ne hebbe(n) en(de) voe(r) elke(n) setten/
ii leve(n)de pote(n) vande(n) selve(n) aerde sond(er) e(n)nige opgaen(de)/
hout te moge(n) afhouwe(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne tussce(n)/
dit en(de) sinte jans misse naestcomen(de) m(ijn) he(r) den portie(r)/
ov(er) leve(re)n in gescrifte alle de goede d(er) voirs(creven) porte(n) te/
nethene(n) gelegen met hue(re)n regenoete(n) en(de) desgelix alle/
den tsijs die tvoir(creven) godsh(uys) vande(n) voirs(creven) goede(n) sculd(ich) is/
bezunder aen wat p(er)sone en(de) waer af men dien bet(alen)/
moet welken tsijs de voirs(creven) t(er)mijne wy(n)ne den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde bet(alen) sal sond(er) afslach vandes voirs(creven) is/
Inde est fideiuss(or) d(i)c(t)i coloni jehan de royaul d(i)c(t)us le/
tentenir f(rate)r d(i)c(t)i coloni et p(ri)m(us) k(er)smak(ere) borch(oven) ap(ri)l(is) penul(tima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts