SAL7331, Act: R°447.1-V°448.1 (335 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°447.1-V°448.1  
Act

Transcription

2019-01-09 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat henric van munte(re) sone jans munters van/
vertrike es comen in jegewordicheiden der scepen(en) van loven en(de)/
heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft van henricke vanden/
borchoven sone wilen henrix vanden borchoven thof des selfs henrix gehete(n)/
vanden borchove(n) gelegen inde prochie van vertrike met den huysen hove(n)/
wynnen lande beemde(n) eeusselen tot den selven hove behorende gelijkerwijs/
gielijs van craesbeke de voirs(creven) goede aldair te houden plach Te houden te/
hebben ende te wynnen van halfmerte dat was int jair onss h(e)r(e)n duysent/
vierhondert en(de) vivendertich enen termijn van twelf jae(re)n lang deen/
nae dand(er) staphans sonder middel volgende elx jairs dae(re)n bynne(n) Te/
weten de voirs(creven) lande om drientseventich sacke rogs [en(de) ene(n) sack tarwen] goet en(de) payabel/
pacht van vertrike en(de) mate van thiene(n) te wete(n) vi halste(r) voe(r) elken sack/
gereekent alle jare te sente andries messe appostels te betalen en(de) te loven/
ten huyse des voirs(creven) henrix leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn duerende ende telke(n)/
t(er)mijn als vervolghde schout Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeussele elx/
jaers daren bynnen om twintich hollansche gul(den) oft de weerde d(aer) af/
in ande(re)n goeden gelde te sente mertens messe inde(n) wynt(er) den voirs(creven)/
henr(icke) jairlijx den voirs(creven) [t(er)mijn] due(re)nde te betalen en(de) telken t(er)mijn als vervolghde/
Item es vorweerde soe wanneer dat de voirs(creven) wyn den voirs(creven) pacht te loven brengt/
dat hij dan met sijnen knape(n) ten vande(n) voirs(creven) henricke hebben sal sijnen/
montcost en(de) voe(r) sijn p(er)de hoy It(em) voert soe sal [es vorwerde dat] de wyn jairlijx den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n sal bynne(n) den voirs(creven) hove vii[c] walme(re) stroes/
om de huysinge vande(n) voirs(creven) hove d(aer) mede te decken en(de) alsmen de/
voirs(creven) walme(re) verdect oft verplect d(aer) af sal de voirs(creven) wyn den
//
den werclieden den montcost gheven en(de) de voirs(creven) henric sal de dachue(re)n/
betalen Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) huysinghe [vande(n) voirs(creven) hove] houden sal/
wel en(de) loflic den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vand(er) onst ond(er)ste rijkelen ned(er)w(er)t/
in goeden state Item es noch vorweerde soe wanneer dat men aen de/
voirs(creven) huysinge dect oft plect dan sal de voirs(creven) wyn den leem halen/
t(er) naeste(r) plaetsen en(de) t(er) mynst(er) scaden dairen de voirs(creven) henrix [dien] sal doen/
grave(n) Item es vorweerde dat de voirs(creven) henric vanden borchove(n) en(de)/
de wyn jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn duerende copen selen tsame(n) en(de) becostige(n)/
stroe om vier gul(den) hollansche en(de) dat voirs(creven) stroe in tvoirs(creven) hof slijten/
en(de) mest d(aer) af maken om op de voirs(creven) lande te vue(re)n slants meesten/
p(ro)fijte en(de) de voirs(creven) vier gul(den) sal de voirs(creven) wyn jairlijx verlegge(n) en(de)/
de(n) henricke afcorte(n) alsoe verre als sijn gedeelte gedraeght aen des/
voirs(creven) henrix weygelde It(em) es noch vorweerde dat de voirs(creven) wyn/
allet stroe comen(de) vande(n) voirs(creven) lande bynne(n) den voirs(creven) hove slijten sal/
met sijne(n) beesten en(de) d(aer) af mest maken dwelc gemaect sij(n)de dat/
de voirs(creven) wyn sal dat vue(re)n opde voirs(creven) lande en(de) ald(aer) ten miesten/
ten meesten profijte mesten Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn/
jairlijx den voirs(creven) t(e)rmijn duerende voe(re)n sal op de voirs(creven) lande xx/
voed(er) merghels te(n) meesten p(ro)fijte Welken mergel de voirs(creven)/
henrick betalen sal en(de) de wyn salen ald(aer) halen dae(re)n de voirs(creven)/
henric coepe(n) [sal] en(de) wes de voirs(creven) wyn verlet [vanden voirs(creven) mergel te vueren] in ene(n) jae(r) dat mach/
hij verhale(n) ten ande(re)n jae(r) Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn/
hebben sal half doeft van twee bogarde(n) d(aer) af dat den ene(n) gelege(n)/
es voe(r) voets hof en(de) den ande(re)n tusscen de huysinge [aenden hove] d(aer) af dat de/
voirs(creven) henric dand(er) helcht hebben sal en(de) soe waneer dat d tvoirs(creven)/
oeft tijtveerdich is dan selen de voirs(creven) henric en(de) [de] wyn te gelike/
doen af lesen op hue(re)n cost Item es vorweerde dat de voirs(creven) henric
//
alleen behouden sal tot sine(n) p(ro)fijte den bogart geheten peep(er)cere(n) bogart/
sond(er) den selve(n) wynne yet d(aer) af te hebben It(em) es noch vorweerde/
dat de voirs(creven) wyn allet oeft des voirs(creven) henrix alsoe verre alst/
hem toebehoert te leven tot sijnen huyse leve(re)n sall het en wae(re) dat/
de voirs(creven) henric sijn oeft vercochte d(aer) af sal de voirs(creven) wyn ongehoude(n) sijn/
Item de voirs(creven) wyn mach alle jae(re) op de voirs(creven) goede troncken en(de) houwen alsoe/
vele als de wynne(n) h(ier) voirmaels gedaen hebben om de voirs(creven) goede/
mede te bevreden en(de) de voirs(creven) wyn mach alle de verdroeghde willege(n)/
houwen bij alsoe dat hij setten sal voe(r) elc willege twee poete(n) Item/
es vorweerde dat de voirs(creven) henric wyn des voirs(creven) henrix staken op/
sijne(n) wyngart ald(aer) vueren sal en(de) desgelijx duven meest aen/
den selven wijngaert Item es vorweerde dat de voirs(creven) wyn den/
voirs(creven) henricke te loven vue(re)n sal een voed(er) wijns vande(n) vo sijne(n)/
voirs(creven) wijngarde Item de voirs(creven) henric sal den voirs(creven) wyn borge(n) als/
hijt begheert xx sacke rogs van enen jae(r) tot den ande(re)n Item voirts/
meer soe es vorwerde dat de voirs(creven) wyn alle jae(re) den t(er)mijn due(re)nde mach/
twee boende(re) braken hoervruchten sond(er) op sijn leste jair en(de) dan en/
mach de voirs(creven) wyn niet meer dan een dach(mael) raepen zayen It(em)/
is vorweerde dat de voirs(creven) wyn ten lesten jae(r) van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine/
de voirs(creven) lande de welke hij bezaet vynt met wynt(er)corne bezayt late(n)/
op sijn vier getidege voe(re)n en(de) met goede(n) vollen zaye(n) Item es/
vorweerde dat de voirs(creven) wyn ten eynde van sijnen voirs(creven) t(er)mine alle/
de brake en(de) storte eens omme gheackert laten [sal] sond(er) vii dachmale/
storten dairmense hem bewisen sal die mach hij geheel laten Ite(m)/
wae(r) dat sake dat de voirs(creven) wyn oft sijn werdynne bynne(n) den voirs(creven)/
t(er)mine aflivich woirde(n) soe sal de voirs(creven) henric vande(n) borchove(n) den lanxste(n)/
leven(de) van hen laten afpoenten op dat sijs beghe(re)n ten prijse/
en(de) goetduncken van goede(n) lieden die hen des verstaen Item wairt
//
oic dat zake dat bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine tempeeste geviele oft gemeyn/
oirloghe geviele dat god verhueden moet dat soude de voirs(creven) henric/
den voirs(creven) wynne afcorten oft vergroetsen gelijc ande(re)n goede(n) lieden/
hue(re)n pachtene(re)n dat doen sellen boven en(de) beneden Welke geloft(en)/
condicien en(de) vorweerden de voirs(creven) wyn in deen sijde en(de) de voirs(creven) henrick/
in dande(re) geloeft hebben malcande(re)n vast en(de) gestedich te houden en(de) te/
voldoen tallen tijde(n) en(de) tijne(n) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) v(er)schijnen selle(n)/
en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout borch(oven) ov(er)wynge junii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts