SAL7337, Act: R°279.1-V°280.1 (393 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°279.1-V°280.1  
Act
Date: 1443-03-04

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat henric vander brugghen van meyshem boven grymbergen comen es/
in yegewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genomen ende bekent dat hij genome(n)/
heeft van he(re)n janne van weys proefsts van percke inden name ende van wegen des/
selfs cloesters thof geheten ter monct gelegen bij voshem toebehoe(r)ende den selve(n) cloestere/
metten landen ende allen sinen toebehoirten geliker wijs dat willem pols ende ande(r)/
wynne(n) tvoirs(creven) hoff voertijts gehouden hebben uutgesceyden xvi boender lants/
belegen omtrent jans vander ca(m)men bosch daer men van voshem te duysborch/
waert gaet ende hier en sal de voirs(creven) wynne egheen seggen aen hebben hi en/
woude daer alsoe vele o(m)me gheven als een ander mer anders niet Te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van half meye neestcomende ene(n) t(er)mijn van xii/
jae(re)n lang deen nae dander staphans sonder middel volgende elx jaers daer/
en bynnen o(m)me xiiii mudden rox goet ende payabel der maten van loven(e)/
pacht van voshem met wanne ende met vede(re)n wel bereidt te sente andries/
misse apostels te betalen ende te p(er)cke bynnen den voirs(creven) cloeste(r) te leve(re)n/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mine als v(er)volgde schout/
Ende voert meer op viii rijnsche gullene goet van goude oft de weerde/
dair af in ande(re)n goeden gelde alle jare te sente m(er)tens misse inden/
winter te betalen(e) den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volgde/
schout Item sal de voirs(creven) wynne jairlijx betalen den voirs(creven) cloeste(r) voer/
die kerweyden xx rijnsche guldene goet van goude en(de) geve oft die weerde/
dair af in ande(re)n goeden gelde te twee t(er)mine(n) te betalen te wetene x rijnsche/
guldene opten yersten dach van mey ende x rijnsche guldene opten yersten/
dach van novembri ende telken t(er)mine als v(er)volgde schout Item es vorw(er)de/
dat de vynne voirs(creven) jairlijx geven sal den honden van booutsvoert drie/
rijnsche guldene en(de) ix mudde ghersten te sente jans misse inden zomer/
te betalene Item sal de voirs(creven) wynne onsen genedighen hee(r) van brabant/
houden ende voeden te twee jae(re)n twee welpene alsoe dat tgoetshuys/
daer af egheen scade en come Item es vorweerde dat de wynne voirs(creven)/
sal den vorste(r) die den bosch huedt ende die weyden en(de) tgoetshuys goet/
bewae(re)n vueden ende teten geve(n) sal uutgenome(n) van brode Item es/
vorweerde dat de wynne voirs(creven) hebben ende wynnen sal sinen t(er)mijn/
voirs(creven) due(re)nde een bloc toebehoe(re)nde der cappellen van voshem belegen aend(er)/
cappellen huys jairlijx o(m)me ond(er)halve [mudde] rox goet ende payabel wel/
bereyt met wanne ende met vede(re)n ende leve(re)n te p(er)cke oft int huys/
vander cappellen van voshem ende dat sal tot mijns he(re)n van percke/
/ bevele staen Item noch es vorwerde dat de wynne voirs(creven) geven sal jairlijx/
sinen t(er)mijn due(re)nde den cappellen voirs(creven) van voshem voer sijn stroe twee/
rijnsche guldene oft de weerde dair af in ande(re)n goeden gelde Item es vor/
weerde dat de voirs(creven) wynne sal houden scape van minen hee(r) van p(er)cke/
te twee jae(re)n te deylene op dat mine(n) hee(r) voirs(creven) gelieve(n) sal den wynne/
scape te leverene maer mijn hee(r) willes ongehouden sijn alst hem gelieft/
Item is vorweerde dat de wynne voirs(creven) sal doen herden en(de) beweyden/
den cappellaen van voshem jaerlix opten bosch twee melc coeye en(de) twee/
verckene gelijc den sinen Item es vorweerde dat de wynne voirs(creven) jairlix/
leveren sal sinen t(er)mijn due(re)nde vi[c] walme(re)n goet ende coesbeer om die/
huysinge aldaer bynne(n) den voirs(creven) hove mede te houdene ende soe wa(n)neer/
datmen dien verdecken sal soe sal de wynne voirs(creven) geve(n) den werclieden/
den mont cost alsoe lange als zij daer overdecken selen ende niet langere/
ende ligghen ende sitten geven den werclieden voirs(creven) Item es vorweerde dat/
de wynne voirs(creven) ontfaen sal alle de ghene die inden name vanden/
goetshuyse daer comen selen int voirs(creven) hof die sal hij wel ende loflijc/
ontfaen ende den mont cost gheven comen sij te p(er)de oft te voete na sijn/
macht Item es vorweerde dat die voirs(creven) wynne sal houden en(de) ontfaen/
de gasterie die men daer ghewoenlic heeft gheweest tontfane van onsen/
genedighen hee(r) van brabant oft van sinen officiers datter tgoetshuys egeene(n)/
last noch co(m)mer af en come Item es vorweerde dat de wynne voirs(creven)/
die lande den voirs(creven) godshuyse laten sal te zijnen af scheyden gelijc dat/
hijse vant te sinen in comene Te wetene den wynter aert besayt/
wel ende loflijc met rogghe op sijn iiii getidege voe(re)n ende hier/
selen [of] sijn iii(½) boender tarwen Item iii boender gersten op iii voe(re)n/
Item die evene besayt op ii voe(re)n Item de storte [en(de)] brake eens om/
gedaen Item es vorweerde dat de wynne voirs(creven) dmest inder/
messien wesende sal hij vue(re)n opt voirs(creven) lant den goetshuyse/
toebehoe(re)nde slands meesten profijte Item es vorweerde oft den/
voirs(creven) wynne e(n)nighe scade ghesciede van tampeeste vanden coerne/
inden velde staende oft van ghemeynen orloghe die sal hem/
tvoirs(creven) cloester op richten ter taxacien van goede ma(n)nen des ghelijx/
/ oec salmen den wynne doen van coerene inder schue(re)n wesende tot onser/
vrouwen daghe lichtmisse toe ende niet langhe(r) ende soe wa(n)neer dat/
e(n)nighe scade gesciet sal sijn inden velde die sal de wynne ter stont/
bynnen xiiii daghen te langhsten cont doen minen hee(r) den abt van/
p(er)cke oft den genen die den last vanden godshuyse dragen bynnen den/
godshuyse oft de wynne en soude egheen rastoer daer af hebben/
Item es vorweerde dat de p(er)de des voirs(creven) [wynnen] moegen gaen over al opten/
calve(r) eeusel mer op egheenen ande(re)n houwe hi en wae(r) te minsten/
iiii jaer out Item mach de wynne voirs(creven) alle trunc boeme/
truncken te hae(re)n tijde ende den loeke verluken opt voirs(creven) goet/
en(de) nerge(re)ns els sonder die loeke te v(er)coepene en(de) soe waer eneghe/
bome verdroechden die mach de voirs(creven) wynne af houden ende/
voer elken twee ande(r) vanden seven greynen setten Item sal de/
voirs(creven) wynne alle de weghe aent voirs(creven) goet ende lant liggende/
houden ende maken op zijnen cost gelijc men sculdich es te doene als/
datter egeen becroen af en come ende hi en sal egeen ander weghe/
late leyden oft selve doen leyden dan daer sij van ouden tijden/
gewoenlic hebben geweest te gane Item sal de wynne voirs(creven)/
moeghen houwen hagen ende struvellen die aen de voirs(creven) weghe/
staen oft elde(r) opt voirs(creven) goet altoes ter mynster scaden om de/
voirs(creven) weghe mede te maken Item sal de voirs(creven) wynne moegen/
houden houwen opten spoel houwe brym ende duerne te v(er)backene/
ende te verlukene Item sal de voirs(creven) wynne jaerlex hebben voer/
sijn berringhe een dachmael boschs noch vanden besten noch vanden/
erchsten daer ment hem bewijsen sal Item sal de voirs(creven) wynne den/
werclieden des voirs(creven) goetshuys die daer comen wercken aent voirs(creven)/
hof oft e(n)nich werch dat den voirs(creven) hove toebehoert leve(re)n hae(re)n mont/
cost van etene en(de) van drinckene sonder broot ende oec sal hi hen/
gheven liggen ende sitten wat wercke dat sij daer wercken het sij aen/
de molen oft anders aen die wouwers tot v oft vi dagen lang/
ende niet langer Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne houden/
sal wael ende loflic de huysinghen vanden nederster rijkelen nederw(er)t/
/ op sijnen cost Item sal de voirs(creven) wynne jaerlijx houden ende rumen/
alle water lopen(de) ende die grechten verheffen ende houden op sinen/
cost Item sal de voirs(creven) wynne ende [alle] de goede wael ende loflic/
beluken ende bevreden beyde beemde ende lande ende te sinen afsceiden(e)/
alle grechten tunen loken wael ende loflic bevreedt laeten ende/
die grechte wel verhaven Item die taxatie vanden p(er)den waghene/
hernassche die men hem leenen sal te sinen in comen(e) die/
alsoe goet te laetene te sinen afsceydene alsoe hijse vint Sijn/
si beter dat sal men hem oplegghen sijn si ergere dat sal/
hi opleggen Item noch es vorweerde waert alsoe dat god/
verbieden moet dat e(n)nighe scade int voirs(creven) hof van brande/
dat quame van swynnnen weghen oft van sinen boden oft/
van sinen vianden dat soude de wynne moeten oprichten/
den cloest(er) voirs(creven) na dland recht ende desgelijx quame/
den wynne e(n)nighe scade van brande van sgoetshuys wegen/
dat soude men oec den wynne oprichten oec na dland recht/
Item es vorweerde dat die voirs(creven) wynne te sinen afsceydene/
sal laten int voirs(creven) hoff xx hoope rox elken hoep van x/
schove Item es vorweerde wart alsoe dat minen hee(r) vanden/
p(er)cke gelieft te sceydene ten halven tijde te wetene te vi/
jae(re)n soe sal mijn hee(r) moegen sceyden sonder weder segghen ende/
desgelijcx de wynne in dande(r) [zijde] ende wie sceyden wilt die/
saelt een jaer den ande(re)n te voe(re)n segghen Hier af sijn borgen/
des voirs(creven) wynnen [als p(ri)ncipael sculde(re)n] ongesundert en(de) onv(er)sceyden en(de) elc voir al/
claes vander heyden van puttey henric van lynt van troenbeke/
henric van ops van weerde bij mechlen en(de) daneel vander brugge(n)/
broeder des voirs(creven) wynne(n) welke borghen de voirs(creven) wynne hier/
af geloeft heeft scadeloes te houden ende co(m)merloes te ontheffen/
cor(am) pynnoc oppendorp martii quarta a(n)no xiiii[c] xlii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-03-07 by Inge Moris