SAL7337, Act: R°14.2-V°14.1 (13 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°14.2-V°14.1  
Act
Date: 1442-07-05

Transcription

2020-07-04 by Kristiaan Magnus
It(em) wout(er) ach ackerman van hagersrode es comen in jeg(ewordicheyden) der scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van he(re)n robbeerde van/
b(er)them abdt en(de) co(n)vente scloest(er)s van vlierbeke van des cloest(er)s wegen thof/
van hag(er)srode den voirs(creven) cloeste(r)s toebehoe(re)nde metten wynnen(de) lande bosschen/
heiden en(de) sijne(n) toebehoirten gelegen te hag(er)srode en(de) ald(aer) omtrent te gade(r)/
met ene(n) halve(n) boende(r) beemts oft dair omtrent gelegen te nethenen acht(er)/
de molen van weerde Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te/
lestleden ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
elx jairs dae(re)n bynnen om acht mudde rogs en(de) tweenveertich mudde even(en)/
elx corens goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wael bereit/
d(er) maten van loven(e) tsente andries misse apostels te betalen en(de) te loven(e) oft/
int voirs(creven) cloeste(re) dairt den voirs(creven) m(ijn) he(re) den abdt en(de) co(n)vent best genuegen/
sal te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde/
schout It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne betale(n) sal alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde tot den honden behoef m(ijns) gened(ichs) he(re)n vii(½) rijnschen gul(den)/
alsoe in tijts dat den voirs(creven) cloest(er) d(aer) af gheen scade en come It(em) es vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne ontfangen sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde bynnen den/
voirs(creven) hove alle gewoenlike gasterien diemen ald(aer) tot hier toe van m(ijns) gened(ichs)/
he(re)n wegen ontfangen heeft It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde bet(alen) sal allen last en(de) tsijs uutden voirs(creven) goede(n) gaende/
en(de) dlaetscap vande(n) voirs(creven) beemde v(er)wae(re)n alsoe dat d(aer) af den voirs(creven) cloeste(re)/
gheen scade en come sond(er) afslach vand(er) voirs(creven) so(m)men It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne jairlix bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine leve(re)n sal xxv mandelen walme(re)/
o(m)me de huysinge vande(n) voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsmen int voirs(creven)/
hof yet werct van decken van plecken oft ande(re)n wercke dair af sal de/
voirs(creven) wynne den wercliede den montcost geve(n) en(de) m(ijn) he(re) sal de dachue(re)n/
betalen uutgesceiden van nuw(er) ty(m)meringen nuw(er) metselrien oft van groete(n) nuwe(n)/
dake It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne de huysinge vande(n) voirs(creven) hove/
houde(n) sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op sine(n) cost vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)w(er)t/
en(de) alsoe v(er)re alst des voirs(creven) wynne(n) beesten breken soe saelt de voirs(creven) wy(n)ne
//
wed(er) doen h(er)maken It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) heide eens/
begrechten sal bynnen den voirs(creven) t(er)mine It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande laten ten utgaen van sine(n) voirs(creven) t(er)mine ind(er) manie(re)n hier/
na volgen(de) Te weten x boende(r) en(de) i(½) dach(mael) gelegen op steenken/
besaeyt met rogge op sijn getidege(n) vo(r)en den arnt geheten de/
delle houden(de) x(½) boende(r) storten eens om gedaen en(de) de brake geheel/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne allet stroe vande(n) voirs(creven) goed(en)/
comen(de) vue(re)n sal int voirs(creven) hof en(de) dat ald(aer) etten en(de) v(er)the(re)n met/
sine(n) beesten en(de) te meste maken en(de) tselve mest vue(re)n opt voirs(creven) lant/
slants meesten p(ro)fite It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynnen/
en(de) werven wel en(de) loflic op sijn getidege vo(r)en gelijc reengenote(n) boven/
en(de) beneden It(em) w(air)t alsoe dat bynnen den voirs(creven) t(er)mine int voirs(creven) hoff/
dat god v(er)huede e(n)nige scade gesciede van brande die van swynnen/
wegen toequame d(aer) af sal de voirs(creven) wynne den vors(creven) cloeste(r) rastoir doen/
en(de) die scade oprichten Wairt oic dat dien brant van den voirscr(even)/
cloest(er)s wegen toequame soe soude tselve cloest(er) den voirs(creven) wynne sijn/
scade oprichten want oec alsoe datse gesciede alsoe datmen/
niet geprueven noch bevijnden en conste van wiens wegen datse/
quame Soe es vorw(er)de dat elc vande(n) voirs(creven) p(ar)tien sijn scade/
selve dragen sal en(de) altoes t(er) taxacien van goede(n) knapen It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne gheen co(r)en bynne(n) den voirscr(even)/
t(er)mine opt velt v(er)coepen en sal mogen noch de voirs(creven) lande/
bynne(n) den lesten jae(re)n mogen hoervruchten It(em) en/
mach de voirs(creven) wynne ten sijne(n) uutsceyden vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
gheen voesteringe noch mest vue(re)n uutden voirs(creven) hove/
uutgesceiden hoey en(de) caf Ende alle dese voirs(creven) vorw(er)den/
geloften en(de) condicien (et)c(etera) h(ier) af sijn borgen des voirs(creven) wynnen/
als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesceiden en(de) elc voir al/
goert vand(er) bueken en(de) laureys van ophem beyde van hag(er)srode/
Et p(ri)mus opp(endorp) vynck(enbosch) julii v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris