SAL7337, Act: R°420.1-V°420.1 (561 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°420.1-V°420.1  
Act
Date: 1443-06-04

Transcription

2020-02-26 by Kristiaan Magnus
Item nadat de raet vander stad van loven(e) aen gehoert en(de) verstaen heeft int/
lange de handelinge en(de) gescillen die voirmaels geschiet [zijn] en(de) noch staen tusschen/
steven le bauwiere valckene(re) in deen zijde ende amelberge zijnen wijve in dande(re)/
van janne vanden borchoven en(de) woute(re)n van laethem henricken vanden velde/
ende steve(n)ne smachts en(de) roelove stroeprock die vanden selven gescilden bijden/
voirs(creven) p(ar)tien volcomeliken geinformeert waren en(de) voer den rade claerliken/
den selven stoet opgedaen hebben ende de voirs(creven) steven en(de) zijn wijf bij malcande(re)n/
egheen syns verdragen en comen soe is overdragen inden rade vander stad/
dat de voirs(creven) amelberge alle de goede die van hue(re)r sijden comen zijn te/
weten(e) de hoeve [geheten] desscenloeken met iiii capuynen ii oude grote vi pont borsgelts/
en(de) xv tornose dair toe behoren(de) vii boende(re)n lants te groetloe Item eenen rinschen/
gulden(en) erfs tsijs onder groetloe Item iii peters erf tsijs op een huys/
staende op de leyde en(de) vii mudden corens lijftochten op zeke(re) goede jans/
bulsoets tot werchte(r) gelegen tot haer wert trecken sal en(de) jaerlijx dair/
af geven en(de) betalen sal steven hue(re)n man vii mudden corens goet en(de)/
payabel der maten van loven(e) vi peters en(de) vi scilden der mu(n)te(n) ons gened(ichs)/
hee(re)n te weten(e) tvoirs(creven) coren tot sinte andriesmisse en(de) tvoirs(creven) gelt tot licht/
misse te betalen en(de) te loven(e) op hue(re)n cost te leve(re)n Desgelijx is vo overdragen/
vanden l rinscher gulden(en) die inden wissel tot behoef der voirs(creven) ghehuysche(n)/
sculdich zij te comen(e) dat men die aen renten leggen sal ten p(ro)fijte/
vanden kinde(re) der selver ghehuyschen behoudelic dat zij half en(de) half/
die renten heffen en(de) boren sullen hae(re)r beyder lefdage lanc en(de) de lanxste/
leven(de) van hen beyden sal die gheheel heffen behoudeliken oft men in/
toecomen(de) tijden e(n)nighe ande(re) goede buyten den goeden voirs(creven) v bevonde dair/
inne de voirs(creven) amelberge gericht mocht zijn het wa(r)e inden hove [hou] vanden/
bosche den voerkinde(re)n der voirs(creven) amelberge toebehoe(re)nde oft ande(re) goeden g van/
wat naturen oft condicien die waren dat steven voirs(creven) dair af de helicht na/
hem trecken sal Item is overdragen dat men alle alsulke schout als de voirs(creven)/
gehuyschen samenliken gemaect hebben betalen sal van alsulken sculden alsmen/
den selven gehuyschen sculdich is het zij van verschenen renten oft ande(r)s/
sins en(de) oft dair over schote [dat] sullen zij te gelike deylen Item als vander/
haven es overdragen dat de voirs(creven) steven ter stont na hem trecken sal/
alle alsulke(n) have alsmen bevinden sal dat de voirs(creven) steven by der voirs(creven)/
amelberge zijnen wijve brachte [ten] tijden als hij met hae(re) wetteliken vergaerde
//
Ende alle ande(re) have des sal de voirs(creven) amelberge tot haerwert trecken Item/
de l peters nu tertijt opden wissel van loven(e) staende sullen steven/
en(de) amelberge voirg(enoemt) half en(de) half ter stont na hen trecken o(m)me te betalen [belaten(e)]/
daert elken van hen gelieven sal Item amelberch sal kynt op hae(re)n cost houden/
ende myds i desen selen zij van malcande(re)n te vreden staen tot dat hen/
samenlijc gelieft bij een te comen(e) ende tot desen selen steven smachts en(de)/
roelof stroeprock die tot den voirs(creven) goeden geleyt zijn doen en laten/
uutgeven de voirs(creven) goede en(de) met den selven beleyde alsulken behulp/
doen dat elken van hen beyden moge(n) volgen des hen na uutwijsen der/
t(er)minacien voirs(creven) aengetermineert is p(rese)nt(ibus) voshem burg(imagistro) kersmake(re)/
et aliis de consilio junii quarta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-05-07 by Jos Jonckheer