SAL7334, Act: V°293.2-V°295.1 (258 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°293.2-V°295.1  
Act

Transcription

2019-11-29 by xavier delacourt
Cont sij allen lieden dat de mo(m)bore(n) en(de) meestersse(n) des goidshuys/
vand(er) banc bij loven(e) in jege(n)woirdichede(n) d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen/
hebbe(n) gegeve(n) en(de) bekent dat sij gegeve(n) hebbe(n) inde(n) name des/
voirscr(even) goidshuys janne aerts van huldeberge(n) thof des voirs(creven)/
goidshuys gelege(n) binne(n) den selve(n) goidshuyse mette(n) huysen/
hoven winne(n)den lande(n) beemde(n) eeusselen en(de) alle(n) ande(re)n sijne(n)/
toebehoirte(n) geliker wijs en(de) also jan van bullestrate(n) die voirmaels/
gehoude(n) heeft Te houden(e) te hebben(e) en(de) te winne(n) van half/
meerte naistcomende eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lanc deen na dander/
stappans sond(er) middel volgen(de) Te weten(e) den voirs(creven) winne(n)de(n) lande/
elcs jaers dae(re)nbinne(n) om xcv(½) mudde(n) corens en(de) vi mudde tarwe/
[x mudde g(er)ste(n) twe mudde erwete(n) en(de) een half mudde raepsaets] goede en(de) payabel met wa(n)ne(n) en(de) met veede(re)n wael bereyt der/
maten van loven(e) alsulken coren en(de) graen als op tvoirscr(even) lant/
wassen sal te sinte andries misse apostels te betalen(e) en(de) te loven(e) in/
des voirs(creven) goidshuys herberge aldair te leveren(e) alle jae(re) den/
voirscr(even) t(er)mijn dueren(de) en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolgen(de) scout en(de)/
/ de beemde totte(n) voirscr(even) hove behoren(de) sal de voirscr(even) winne jaerlix/
hebben ind(er) weerde(n) en(de) opte(n) prijs hier na volgen(de) dats te weten(e)/
de graetbeemt om xviii holl(ansche) guld(en) te [wete(n)] xlii pl(acken) [voir elken hollan(sche)] de(n) gulde(n) gereke(n)t/
de drie en(de) een half buend(er) beempts gelege(n) int gemeyn broec/
om iiii mottoene en(de) den beempt te rixvonde(re) om v mottoene [It(em) ene(n) cleyne(n) beemt gheleghe(n) te cortbeke aen den groete(n) beemt des goithuys voirg(enoemt) voir ene(n) schilt jairlix]/
te sinte m(er)tens misse inde(n) wint(er) jaerlix te betalen(e) den voirscr(even)/
t(er)mijn duren(de) en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde(n) schout En(de) vande(n) eeusele(n)/
gelege(n) bij geldolfs rox es bevorw(er)t dat de voirscr(even) wijne d(aer)/
af jaerlix egheen ghelt geve(n) en sal mair dat hij d(aer) voe(r) mij(n)re/
vrouwe(n) alle jae(re) den voirscr(even) t(er)mijn dueren(de) someren sal iiii melc/
coeyen gelijc den sine(n) ende die hale(n) en(de) drive(n) alsoet behoirt Ite(m)/
sal de voirs(creven) winne jaerlics geve(n) en(de) betale(n) mij(n)re vrouwe(n) voirscr(even)/
vi lib(ra) r li l(i)b(ra) pamyues? vande(n) putte int voirs(creven) goidhuys staende/
en(de) dair voe(r) sal hij den pant orbe(re)n en(de) zijn gerief d(air) af/
neme(n)
It(em) voirt is vorw(er)de [dat] de wynne m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) sal/
jairlix sal doen herden en(de) hoeden vi verke(ne)n also dat/
den godhuyse dair af van schoete oft and(er)s gheen scade/
en come(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne leve(re)n alle jae(re)/
c mandelen goet cusbair walme(re) omde huysinge vande(n)/
voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsmen die aldair verdect/
oft and(er)s aen de husinge die de wynne houden(de) is yet/
maect van plecken oft van decken soe sal de wynne den/
werclieden den montcost geven ende mijn vrouwe/
sal de dachue(re)n betale(n) uutgesceide(n) van nuwen wercke(n)/
d(air) ynne en sal de wynne niet gehoude(n) zijn It(em) sal/
de wynne de voirs(creven) beemde(n) en(de) euselen jairlix wel/
ende loflic grave(n) en(de) royoelen en(de) die ten eynde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine(n) welc en(de) loflic gegrave(n) en(de) geroyoelt laten/
gelijc dat hijse vint It(em) sal oec de voirs(creven) wynne alle/
jae(re) setten op de voirs(creven) goede(n) hondert goede cusbae(r) poten/
ten meest(er) orbe(r) ende p(ro)fite des voirs(creven) godhuys voirt is/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne mach doen steke(n)
It(em) mach [sal] de/
/ de voirs(creven) wynne alle v(er)droechde willeghen mogen afhouden/
vande(n) voirs(creven) goede(n) ende voirs elc verdoe verdroechde willege/
twe pote(n) vande(n) selve(n) arde weder setten It(em) sal de voirs(creven)/
wynne jairlix de [te] paschen geven den voirs(creven) co(n)vente een/
vet lam It(em) en sal de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) t(er)mi(n)e/
gheen ande(re) lande moge(n) wynne(n) oft v(er)pachte(n) dan des/
voirs(creven) godhuys lant ten wae(re) met consente en(de) orlove/
van mijnre vrouwe(n) voirs(creven) It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix/
alle tstoe en(de) voeste(r)ijnge vanden voirs(creven) goede(n) comen(de)/
vue(re)n int voirs(creven) hoff en(de) dat ald(air) ette(n) ende sliten met/
sijne(n) beeste(n) en(de) te mest te maken en(de) dat mest te/
behoirlike(n) tijde(n) wed(er) uut vue(re)n opt voirs(creven) lant slants/
meeste(n) p(ro)fijte Voirt is v(or)werde ende ond(er)sproken dat/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
wynne(n) ende werven sal [wel en(de) loflijc] gelijc sijne(n) reengenote(n) bove(n) ende/
beneden en(de) die late(n) ten eynden vande(n) [sijne(n)] voirs(creven) t(er)mijne(n) ghelijc dat/
hijse vant te sine(n) aencomen(e) dats te weten(e) xix boend(er) d(aer) af met rogge/
besayt op sine getidege(n) vore(n) Ite(m) xviii boend(er) en(de) i dach(mael) storte(n) eens/
omgedaen en(de) xix(½) boend(er) brake(n) gehelel en(de) hij en sal ten lesten jae(re)n/
niet meer vande(n) voirs(creven) lande dan een boend(er) hoervruchte(n) It(em) voert/
heeft geloeft de voirs(creven) win op tleste jaer vande(n) voirs(creven) t(er)mijne vii boend(er)/
brake(n) wel en(de) loflijc te ov(er)meste(n) en(de) op tselve leste jaer alle dmest/
int voirs(creven) hof wesen(de) voir kersavont ute(n) hove te vueren(e) en(de) te doen(e)/
opt voirs(creven) lant tslants meeste(n) p(ro)fite op also waert dat die voirs(creven) wi(n)ne/
binne(n) den voirs(creven) t(er)mine op de voirscr(even) goede enige(n) scade hadde oft lede/
van tempeeste(n) oft gemeyne oirloge dat voirs(creven) goidshuys he(m) d(air) af rastoir/
doen sal gelijc and(er) hee(re)n en(de) prelate(n) hue(re)n pachtene(re)n bove(n) ende/
beneden doen selen Ite(m) hebbe(n) noch gegeve(n) die momboers en(de) meest(er)sse(n)/
voirs(creven) en(de) bekent dat sij gegeve(n) hebbe(n) den voirs(creven) winne de wi(n)ne(n)de lande/
die tselve goidshuys ond(er) sijn ploech gehoude(n) heeft houde(n)de omtrent/
xxi boender It(em) noch den hof vand(er) wat(er)leyde(n) ter heirestrate(n)/
weert It(em) eene(n) hof gelege(n) voir de porte vand(er) banc It(em) noch/
eene(n) beempt gelege(n) te corbeke ov(er)dyle opte dyle aldair Ite(m)/
/ eene(n) beempt gelege(n) opte(n) lovene(re)n beemde te hebben(e) en(de) te(n)/
houden(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sond(er) enige(n) pacht oft gelt/
d(air) af te geven(e) maer daer voe(r) sal hij doen die dienste(n) ende/
corweyde(n) hier na bescreve(n) Inde(n) eerste(n) sal de selve winne/
doen den hee(re) op sine(n) cost twee [een] corweyde(n) alle weke(n) met eene(n)/
wagen(en) met v peerde(n) en(de) met twee knape(n) Ite(m) w(er)t also dat gemeyn/
orloge wae(r) binne(n) oft bute(n) lants dan sal de voirs(creven) winne oec/
diene(n) op sijne(n) cost sond(er) afslach vande(n) corweyde(n) voirs(creven) behoudelic/
dien oft hij in den voirs(creven) dienst doende bute(n) lants verlore sijne/
wagen(en) en(de) p(er)de dat two tvoirs(ceven) goidshuys he(m) dat oprichte(n) ende/
betalen sal ter goeder knape(n) prijse Oec soe en mach de voirs(creven)/
winne den voirs(creven) dienst oft corweyden niet afcoepe(n) aende(n) hee(re) mer hij/
[moet] selve die doen gelijc voirscr(even) steet Ite(m) sal de voirscr(even) winne/
halen alle de berringe dieme(n) int voirscr(even) goidshuys behoven sal/
te weten(e) torve op tgoedshuys moer gelege(n) te keerb(er)ge(n) en(de) alle/
ande(re) berringe(n)
gelijc men hem die wissen sal Ite(m) sal de voirs(creven)/
winne den voirs(creven) goidshuyse op sine(n) cost hale(n) alle ty(m)merhout steene/
tiechele(n) en(de) alle ande(re) dinge(n) alse de winne oft die tvoirscreve(n)/
goidshuys behove(n) sal It(em) sal die voirscr(even) winne den voirs(creven) goidshuse/
leve(re)n alle jae(re) vierdusent goed(er) cusber wijng(ar)tstake(n) It(em) sal de/
selve winne jaerlijcs leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vier voeder/
mests met v p(er)de(n) ende dat vuere(n) op des voirs(creven) goidshuys wijng(ar)de/
It(em) sal de selve wi(n)ne mij(n)re vrouwe(n) voirs(creven) oft de joffr(ouwe) aldair/
vuere(n) ter bedev(ar)t oft elswaer in huer hoeve als sijs te doen(e)/
sele(n) hebbe(n) Ite(m) sal de voirs(creven) g wi(n)ne de voirs(creven) goede wel en(de)/
loflijc heyme(n) en(de) bevrede(n) op sine(n) cost met tuyne(n) en(de) hage(n) te/
legge(n) Ite(m) sal de voirs(creven) wi(n)ne mij(n)re vrouwe(n) jaerlix bezaye(n)/
en(de) wi(n)ne(n) een dachmael rape(n) en(de) die thuys leve(re)n It(em) sal/
de voirs(creven) wi(n)ne mij(n)re vrouwe(n) voirs(creven) leve(re)n alle jae(re) tot hoerer/
beeste(n) behoef also vele stroes als den selve(n) beeste(n) behoeve(n) sal/
Ite(m) w(er)t also dat god verhuede dat in tvoirs(creven) hof e(n)nige scade/
gesciede van viere oft brande dat van tswinne(n) wege(n) toequame/
so es voirw(er)de dat de voirs(creven) wi(n)ne d(aer) voe(r) de(n) goidshuyse/
betale(n) sal hond(er)t pet(er)s van goude goet en(de) gheve al v(er)volchde/
/ schout It(em) want mijn vrouwe voirs(creven) den voirs(creven) wi(n)ne nu leent/
in gereede(n) gelde de so(m)me van c en(de) xii(½) gul(den) pet(er)s [tot hulpen] o(m)me we den/
grote(n) wagen(en) en(de) v p(er)de d(aer) met te copen(e) So es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wi(n)ne(n) te(n) uutgane van sine(n) voirs(creven) t(er)mijne tvoirs(creven) gelt/
mij(n)re vrouwe(n) wed(er)o(m)me betale(n) sal als v(er)vochde schout En(de) alle/
dese voirs(creven) vorw(er)de(n) gelofte(n) en(de) condicie(n) hebbe(n) geloeft de voirs(creven)/
mo(m)boe(re)n en(de) meest(er)sse(n) in deen zijde inde(n) name en(de) van wege(n) des/
selves goidshuys en(de) de voirs(creven) winne in dande(re) malcande(re)n vast/
en(de) gestedich te houden(e) en(de) te voldoen(e) talle(n) tijde(n) en(de) t(er)mine(n) als/
die vallen en(de) verschine(n) selen en(de) telke(n) t(er)mine als vervolchde schout/
Hier af sijn borge(n) des voirs(creven) wi(n)ne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesun(er)t/
en(de) onv(er)scheide(n) en(de) elc voir al merten en(de) ghijsbrecht van/
hondsberghe gehete(n) arnts van huldenbge bruede(r)/
des voirs(creven) wy(n)nen henric will(em) goerd aerts [van honsb(er)ghe]/
kinde(re) des vors(creven) wy(n)nen p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(i)] Et p(rim)[(us)]/
lomb(ar)t roel(ants) febr(uarii) xv[a]
ContributorsInge Moris , Chris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-06 by Sabrina Keyaerts