SAL7336, Act: V°174.1-V°175.1 (241 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°174.1-V°175.1  
Act

Transcription

2014-08-29 by Kristiaan Magnus
It(em) wout(er) en(de) jan stekeldoe(re)n gebruede(re)n in jegewordicheit der scepen(en) van loven(en)/
ghestaen hebben genomen en(de) bekent dat zij genome(n) hebben van he(re)n/
lodewijcke pynnoc ridde(re) nu t(er) tijt borg(er)meest(er) te loven(en) thof des/
selfs h(ere)n lodewijx geheten te moriarsart mette(n) huysen hove(n) wy(n)nen(de)/
en(de) allen ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) te houde(n) te hebben en(de) te wynnen/
van half meye neestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen/
na dander sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me/
de helicht van alle den corne en(de) vruchten op de voirs(creven) goede/
jairlix wassende op alsoe dat toeghst alst coren oft de vruchten/
tijtverrich sijn de voirs(creven) wynne(n) die selen doen afdoen en(de) inden banc/
leve(re)n en(de) dan selense de voirs(creven) h(er) lodewijc oft sijn knapen en(de) de/
wynnen deylen half en(de) half die alsoe ghedeylt sijnde selen/
de voirs(creven) wynne(n) h(ere)n lodewijx helcht vor laden inde schue(re)/
vue(re)n en(de) ontladen en(de) leggen dairt men hem bewisen sal It(em) selen/
de voirs(creven) wynne(n) jairlix hebben omtrent vi dachmael beempts den/
voirs(creven) hove toebehoe(re)nde sond(er) yet d(aer) af te gheven(e) It(em) selen de voirs(creven)/
wynnen jairlix hebben ene(n) hof gelegen acht(er) de voirs(creven) woni(n)ge en(de)/
dair op saeyen des hen gelieven sal sond(er) he(re)n lodewijcke e(n)nich recht/
oft deel dair inne te hebben en(de) desgelijx ene(n) hof gelegen/
acht(er) de oude schue(re) behoudelijc dien dat zij die niet meer/
mesten en selen dan alsoe vele als zij dande(re) lande meste(n) sele(n) [moten] It(em)/
es vorwerde dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc/
wynnen en(de) werven ende te behoirlike(n) tijden mesten alsoe wale de vurste/
alse de neeste en(de) dat dairt hen de voirs(creven) h(er) lodewijc sal bewisen/
oft doen bewisen en(de) de voirs(creven) lande besaeyet late(n) te hue(re)n afsceyde(n)/
gelijc zij die vynden sele(n) tot hue(re)n aencomen dats te weten den/
wynter aert besaeyet op vier getidegen voe(re)n den somer aert te/
weten de gherste op drie getidegen voe(re)n en(de) de even(en) op twee/
voe(re)n en(de) de brake o(m)gedaen op een voe(r) It(em) selen de voirs(creven) wy(n)nen/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde [jairlix] opt voirs(creven) hof moten houden twee/
hond(er)t scape en(de) niet min It(em) alse de voirs(creven) h(er) lodewijc sijn/
helicht van sine(n) corne en(de) vruchten doet dersschen sal hij sijne(n)/
derssche(re)n de dachue(re)n betale(n) en(de) de voirs(creven) wynne(n) sele(n) den mont/
cost geve(n) en(de) dies selen sij hebben caf en(de) crintsen en(de) alst
//
ghedorsschen sal sijn selen de voirs(creven) wynne(n) dwynt(er)coe(re)n en(de) ander greyn/
van he(re)n lodewijx helcht comen(de) vue(re)n te nyvelle oft int hof/
te sart dairt den voirs(creven) he(re)n lodewijcke best genuege(n) sal/
It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) jairlix int voirs(creven) hof leve(re)n v[c] walme(n)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde o(m)me de huysinge vande(n) voirs(creven) hove/
mede [te] decken en(de) alsmen die v(er)dect oft aen de huyse van ouden/
wercke plect selen de voirs(creven) wynnen de wercliede den mont/
cost geven en(de) h(er) lodewijc sal de dachue(re)n betale(n) en(de) h(er) lodewijc/
sal den voirs(creven) wynnen de voirs(creven) huysinge gedect en(de) geplect/
leve(re)n d(aer) o(m)me eest vorw(er)de dat de wynnen sele(n) de wande/
vand(er) ond(er)ster rykelen ned(er)w(er)t wel en(de) loflic houde(n) op hue(re)n/
cost en(de) dachue(re)n It(em) selen de voirs(creven) wynnen den voirs(creven) he(re)n lod(ewijc)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houden en(de) h den wynt(er) en(de) somer vi stucke(n)/
hoe(re)nveets en(de) vier vercken gelijc den hue(re)n It(em) selen de voirs(creven)/
wynnen opt goet mogen houden te behoirliken tiden houdt de?/
voirs(creven) goede mede te bevreden en(de) desgelijx hue(re) bringen/
t(er) minste(n) scaden d(aer) men hen bewisen sal It(em) sele(n) de voirs(creven)/
wynnen ten eynde vanden sesse jae(re)n vande(n) voirs(creven) goede moge(n)/
sceyden op dat zij willen bij alsoe dat zijt den voirs(creven) he(re)n/
lodewijcke een jaer te voe(re)n selen seggen en(de) desgelijx/
mach h(er) lodewijc oec doen op dat hijt hen een jae(re)/
te voe(re)n seght It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) h(er) lod(ewijc) den/
voirs(creven) wynnen ten ingaen van hue(re)n t(er)mine levere(n) sal xx guld(en)/
pet(er)s o(m)me beeste mede te copen(e) dair af selen de voirs(creven) wynnen/
wed(er)geve(n) den voirs(creven) he(re)n lodewijcke van half meye neest/
comen(de) over een jair vi pet(er)s en(de) alsoe dander twee jair/
d(aer) neestvolgende alle jair vii pet(er)s en(de) telken t(er)mine alse/
v(er)volghde schout It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne(n) alle/
doeft op de voirs(creven) goede jairlijx wassende hebben selen/
sond(er) he(re)n lodewijcke e(n)nich recht oft gedeelte d(aer) inne te/
hebben It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) he(re)n lodewijcke/
jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde geve(n) xxiiii lib(ra) bote(re)n It(em)/
sele(n) de voirs(creven) wynne(n) alle stroe vande(n) voirs(creven) goede comen(de)
//
int voirs(creven) hof bringen en(de) ald(aer) etten en(de) te meste make(n) en(de) dmest/
d(aer) af comen(de) op voirs(creven) lant vue(re)n slants meesten p(ro)fijte ende/
ten lesten jae(re) dmest int voirs(creven) hof wezen(de) opt lant vue(re)n ende/
de messie alse gheruympt laten tot ons(er) vrouwe(n) liechtmisse/
toe It(em) es vorw(er)de oft den voirs(creven) he(re)n lod(ewijcke) geliefde vae(re)n/
te doen snyden oft heyde te mayen dair [af] selen de voirs(creven) wynnen/
den wercliede den cost geve(n) en(de) h(er) lodewijc sal de dachue(re)n/
betalen en(de) dat int voirs(creven) hof halen o(m)me te meste te make(n)/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne(n) tvoirs(creven) hof van hue(re)n hant/
nyeman(t) en selen mogen uutgeven het en zij dat h(er) lodewijc/
dat consente(re) It(em) sal de voirs(creven) h(er) lodewijc ten lesten jae(re)/
vande(n) voirs(creven) t(er)mine ene(n) saye(re) mogen setten o(m)me de voirs(creven) lande/
te besayen en(de) des selen de voirs(creven) wynnen den saye(re) den montcost/
geve(n) en(de) h(er) lod(ewijc) sal de dachue(re)n betalen En(de) alle de/
vorw(er)den condicien en(de) ghelufte(n) hebben geloeft den voirs(creven) p(ar)tien/
etc(etera) roel(ants) lynt(ere) iu(n)ior januar(ii) iiii[ta]
//
ContributorsKristiaan Magnus , Dieter Peeters
Moderated byDieter Peeters
Last update: 2012-12-24 by Sabrina Keyaerts