SAL7333, Act: R°166.2-V°166.1 (187 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°166.2-V°166.1  
Act

Transcription

2020-01-03 by 
It(em) goert van nuwerode van rotselair es come(n) in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van lov(en) ende/
heeft genome(n) ende bekent dat hij genome(n) heeft van aerde van bullestrate(n) de/
goede des voirs(creven) aerts gelege(n) te tieldonc te wete(n) viere(n)twintich boende(r)/
lants ende beemde ende [oic] eeusele des voirs(creven) aerts gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie/
van tieldonc en(de) van wenxele Te gelikerwijs de voirs(creven) goert de voirs(creven)/
goede vande(n) voirs(creven) aerde voertijts gehoude(n) heeft Te houde(n) te hebbe(n) ende/
te wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van vier jae(re)n lang/
deen nae dande(re) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers dae(re)nbynne(n) de voirs(creven) lande/
opde helicht vande(n) vruchte(n) op de voirs(creven) goede jaerlijx wassende ende de/
voirs(creven) beemde ende eeusele voe(r) xviii gripen te wete(n) xl pl(a)c(ken) payments voe(r)/
elc g(ri)pe gerekent alle jae(re) te s(en)[te] m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te betale(n) jaerlijx/
de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de soe wanneer de vruchte(n)/
toeghste tijtveerdich ende gebonde(n) sijn dat dan de voirs(creven) goert des voirs(creven) aerts/
helicht in sijn schue(re) leve(re)n sal eer hij des sijns selfs helicht ruere(n)/
sal moege(n) It(em) soe wanner de voirs(creven) aert sijn core(n) doet derssche(n) soe/
sal de voirs(creven) goerde(n) de(n) voirs(creven) aerds derssche(r) de(n) montcost gheve(n) ende/
de(n) voirs(creven) aerts sal de dachue(re)n betale(n) en(de) de voirs(creven) goert sal caf ende/
stroe hebbe(n) tot sijne(n) profite It(em) sal de sele(n) de voirs(creven) aert ende goerdt hebbe(n)/
half en(de) half doeft dat opde voirs(creven) goede jaerlijx wasse(n) sal ende de/
voirs(creven) goert sal des voirs(creven) aerts helicht te love(n) te sijne(n) huys leve(re)n sond(er) sijne(n) cost/
/ It(em) sele(n) de voirs(creven) aert ende de wynne jaerlijx coepe(n) elc xx mandele(n) rugge(n) stroes/
dwelc stroe sij int tvoirs(creven) hof leve(re)n sulle(n) Ende waert alsoe dat de voirs(creven)/
aert gheen stroe en geliefde te coepe(n) soe mach hij voe(r) elke drie ma(n)delen/
twee stat voe(r)de(re)n voede(re)n mests coepe(n) d(aer)t he(m) gelieft ende de voirs(creven) wynne/
saelt van d(aer) opt tvoirs(creven) lants vo vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne moege(n) struncke(n)/
alle thout opde voirs(creven) goede jaerlijx wassen(de) tot sijnre berringe(n) uutgeschiede(n)/
op een stuxken lants g liggen(de) aende strate gaende ter moelen w(er)t It(em) sal/
de wynne voirg(enoemt) de huyse vande(n) voirs(creven) goede(n) moete(n) houde(n) vand(er) ond(er)ster/
rikele(n) ned(er)w(er)t op sijne(n) cost Ende de voirs(creven) wynne sal alle jae(re) opde voirs(creven)/
goede leve(re)n xl mandelen walme(re) om de huyse vande(n) voirs(creven) goede(n) mede te/
decke(n) ende alsme(n) die v(er)deckt sal de voirs(creven) wynne de(n) werckluede(n) den mont/
cost gheve(n) ende de voirs(creven) aert sal dachue(re)n betale(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne/
opde voirs(creven) goede jaerlijx bringe(n) x voeder mergels d(aer) met hij de voirs(creven)/
lande m(er)gele(n) sal slants meesten profite [It(em) sal de wy(n)ne de wat(er)lope houde(n) vand(er) voirs(creven) goede(n) op sine(n) cost wel en(de) loflic gevaegt It(em) sal de selve wy(n)ne oec jaerlix bet(alen) iiii capuy(nen) [te] k(er)smisse ald(aer) aert die sculd(ich) is] Ende alle dese vorw(er)de ende/
gelufte(n) hebbe(n) geloeft (et)c(etera) inde su(n)t fideiussores joh(ann)es de nuwerode de/
rotselaer f(rate)r d(i)c(t)i godefridi matheus borne de aerschot franco de/
nuwerode eius f(ilius) [d(i)c(t)i godefr(idi)] p(ri)[(us)] ema(n)cip(atus) et p(rim)[(us)] key(enoegh)[e] vynkenb(osch) no(vem)[br(is)] x
Contributorsxavier delacourt , Inge Moris , Greet Stevens , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-01 by Inge Moris