SAL7337, Act: R°177.1-V°178.1 (276 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°177.1-V°178.1  
Act
Date: 1442-12-14
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-04-12 by Kristiaan Magnus
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit ratione dominii d(omi)n(u)m walt(erum)/
de hugarden prepo(s)itum monasterii insule duc(is) prope gempe ad om(n)ia et singula/
bona immobilia et he(re)ditaria johannis quo(n)d(am) vander vonde(re)n d(i)c(t)i gholy henrici/
et joha(n)nis vander vonde(re)n geheten golijs gebruede(re)n d(i)c(t)or(um) goly filior(um)/
eiusdem quonda(m) joh(ann)is et will(el)mi maes d(i)c(t)i cloesterman sororii eoru(n)d(em) henrici/
et joh(ann)is fra(tru)m sit(a) apud nuwerode apud houdert apud ghempe ac alibi/
ubicu(m)q(ue) locor(um) infra braban(tie) p(at)riam sit(a) consistunt in mans(ionibus) domibus curt(ibus)/
t(er)ris ar(abilibus) pratis pascuis silvis et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) pro c(er)tis/
recog(nitionibus) et promissionibus consc(ri)ptis in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um)/
tenor sequitur in hec verba Cont zij allen lieden dat henric golijs/
geheten vander voirde(re)n van houdert es comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en)/
van loven(en) en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft/
van he(re)n ja(n)ne tzoers proefst des cloest(er)s van sh(er)togen eylande bij ge(m)pe/
inden name en(de) van wegen des selfs cloest(er)s thoff des selfs cloest(er)s/
gelegen te nuwerode metten huysen hoven wy(n)nende lande beemde/
euselen en(de) allen ande(re)n zijne(n) toebehoirten gelijc dat willem van/
monchoven die voirtijden gehouden heeft te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfm(er)te naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang/
de nae dande(re) sonder middel volgende elx jaire dae(re)n bynnen de voirs(creven)/
lande om twintich mudden rox goet en(de) payabel met wanne en(de) met/
vede(re)n wel bereyt der maten van loven te sinte andries misse apostels/
te betalen en(de) int voirscr(even) cloest(er) oft taerscot te leve(re)n op zijnen cost/
alle jae(re) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Ende de voirs(creven) beemde en(de) euselen elx jairs om xxxi/
gulden rijnsche goet van goude en(de) swaer van gewichte oft de/
weerde d(aer) af in ande(re)n goeden gelde te sinte m(er)tens misse inden/
wynt(er) te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mi(n)e als v(er)volghde schout It(em) noch heeft de voirscr(even) henric/
genomen jegen den voirscr(even) proefst de helcht vander groeter/
thienden van nuwerode toebehoe(re)nde den voirscr(even) proefst cloeste(re) alsoe/
verre de voirs(creven) willem van monchoven die gehouden heeft ene(n)/
t(er)mijn van vi jae(re)n lang due(re)nde uutgesceiden alsulken thiende/
als de p(er)sone van nuwerode sculdich es te hebben en(de) tot heertoe/
gehouden heeft Wairt oic alsoe datmen e(n)nich lant wynne(n)de/
wae(re) dat niet gewonne(n) en hadde geweest oft datme(n) wijng(ar)de/
van wy(n)nende lande dede maken dair de voirs(creven) p(er)soen van nuwerode/
thiende afgehaven hadde dat soude den voirs(creven) p(er)soen noch volgen/
alle argelist uutgesceiden en(de) de helcht vander voirscr(even) thiende/
elx jairs dae(re)n bynne(n) op xvi(½) mudde rox goet en(de) payabel wel/
bereyt met wanne en(de) met vede(re)n d(er) maten van loven en(de) om/
viii mudden en(de) twe halste(re)n even(en) en(de) om viii mudden en(de) twe/
halste(re)n gersten d(er) maten voirscr(even) int voirscr(even) cloest(er) oft taerscot te/
leve(re)n op zijne(n) cost en(de) te sint andriesmisse apostels te betalen
//
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout/
It(em) voirt is vorwerde dat de wynne voirs(creven) gheven sal den p(er)soen/
van nuwerode alle jare vander helicht vander thienden xii mandelen/
stroes half een half ander ende h(er)janne hoenaert vroemisse capelaen/
van nuwerode een mandele ende voert vanden ande(re)n stroe als/
vander helicht dat dair over steet [ov(er)scoet] soe sal henr(ick) voirs(creven) den voirs(creven)/
proefst geven alle jae(re) tot achtendertich mandelen stroes voe(r)/
den voirs(creven) proest ende h(er)janne hoenaert geven sal alle jae(re)/
ii halster erweten Item noch is vorwerde dat de voirs(creven) henr(ick)/
gheven sal alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den p(er)soen van/
nuwerode een woyder hoys Item voirt is vorwerde dat de voirs(creven)/
henr(ick) de helicht vanden stroe vander thienden comen(de)/
int/
voirscr(even) hof bringen sal ende etten met sinen beesten ende stroe/
dair af comen(de) ende vanden stroe comen(de) vanden lande toebehoeren(de)/
den voirs(creven) hove dair af oic mest maken opt voirs(creven) lant/
vueren ende nergens elder Item is vorwerde dat henr(ick) voirs(creven)/
alle jae(re) sijnen t(er)mijn due(re)nde halen sal te dunberge vi voeder/
hoys ende bringen int voirs(creven) cloester
Item es vorwerde dat/
henr(ick) geven sal alle sijne voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde[jae(re) gheve(n) en(de) telivere(re)n sal] den proest/
drie vette hamelen [ende oic halen te dunb(er)ge vi voeder hoys en(de) int cloester bringen ende desgelijx houden] Item es vorwerde dat henrick voirs(creven) den/
voirs(creven) proest houden ende vueden sal
een rint winter ende/
somer gelijc sijnen melcoeyen Item is vorwerde dat henr(ick) voirscr(even)/
den proest halen sal drie voeder wijns oft te langdorp oft dair/
omtrent ende int voirs(creven) cloester bringen Item is vorwerde dat/
henr(ick) voirscr(even) sal houden vanden voirs(creven) cloester scape te drie/
jae(re)n te deylen ende van nyeman(de) anders also vele alsmen weselijc/
int voirs(creven) hof houden mach Item is vorwerde oft geviele dat god/
verbieden moet dat e(n)nich scade int voirs(creven) hof gesciede van brande/
oft anders dat toequame bij sculden vand(en) voirs(creven) henr(ick) oft sijns/
gesins dat de voirs(creven) henr(ick) den voirs(creven) godshuyse dat oprichten/
sal Item es vorwerde dat de voirs(creven) henr(ick) op de voirs(creven) goede/
gheen berringe en sal moegen houwen of maken dan dairmen/
hem die bewijsen sal in redelicheiden ende ter minster scaden/
Item waert asl also dat opte voirs(creven) goede e(n)nigen boeme verdroechde(n)
//
die sal de voirs(creven) henric mogen afhouden ende behouden tot zijnre/
berringen behoef maer voe(r) elken verdroechden boem so sal henrick/
voirs(creven) ii levende poeten setten van alsulken houte als hij afhouwen/
sal Item is vorwerde dat de voirs(creven) henr(ick) de voirs(creven) lande/
tallen iii jae(re)n wel ende loflijc ov(er)mest ten eynde vanden/
voirs(creven) t(er)mine laten inder manie(re)n hier na volgen(de) Te weten(e)/
v ende een half bonder besaegt met wynter corene en(de) dlant/
wel bereyt gelijc zijnen rengenoeten ende op iiii getidege voe(re)n/
Item vii dach(mael) storten op drie voe(re)n wel bereyt ende bezayt/
gelijc zijnen reengenoiten ende die brake op i voe(r) te weten/
iii boend(er) in ii stucken Item sal de voirs(creven) henr(ick) houden verren/
ende beeren tot behoef des dorps van nuwerode also dat tvoirs(creven)/
cloester dair af gheen scade en lyde ende of den selven cloeste(re)/
dair af e(n)nige scade quame die soude de voirs(creven) henr(ick) den/
voirs(creven) cloeste(re) moeten oprichten Item sal de voirs(creven) henr(ick) den/
voirs(creven) cloeste(re) alle jae(re) leveren sijnen t(er)mijn due(re)nde vi[c] walmen/
om die huysinge vanden voirs(creven) hove mede te [decken en(de) te] houden ende/
als men dair e(n)nich werc aende voirs(creven) huysinge maect plect/
of dect van ouden of van nuwen wercke soe es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) henrick alle de stoffe opt voirs(creven) werck leve(re)n/
sal ende den vercluden den montcost geven ende die voirs(creven) proest/
die dachue(re)n Item noch es vorw(er)de dat de voirs(creven) henr(ick) bynnen/
den voirs(creven) t(er)mijne halen sal op sinen cost thien voeder mergels/
en(de) die opt voirs(creven) lant vue(re)n tslans meesten profijte Item w(er)t/
also dat den voirs(creven) henr(ick) e(n)nige scade gesciede van tempeeste/
oft gemeynen orloge tot onser vrouwen lichtmisse toe dair af/
sal de voirs(creven) proest den voirs(creven) henr(ick) rastoer doen gelijc ande(re)n/
hee(re)n ende prelaten(en) hue(re)n pachtene(re)n doen selen boven ende/
beneden mer de voirs(creven) henr(ick) sal ter stont comen bynnen xv/
dagen ten lanxsten na dat die scade gesciet sijn sal ende salt/
den voirscr(even) cloeste(re) cont doen met gewerigen boden dat men die/
scade in tijts mach besien met goeden mannen die hen des/
best verstaen selen of tvoirs(creven) cloest(er) soude ongehouden sijn/
vanden restoir te doen(e) mer of die voirs(creven) henr(ick) e(n)nich
//
coren in sijne schue(re) hadde na onser vrouwen dach lichtmisse dair/
af en sal de voirs(creven) proest den voirs(creven) henr(ick) gheen restoir/
doen Item want den voirs(creven) henr(ick) int voirs(creven) hof gelevert sijn/
viii melcoeyen geschat op xxxiii ende ene(n) halven guld(en) hollan(sch)/
ii p(er)de gescat op xiiii gull(den) hollan(sch) wagen(en) ende ploegen/
met hue(re)n toebehoirten gescat op x gul(den) holl(ansch) soe es vorw(er)de/
datmen de voirs(creven) p(ar)ticulen van haven ten lesten jae(re) vanden
//
voirs(creven) t(er)mijne oic scatten sal ende vintmen dat zij arger sijn/
dan boven gescreven staet dat sal de voirs(creven) henr(ick) den voirs(creven)/
proest moeten oprichten ende w(er)den sij beter vonden dat sal/
de voirs(creven) proest den voirs(creven) henricken moeten oprichten Ende/
alle dese voirs(creven) vorwerden condicien ende geloften hebben geloeft/
die voirs(creven) proest inden name vanden voirs(creven) goidshuyse in/
deen zijde ende de voirs(creven) henrick in dande(re) malcander/
vaste ende gestedich te houden ende te voldoene te allen tijden/
ende t(er)mijnen die vallen ende verschinen selen en(de) telken/
t(er)mine als v(er)volghde scout Hier af sijn borghen des voirs(creven)/
henricx als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesund(er)t ov(er)sceiden ende elc/
voir al jan vand(er) vonde(re)n vader des voirs(creven) henricx jan vand(er)/
vonde(re)n de jonge sijn sone ende brued(er) des voirs(creven) henrix/
henric golijs sone wilen gorts van nuwe(n)rode en(de) willem/
maes geheten cloesterman van wynge(n) swag(er) des voirs(creven)/
henricx Et p(ri)m(us) abs(oloens) lye(ming)[en] februarii ult(ima) rijke ov(er)wynge/
feb(ruarii) xiii
welke borgen de voirs(creven) henr(ick) de wyn heeft/
geloeft hier af scadeloes ende co(m)merloes te ontheffene/
Hier wae(re)n over joes absoloens ende jacop uuten lyemi(n)gen/
scepen(en) te loven(en) gegeven int jair ons he(re)n dusent/
vierhondert en(de) negheendertich op den lesten dach van/
februario Et h(ab)uit que(re)l(as) hiis int(er)fueru(n)t velde willemair/
decembris xiiii
ContributorsKristiaan Magnus , Inge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-08-21 by Jos Jonckheer