SAL7331, Act: R°401.1-R°402.1 (296 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°401.1-R°402.1  
Act

Transcription

 by 
Item h(er) lodewijc pynnoc ridder nu t(er)tijt burg(er)meest(er) te loven/
heeft geg(even) en(de) bekynt dat hij gegeven heeft arnde heune/
van wackersele henric heuns sone sijn hof ten tieldonc bossche/
bij tieldonc gelegen metten huysen hoven wynnenden landen/
beemden eeusselen en(de) allen sinen toebehoirten gelijc en(de) ind(er)/
maten jan wilen yden die tot heer toe gehouden heeft/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmeye neest/
comen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n langc deen na/
dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcs jaers hie(re)n bynnen/
te weten de voirs(creven) wynnende lande o(m)me en(de) voer/
xlii mudde rox [en(de) vi m(udde) evene(n)] goet en(de) payabel met wanne/
en(de) veede(re)n wel bereyt d(er) maten van loven tsente/
andries misse appostels te betalen en(de) te loven te/
leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn/
als v(er)volghde schout en(de) de voirs(creven) beemde en(de) eeussele/
omme xvi xix rinssche gul(den) van goude goet en(de) gheve/
tsente m(er)tens misse inden wynt(er) te betalen alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne etc(etera) [It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) h(ere)n lodewike jaerlix tusschen halfmeye en(de) s(en)[te] m(er)tens misse leve(re)n xx l(i)b(ra) bote(re)n] Item sall de/
voirs(creven) wynne leve(re)n tgheene des voirs(creven) es allen last/
en(de) comm(er) uut den voirs(creven) goeden gaende te behoirliken/
tide betalen en(de) dat so vervae(re)n dat h(e)r(e)n lodewijcke/
voirs(creven) noch sinen goeden daer af egheen schade noch/
last en come [in afslage vande(n) voirs(creven) pachte] It(em) sall de voirs(creven) wynne alle jae(re)/
den t(er)mijn due(re)nde opte voirs(creven) goede met eene(n)/
wagen en(de) iiii p(er)den vueren xii voeder mergels/
slants meesten p(ro)fite
//
Item sall de voirs(creven) wynne alle stroe vanden voirs(creven) goeden/
comende bringhen int voirs(creven) hof dat ald(aer) etten en(de) sliten/
met sinen beesten daer af mest maken en(de) dat op de/
voirs(creven) goede vueren tslants meesten p(ro)fite It(em) sal de/
voirs(creven) wynne jairlix int voirs(creven) hof leve(re)n vijftich ma(n)dele(n)/
goeder custbae(r) walme(re) o(m)me de huysinghe vanden/
hove daer mede te decken En(de) alsmen die v(er)dect/
oft anders int hof aende huysinghen nu ald(aer) staende/
werct waer af dat sij so sall de wynne den werclude(n)/
den montcost geven en(de) m(ijn) hee(re) sal de dachue(re)n betale(n)/
It(em) sal de wynne de huysinghe vanden voirs(creven) hove/
houden in goeden state op sinen cost vander onderster/
rikelen nederweert [totd(er) platen] It(em) sall de wynne alle strunceycke(n)/
vorrelhout en(de)
[verdroeghde] willegen te behoir haeghout en(de) strunchout/
tot sijnre berringhen moghen houwen [te behoirliken tide] maer en sall/
d(air) af niet moghen v(er)coepen en(de) voer elken v(er)droeghde/
willeghe sall de wynne ii leevende poten vanden/
selven arnde moeten setten It(em) so oft op de voirs(creven)/
goede e(n)nich wijngartstaken vielen die sall de voirs(creven)/
wynne m(ijn) hee(r) [aen sijn wijng(ar)de omt(rint) love(n)] thuys leve(re)n It(em) sall de voirs(creven) wynne/
de helcht vanden duyven vanden duyfhuyse int/
hof staende half hebben en(de) daer voe(r) sal hij den duyven/
teten moeten gheven It(em) sall de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) goede wael en(de) loflic beheymen en(de) bevreden/
te behoirliken tide de grechten opgraven en(de) de beemde/
ryoelen en(de) die ten afsceiden van sinen t(er)mijne also
//
laten It(em) en sal de voirs(creven) wynne bynnen den lesten drie jae(re)n/
egheen lande moghen hoervruchten Item sall de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wael en(de) loflic wynne(n) en(de) w(er)ven/
gelijc sinen reengenoeten boven en(de) beneden en(de) die ten/
afsceiden van sinen t(er)mijnen gewonnen en(de) geworven laten /
op sine getidege voren also hij die vynt tsinen aencome(n)/
It(em) sall de voirs(creven) m(ijn) hee(r) h(er) lod(ewijc) [en(de) de wy(n)ne] de drie deel vand(en) [dorft]/
[en(de)] vruchten jairlix inden bogart [aldaer] wassen(de) [half en(de) half deyle(n)] en(de) de wynne/
tvierdel hebben [saelt ter eerden leve(re)n en(de) h(ere)n lodewike sijn helcht te love(n) b(ri)ngen] It(em) sall de voirs(creven) wynne alle dmest/
op dleste jae(r) int voirs(creven) hof wesen(de) op de voirs(creven) lande/
vueren tslants meesten p(ro)fite It(em) en sall de voirs(creven)/
wynne egheen ande(r) goede desen t(er)mijn due(re)nde groet/
noch cleyne aen hem mogen slaen noch aennemen noch/
oec egheen stucke van desen goeden yeman(de) and(er)s moghen/
uutgeven Item sullen de voirs(creven) m(ijn) hee(r) h(er) lodewijc en(de)/
de voirs(creven) wynne ten halven tide vanden voirs(creven) t(er)mijne/
moghen scheiden op dat enigen van hen gelieft behou/
delic dien dat de gheene die scheiden wilt den/
ande(re)n dat een jae(r) te voren seggen sall h(ier) It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede jaerlix wy(n)ne(n) met hoe(re)n getidege(n)/
voren gelijc sine(n) reengenote(n) en(de) die laten gewo(n)ne(n) en(de) besaeyt ten eynde/
van sine(n) t(er)mine gelijc hi die vant in sine(n) incomen [It(em) waert alsoe dat int voirs(creven) hof enige schade geschiede [van brande] in ocsuyne vande(n) voirs(creven) wy(n)ne of van sine(n) huysgesy(n)ne dat de voirs(creven) wy(n)ne m(ijn) he(r) h(ere)n lod(ewijcke) d(aer) af rastoer doen sal ter taxatien van goede(n) knapen] H(ier) af sijn borghen/
des voirs(creven) wy(n)nen als p(ri)ncipael sculd(eren) en(de) elc voir al henric gheerts svoirs(creven)/
wy(n)ne sweer jan lambrechts sijn oem en(de) meeus huene swy(n)ne(n) brued(er) [arnt vander eect swy(n)ne(n) swag(er)] en(de) jan en(de)/
[gielijs] gheerts [gebruede(re)] svoirs(creven) wy(n)nen swag(er)en et p(ri)m[(us)] ca(pelle)[ma(n)] smet maii vii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-02-05 by Inge Moris