SAL7333, Act: R°185.1-V°185.1 (204 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°185.1-V°185.1  
Act

Transcription

2020-01-03 by 
Item also als jan wilen boelge van geldenake(n) die ov(er) menigen tijt inder h(er)bergen/
geheten de sterre jans van vertrike met den sinen verkeert en(de) geteert/
heeft sonder dair af den voirscr(even) janne te contente(re)n en(de) men clairlic/
bevonde(n) heeft bij gescriften en(de) andersins dat de selve wilen jan t(er) tijt als/
hij aflivich w(er)t den voirs(creven) janne sculdich bleef de so(m)me van ii [c] liiii/
g(ri)pen te xl pl(acken) brabants gelts en(de) x[v] pl(acken) Daer om eest dat/
joncffr(ouwe) heylwijch wedewe des voirs(creven) wilen jans die de voirs(creven) schout/
in ontlastingen der ziele(n) huers mans aenveert heeft te betale(n) en(de)/
wout(er) vand(en) kiesen wonen(de) in hollant die met scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) geleit is tot allen den goede(n) des selfs wilen jans come(n) zijn/
voir scepen(en) van loven(en) en(de) hebben geloeft ongesundert en(de) onv(er)scheide(n)/
en(de) elc voir al den voirs(creven) ja(n)ne van v(er)trike ii[c] liiii g(ri)pen en(de) x[v]/
pl(acken) voirscr(even) te betale(n) te wete(n) terdendeel d(aer) af van k(er)smisse naest/
comen(de) ov(er) een jair d(aer) naest volgende dand(er) derdendeel by(n)nen eene(n)/
jae(re) d(aer) na comen(de) en(de) dleste derdendeel te(n) k(er)smisse dat dan/
d(aer) naest volgen(de) sal zijn en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolghde schout/
vande(n) welke(n) de voirs(creven) heilwijch geloeft heeft den voirs(creven) woute(re)n sca/
deloes quijt te houde(n) Ende noch om te meerder sekerheide(n) den/
voirs(creven) ja(n)ne van zijnre betalinge(n) en(de) den voirs(creven) woute(re)n van ontheffe(n)/
te doen Soe zijn bevorw(er)t en(de) ov(er)come(n) tghene dat h(ier) nae/
volght Inden yersten dat alle de beleyde slaende opte goede/
des voirs(creven) wile(n) jans d(aer) af de leste macht steet inde(n) voirs(creven) woute(re)n/
desgelix dbeleit d(aer) mede de voirs(creven) jan gele va(n) v(er)trike geleyt/
is tot des selfs wouters goede bracht selen worde(n) onder scepen(en)/
van loven(e) om ald(aer) te blive(n) in des(er) vuege(n) w(er)t dat de voirs(creven) jan/
tenige(n) t(er)mijne(n) voirs(creven) gebrec van betalinge(n) hadde dat hij dan hem/
opte(n) voirs(creven) woute(re)n op zijn goede of opte goede des voirs(creven) wilen/
jan boelge met den voirs(creven) beleyde(n) soude moge(n) behulpe(n) tot d(er)re/
tijt toe dat hij van alsulk(er) gevallend(er) schout v(er)nuegt sal/
zijn en(de) na dat de voirs(creven) schout geheel betaelt sal zijn soe/
sal de voirs(creven) wout(er) hem met den voirs(creven) brieve(n) also ond(er) scepen(en)/
blive(n)de mogen behulpe(n) opte goede jans wile(n) boele tot d(er)re tijt/
toe en(de) also verre hij wettelic van des(er) schout of ande(re)n voe(r)/
den voirs(creven) wile(n) ja(n)ne of heilwige(n) betaelt heeft oft staet volco/
melic gelost en(de) onthave(n) sal sijn na den welke(n) den voirs(creven)/
woute(re)n zijn beleit van sine(n) goede(n) en(de) der voirs(creven) jouffr(ouwe) de brieve/
opte goede des voirs(creven) wilen jans spreken(de) ov(er)geg(even) sulle(n) werden/
/ Ende is ond(er)sproke(n) dat desen niet wed(er)staen(de) de voirs(creven) wout(er) hem met/
den selve(n) brieve(n) sal moghen behulpe(n) om de goede des voirs(creven)/
jans te bescudde(n) en(de) oec vercoepe(n) alsulke(n) v mudde corens/
en(de) x stier als de selve wile(n) [jan] hadde opte goede jans va(n)/
raetsh(oven) borch(oven) key(enoegh)[e] no(vembris) xxvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-28 by Inge Moris