SAL7337, Act: V°271.3-R°272.1 (384 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°271.3-R°272.1  
Act
Date: 1443-02-26
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-12 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit d(omin)um joh(ann)em weys/
d(i)c(tu)m de doirne tamq(uam) p(re)positu(m) mo(na)ste(r)ii p(ar)chen(sis) ad bona joha(n)nis vos/
filii will(el)mi quond(am) vos sit(a) infra lovan(ium) et extra ac alibi ubicu(m)q(ue)/
locoru(m) infra braban(tie) p(at)riam [sit(a)] co(n)sistunt in ma(n)s(ionibus) domib(us) curt(ibus) t(er)ris/
arabilib(us) p(ra)tis pascuis et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis attinen(tibus) pro c(er)t(is)/
recog(nitionibus) et co(n)ve(n)tionib(us) co(n)t(in)ent(ibus) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor/
sequit(ur) in hec [v(er)ba] Cond zij allen lieden dat goerd roelofs geheten/
inden torf na(tur)lic ende jan vos sone willems wilen vos sijn/
comen in yeghewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) en(de) hebben/
genomen ende bekent dat sij genome(n) hebben jegen he(re)n woute(re)n/
van hugarden proest scloesters van p(er)cke inden namen ende van wegen/
des selfs cloesters de lande des selfs cloest(er)s gelegen op de loe in beyden/
zijden vanden thienschen weege gelijc wout(er) de houwe(re) de voirs(creven) goede te/
houden plach ende lodewijc van ha(m)me ende jan de coninc nu tertijt/
houdende sijn Te houden ende te hebben van halfm(er)te dat sijn sal/
int jair ons he(re)n dusent vierhondert ende achtendertich enen/
t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen na dander sonder middel volgende/
elx jairs dae(re)n bynnen om vijftich mudde roxs goet ende payabel der/
maten van loven(e) te sente andriesmisse apostels te betalen ende/
int voirs(creven) godshuys van p(er)cke te leve(re)n jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout Item is vorweerde/
dat de voirs(creven) goerde ende jan de voirs(creven) lande den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wel ende loflic wynnen sellen met sinen getideghen voe(re)n/
en(de) tselven lant talle sesse jae(re)n wel ende loflic over mesten sellen/
ende ten lesten sesse jae(re)n als zij mesten selen sij dat condigen/
mine(n) hee(re) den abt van percke op dat hij dat mach doen besien/
Oec es vorweerde dat sij bynnen den drien lesten jae(re)n gheen/
vanden voirs(creven) landen hoer vruchten en sellen moghen ende ten/
eynde vanden voirs(creven) t(er)mine sellen de voirs(creven) goerd ende jan vande(n)/
/ voirs(creven) lande laten seven boender wel ende loflijc besayt met rogghe/
op viere getideghe voe(re)n ende dande(r) lande sellen sij geheel laten Hier/
af sijn borghen des voirs(creven) goerds ende jans als principael sculde(re)n/
onbesundert ende onverscheyden ende elc voir al jan de man geheete(n)/
inden pollepel ende claes ballinx de welke zij geloeft hebben hier af/
scadeloes tontheffen(e) Hier wae(re)n over goerd roekeloes ende steven/
smacht scepen(en) van loven(e) gegeve(n) int jair ons he(re)n duysent/
vierhondert en(de) xxxv acht dage in nove(m)br(is) Et h(ab)uit que(re)l(as)/
h(iis) int(er)f(uerunt) rike vynckenbosch febr(uarii) xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-03-05 by Inge Moris