SAL7331, Act: V°232.1-V°233.1 (179 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°232.1-V°233.1  
Act

Transcription

2019-01-06 by kristiaan magnus
Het is een deylinge geschiet en(de) gemaect tusschen lodewijke van/
oppendorp jouffr(ouwe) annen van ov(er)dyle sijnre medegesellinnen/
dochter reyners wilen van ov(er)dyle in deen zijde en(de) jouffr(ouwe)/
magrieten van ov(er)dyle oec dochter des voirs(creven) wilen reyners/
ende suster der voirs(creven) jouff(rouwe) annen in dande(r) van allen den/
omberuerliken goeden die hen toecomen en(de) vervallen sijn nae de/
doet des voirs(creven) wilen reyners en(de) jouff(rouwe) annen lombaerts wilen/
sijnre medegesellynnen ter tijt dat sij leefde te deylen Ende sijn/
bleven en(de) gevallen den voirs(creven) lodewijke van oppendorp en(de) jouffr(ouwe)/
a(n)nen sijnre medegesellinnen in huer deylinge de goede tsijse/
en(de) renten hier nae genoempt Inden iersten huys en(de) hof metter/
schuren en(de) eene(n) dachmael hoefs daer achter gelegen te loven(en)/
inde hoelstrate tusschen de goede gort peters en(de) jannes van/
rode Item xiiii boender erfs oft daer omtrent soe lant soe/
bosch metter tiechelrien al aen een gelegen bijden galgberch/
Item een dachmael wijngarts gelegen boven tvoirs(creven) erve/
Item een woeni(n)ghe metten hove wijngarde schueren en(de) ande(re)n/
hue(re)n toebehoirten gelegen te loven(en) inde proefstrate naest den/
goeden jan lonijs Item een hof metten huysingen scallagien/
en(de) ande(re)n sijnen toebehoirten gelegen te slympreit onder/
theerscap vander sluysen met xix buende(re)n lants oft daer/
omtrent daertoe hoerende inde p(ro)chie van meylhem gelegen/
ende daer ontrent Item x boender bosch gelegen biden/
bossche tsheren van meylhem Item seven boender lants/
oft daer omtrent gelegen tusschen meylhem en(de) gobbertingen/
te gade(r) met alsulken dertschoeve tsijse en(de) capuyne metten laten/
en(de) heerscape alse de voirs(creven) wilen reyne(r) aldaer te houden plach/
Item een mudde tarwen der maten van loven(en) erfspachts op/
seker goede toebehoirende den bastaert soen peters van dongel/
berghe te rous gelegen Item noch een mudde tarwen erfspachts
//
aen seker goede jans van huldeberghe gelegen te saert bij meylhem/
achter thof sl scloesters vander rameyden It(em) i(½) mudde rox erfspachts der/
maten van loven(en) op seker goede en(de) pande lambrechts del spynette te/
weten huys en(de) hof metten putte gelegen onder meylhem bosch bijde lynde/
aldaer Item een mudde rox erfpachts der maten lo van loven(en) op huys/
en(de) hof claes kemel gelegen te loven(en) inde scepstrate Item alle den tsijs/
die de voirs(creven) wilen reyne(r) houden(de) was bynnen loven(en) te wiltsele te/
putte aen alrehande pande div(er)sen p(er)soenen toebehoirende gelijc de voirs(creven)/
goede tsijse en(de) pachte inde voirs(creven) plaetsen gelegen sijn myn oft meer/
inde mate houden(de) en(de) gelijc de voirs(creven) wilen reyne(r) en(de) jouffr(ouwe) a(n)ne/
lombaerts wilen sijn huysvrouwe die te houden plagen op allen den/
co(m)mer en(de) tsijse uut den voirs(creven) goeden jaerlijx gaende ten behoirliken/
tide te vergelden Sijn bleven en(de) gevallen der voirs(creven) jouff(rouwe) magriete(n)/
van ov(er)dyle de goede en(de) tsijse hier nae bescreve(n) Inden iersten thof/
geheten ten rieuwe meten huysen hoven wynne(n)den lande beemde/
eeusele bosch wate(re)n tsijse erfpacht en(de) heerlicheit manscape(n) ende/
allen ande(re)n sijne(n) toebehoirten gelijc en(de) inder manie(re)n de voirs(creven) wilen/
reyne(r) de voirs(creven) goede met allen hue(re)n toebehoirten inde p(ro)chie van/
wave(r) van beerge en(de) van ottenborch te houden plach Item huys en(de)/
hof mette(n) bog(ar)de gelegen te beerthem biden kerchof van sinte medaerts/
met seke(re)n landen inde selve p(ro)chie van b(er)them gelegen houden(de) omtrent/
ix boender Item drie boender lants gelegen inde p(ro)chie van hev(er)le in/
twe stucken aldaer daer af dat deen houden(de) vii dachmael gelegen is/
tusschen de goede des beghijnhoefs van loven(en) en(de) lodewijx van oppend(orp)/
ende dander houden(de) v dachmael is gelegen opt tselve velt meten/
eenen eynde aen hev(er)le bosch Item een stuck wijngarts gelegen op/
deynde vanden vildriesche tusschen de goede austijns de clerct ende/
jannes inde pater noster Item eene(n) beemt houden(de) ii(½) dachmael/
gelegen touthev(er)le aende specht aldaer int gemeyn brouc gelijc
//
de voirs(creven) goede inden plaetsen voirs(creven) gelegen sijn luttel mijn oft/
meer inde mate houden(de) ende gelijc de voirs(creven) wilen reynere/
en(de) sijn medegesellynne de selve te houden plagen op allen/
den co(m)mer en(de) last daer voe(r) uutgaende te behoirliken tijde te/
betalen Item sal noch hebben de voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete/
in huer deylinge een mudde rox der maten van loven(en)/
erfspachts op seker pande te eghenhoven gelegen van/
een tonne wijns erfspachts aen en(de) op seker pande te b(er)them/
en(de) daerino(m)trent gelegen Item noch (½) ame wijns lovenschs/
erfspachts eenen aen en(de) op i stucken wijngarts gelegen/
opden vildriesch jans de clerc en(de) jannes inde pater/
noster Item oft alsoe gebuerde dat jouffr(ouwe) amelberch/
van ov(er)dyle zuster des voirs(creven) wilen reyners uut ocsuyn/
van huerer deylingen oft versterfenissen van jouff(rouwe) magriete(n)/
wilen huerer suster opde goede ter slymperheit den voirs(creven)/
lodewijken en jouffr(ouwe) anne(n) in huer deylinge gevallen/
sijnde eenich gedeelte oft goet gewynne(n) conste en(de) mette(n)/
rechte soe is vorw(er)de en(de) ondersproken dat de selve lodewijc/
dat v(er)lies nae dat geschiet wae(r) van dan voirdaen aende/
goede ten rieuwe der voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) in deylingen/
gevallen sijnde jaerlijx hebben soude hanc q(u)[o]q(ue) p(ar)tificat(ione)/
p(er)mis(sio)[ne] ratu(m) necnon satisf(acere) roelofs ov(er)wynge iunior ja(nuarii) xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts