SAL7338, Act: R°300.1-V°301.1 (348 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°300.1-V°301.1  
Act
Date: 1444-02-20

Transcription

2020-05-23 by Roger Morias
Tvonisse tusschen joncffrouwe voele vander rivieren weduwe reyners wijlen vand(er) ryvie(re)n/
die geleyt was tot allen den goeden have ende erve wouters vander rivie(re)n sijns soens in/
deen zijde ende arnde van temploirs in dande(r) aldair de voirs(creven) joncffrouwe voele/
aensprack arnde van temploirs voirs(creven) seggende dat in tijden voirleden die voirscr(even)/
arnt van temploirs met mathijse meys voir woute(re)n voirs(creven) borge bleven was aen/
lijsbetten vernoeden sweger des voirs(creven) wouters als voir xlix crone(n) lijfrenten ten live/
lijsbetten voirs(creven) ende dat overmids dier borchtochten de selve arnt van temploirs/
met mathijse meys geleyt waert tot den haeflijken goeden wouters voirs(creven) ende dat/
dair nae de selve arnt met mayhijse voirs(creven) ter eenre zijden ende wout(er) daneels/
voirs(creven) ter ande(r) quame(n) voe(r) scepen(en) van houdert ende setten aldair bij consent/
ende wille van hen beyden inden handen der scepen(en) aldair alsulken schout brief en(de)/
beleyt dair mede arnt ende mathijs tot den haeflijken goeden wout(er)s daneels geleyt/
wae(re)n inder manie(re)n hier na volgende Te weten oft also geviele oft wout(er)/
in e(n)nigen gebreke bevonden worde aen sijnre sweger voirs(creven) vanden voirs(creven) jairlijken/
renten also dat arnt oft mathijs oft e(n)nich van hen dair om in coste oft/
co(m)mer quamen dat dan arnt ende mathijs oft e(n)nich van hen in stade oft/
co(m)mer sijnde de voirs(creven) brieve soude moegen aenveerden ende na hen trecken/
om hem dair mede [te] behulpen met den rechte uute den co(m)mer ende scade die/
hij om der borchtochten wille voirs(creven) gelegen soude hebben ende alse hij oft zij/
dair af onthaven ende gelost waren soe hebben zij geloeft de voirs(creven) brieve/
weder o(m)me inden handen der scepen(en) van houdert te brengen(e) ende dat die/
selve brieve te neyute gedaen soude worden wanneer lijsbeth vernoeden van/
live ter doet comen sijn sal Ende dat dit also geschiet wae(re) des gedroegen/
zij huer tot enen scepen(en) brieve van houdert ende tot den scepen(en) aldaer oft/
tot alsulke conden alse zij dair toe behoefden ende dair zij mede lijden/
mochte inden rechte ende oft de voirs(creven) arnt seggen woude dat hij om der/
voirs(creven) borchtocht wille te loven(e) inde vroente gestaen hadde dair af de scade/
gedroech xlii gulden(en) oft meer oft oic ande(r) scaden dair om gehadt hadde/
soe wee(r) wair dat dat alsoe waele geschiet mocht zijn mair de scade/
en hadde arnt vanden zijnen niet gegouden mair wae(re) genome(n) vanden/
goeden wouters daneels voirs(creven) die dair om vercocht wae(re)n ende dair af/
wae(r) de betalinge gedaen ende des gedroech zij hue(r) tot alsulker conden als
//
zij dair toe sal v soude behoeven Hoepte dair om ten sloete dat de voirs(creven) beleydt brieve/
dair mede arnt met zijnen mede gheselle geleyt was totden goeden wouters voirscr(even)/
hue(r) ende hue(re)n beleyde volgen soude ende sculdich wae(re)n te volgen(e) dair op de voirs(creven)/
arnt antwerden dede seggende dat den voirs(creven) beleydt brief dair mede hij en(de) mathijs/
meys geleyt wae(re)n totten haeflijken goeden wouters daneels voirs(creven) onder de scepen(en) van/
houdert geleeght wae(re)n ind(er) manie(re)n genoech gelijc joncffrouwe voele in hue(re)r aensp(ra)ken/
behaelt hadde Mair oic wae(re) wair dat arnt dair om grote scade geleden hadde/
ende selve moeten dragen want hij als borge ind(er) vroenten te loven(e) te groeter/
cost geseten hadde seggende voirt dat hij den voirs(creven) beleyt brief tot den/
handen vander scepen(en) van houdert sympelic bij hem selven niet getogen en/
hadde mair dat zij dair tot ende in zijnen handen comen we(re)n bij scriven(en)/
ende versueke der stad van loven(e) ende dat dat alsoe gesciet were des gedroech/
hij hen tot alsulker conden (et)c(etera) Hoepte dair om dat hij der aenspraeken/
ongehouden zijn soude noch met alsulker manie(re)n uut zijnen scepen(en) brieven/
van loven(e) gewonnen worden mair souden inde selve brieve bliven ende/
dair mede voirt vae(re)n nae den rechte Beide p(ar)tien tot hue(re)n thoenisse/
gewesen zijnde thoende de voirs(creven) joncffrouwe voele met ene(n) scepen(en) brieve/
van houdert ende oic metten scepen(en) van houdert die den selven brief sagen/
ende thuychden dien brief met hue(re)n segele gesegelt te zijne en(de) gemaect/
nae costume van hue(re)r banc dat den voirs(creven) beleyt brief dairt gedinge om/
es in hue(re)n handen gesedt was inder manie(re)n gelijc zij aen spraec Voirt/
thoende zij dat arnt van templours inde vroente geseten hadde te loven(e)/
dair af de cost gedroech xlii gulden(en) ende dat dien cost ende scade/
betaelt worde metten gelde dat quam vanden goeden des voirs(creven) wout(er)s/
Thoende voirt met eenre quitan(cie) voe(r) scepen(en) van loven(e) geschiet spreken(de)/
opden daet duisent vierhondert en(de) xxxix xii dage in decembri inhouden(de)/
dat lijsbeth weduwe goerts wijlen ve(r)noeden ende jan ouderogge quitgescoude(n)/
hadden woute(re)n vand(er) rivie(re)n geheten daneels arnde van templours lodewijcke/
ve(r)noeden mathijze meys willem(me) jacops reyne(ren) ende arnde daneels gebruede(re)n/
als vander helicht van xlix cronen lichter mu(n)ten die welke der selver/
lijsbetten ende janne vallen souden te kersmisse dair nae volgende ende/
van allen voirleden(en) t(er)mijnen aen woute(re)n voirs(creven) als vanden goeden wout(er)s
//
wijlen ve(r)noeden die welke de selve wouter daneels houdende was alsoe lange/
als lijsbeth leven soude ende dair nae soe droech jan onderogge met/
twee ande(re) goeden mannen dat hue(r) beste conde wae(re) dat die betalinge/
gesciede vanden goeden wouters daneels Thoende voirt dat wouter/
daneels voirs(creven) vermechticht hadde janne ouderogge der goede voirs(creven) die/
de selve wouter dleven der voirs(creven) lijsbetten due(re)nde houdende was om die/
tot behoef der selver lijsbetten te hantplichten tontvruchten ende tontrichten ende tontbladen(e)/
als voe(r) de jairlijke rente voirs(creven) dae(re)n tynden drogen twee goede ma(n)nen/
dat de voirs(creven) goede van wegen der voirs(creven) lijsbetten ten mynsten drie jair/
lange gehanteert wae(re)n ende dat de selve lijsbet omtrent paeschen naest/
comende een jair lange door geweest sal zijn Ten eynde van desen seyde/
de voirs(creven) joncffrouwe nae thoenisse dat zij voe(r) geleyt hadde ende nae/
de quitan(cie) sprekende inden jae(re) van xxxix met allen voirleden(e) t(er)mijne(n)/
ende nae dat de goede lijsbetten in handen gesedt wae(re)n die zij ten mynsten/
iii jae(re) hantplichten Soe mocht genoech blijcken dat alle de scade die/
om der voirs(creven) lijftocht borchtochte geleden wae(r) betaelt wae(r) van woute(re)n/
voirs(creven) ende vanden goeden die lijsbet hanteerde ende mids dien hadde/
arnt dair om gheen stade hopende dair om ten sloete (er)nae dien dat/
dair toe geschiet ende gethoont wae(r) dat de selve arnt gehouden soude/
zijn die voirs(creven) brieve over te gheven P(rese)nte(re)nde noch ten uutersten soe wair/
de voirs(creven) arnt noch ghethoene(n) conste met twee goede mannen dat hij/
vanden zijnen e(n)nige scade vander voirs(creven) borchtocht betaelt hadde zij woude/
hem dat oprichten ende betalen Item de voirs(creven) arnt thoende met scepen(en)/
van houdert dat hij mids der borchtocht voirs(creven) inde vroente te loven(e)/
gevangen ende gehacht sat ende dat de scade dair af gedroech xlii/
gulden(en) Item de scepen(en) van houdert gemaent hoe den scepen(en) brief/
uut hue(re)n handen comen wae(r) droegen dat zij ten scriven(en) vande stad/
van loven(e) de twee van hen op hue(r) selfs cost te loven(e) comen wae(re)n/
ende aldair zijnde quame(n) zij bijde voirs(creven) p(ar)tien ind(er) vroente(n) dair arnt/
van templours gevangen sat voe(r) de borchtocht voirs(creven) want zij hem voe(r)/
de voirs(creven) borchtocht gehacht sagen soe ghaven sij over uut hen selven den/
voirs(creven) brief in handen arnts voirs(creven) om hem dair mede te moege(n) lossen
//
Item de selve arnt dede voirtbringen ene(n) schoutbrief hem ende mathijze meys bekent/
van woute(re)n vand(er) rivie(re)n geheten daneels dair uut zij tot des selfs wout(er)s have/
geleyt wae(re)n sprekende opden daet duysent vierhondert ende xxx xxix daghe/
in meye ende dede mane(n) de scepen(en) van houdert oft e(n)nigen ande(re)n scepen(en) brief/
van loven(e) in hue(re)n handen geweest hadde dan dien ende zij droegen dat/
zij onder hen egheene(n) ande(re)n gehadt en hadden Voirt dede hij lesen ene(n) beleyt/
brief dair mede hij ende mathijs meys geleydt wae(re)n totten goeden des voirscr(even)/
wout(er)s beyde have ende erve sprekende opden daet duysent vierhondert en(de)/
xxxv opden lesten dach van nove(m)bri ende dede den scepen(en) van houdert mane(n)/
oft zij dien brief onder hen gehadt hadden ende zij droegen neen Nae desen/
meynde arndt dat hij sculdich wae(r) te bliven(e) in zijn scepen(en) brieven van/
loven(e) als voe(r) doen dede seggen de voirs(creven) joncfrouwe dat arnt zijns/
thoenisse niet volcomen en wae(r) want hij niet gethoent en hadden dat/
hij selve dair om scade oft yet betaelt hadde ende al hadden de scepen(en) van/
houdert gedragen dat metten voirscr(even) brieven tot loven(e) comen wae(re)n soe en hadden/
zij nochtan niet gedragen dat zij dien brief ten bevele ende beheten der stat/
van loven(e) arnde ov(er)gegeve(n) dwelc nochtan hen vermat te thoenen/
Seggende voert aldair wae(r) de voirscr(even) scoutbrief met den beleyde t(er) haven/
alleen onder scepen(en) van houdert geweest soe was den selven brief/
bijden selven scepen(en) arnde ov(er)gegeven om hem te lossen uuter vroenten en(de)/
niet om voirder doen te leyden eve(n)verre hij onthave(n) worde dwelc/
nochtan arnt gedaen heeft gelijc dat blijct uuten tweesten brieven die/
hij inden rechte dede voirt bringen Hoepte dair om nae dat hij zijns/
vermets niet volcomen en wae(r) dat den voirscr(even) scoutbrief metten beleide/
te haven ende oic dbeleyt ten erve beyde hue(r) overgegeven oft te nyeute/
gedaen soude worden Es ghewesen met desen woirden nae aensprake/
verantwoirden ende thoenisse [van beyden partien] dat beyde de voirs(creven) brieven comen selen/
ond(er) scepen(en) van loven(e) te dien eynde dat arnt van templours alsulken/
scade als hij tusschen dit ende meydach ghethoenen sal comen die hij/
om der voirscr(even) borchtocht als vanden zijnen geleden oft betaelt heeft/
dair mede sal moegen verhalen ende niet voird(er) p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t pynnoc/
vynck voshem dormale febr(uarii) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer