SAL7338, Act: R°319.1-R°320.1 (373 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°319.1-R°320.1  
Act
Date: 1444-03-10

Transcription

2020-07-08 by Roger Morias
Cond zij allen lieden dat collairt pierart van troingniez in p(rese)ncia scabinor(um) (et)c(etera)/
heeft genomen ende bekynt dat hij ghenome(n) heeft van jouffrouwen marien/
weduwe hubrechts willem van putchey een hof ghelegen te ha(n)nut in husen/
hoven wynnende landen beemden euselen ende ande(re)n zijnen thoebehoerten Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van sinte m(er)tensmisse lestleden eenen t(er)mijn/
van vi jae(re)n lange deen nae dande(r) sonder middel volgende elx jaers/
dae(re)n bynnen te weten(e) van elken boender vanden voirg(eruerde) goede xix dosine(n)/
corens goet en(de) payabel der maten van ha(n)nut alle jae(re) sinte andries misse/
apostels te betalen(e) en(de) te ha(n)nut inde schuere te leveren der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien/
te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolibet ass(ecutu)[m] Item es vorwerde dat/
de voirs(creven) jan wynne alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n sal iiii[c]/
walme(re)n om de huysinghe vanden voirs(creven) hove mede te decken(e) Ende/
alsmen dien walm aldaer verdect soe sal de selve wynne den decke(re)n ende/
werclieden den montcost geven en(de) de voirs(creven) jouffr(ouwe) sal hem de dachue(re)n/
betalen Item oft men int voirs(creven) hof e(n)nichs ty(m)mers behoefde soe es/
vorwerde dat de voirs(creven) wynne drie ty(m)merlieden aldair werckende/
den montcost geven sal drie daghe lange en(de) niet mer en(de) de voirs(creven)/
jouffrouwe sal hen van den drie daghen de dachue(re)n betalen En(de) oft/
die ty(m)erliede dair meer dan drie dagen te doene hadden soe sal de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) van dan voert op hue(re)n cost geheel moeten draghen/
Item es ondersproken dat de voirs(creven) wynne als men int voirs(creven) hof/
ty(m)mert sal moeten halen op zijne(n) cost en(de) last met sijne(n) wagen(en)/
en(de) p(er)den allet hout dat men inde voirs(creven) ty(m)meringen behoeve(n) sal/
dairt hem de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie sal bewijsen de spaende(re)n vanden/
voirs(creven) houte comen(de) sal de selve wynne tot sijne(n) p(ro)fijte behouden/
en(de) verberren mair de cortelinghen dair af also verre als men/
dair af mudsaerden gemaken mach can sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) marien/
behouden en(de) hue(r) p(ro)fijt dair mede te doene sonder den voirs(creven) wynne
//
dair inne yet gherich te sijne evenverre de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie/
tvoirs(creven) ty(m)merhout bewijst te halen te putchey En(de) oft zijt elder/
bewese te halen dant te putchey soe sal de wynne alle den/
affal beide van spaende(re)n en(de) cortelingen vanden voirs(ceven) houde comen(de)/
alleene behouden en(de) t sijnen profijte alleene hebben sonder der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) marien dair inne yet geacht te wesen Ende oft men/
int voirs(creven) hof e(n)nich out werc van groeten houte af brake dat/
sal der voirs(creven) jouffr(ouwe) alle thoebehoe(re)n en(de) de voirs(creven) wynne saelt/
hue(r) leve(re)n en(de) vueren dairt sijt sal willen hebben op zijne(n) cost/
mair ande(re) affal sal de voirs(creven) wynne behouden en(de) zijn p(ro)fijt/
dair mede doen Item es noch vorwerde dat de voirs(creven) wynne/
in afslage vander gheheelder so(m)men der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien/
te betalen(e) ghelden en(de) betalen sal alle jae(re) te kersmisse janne andries/
soen van blochem vii mudden corens erfs pachts en(de) twee mudden/
corens erfs pachts aen jouffr(ouwe) oede weduwe ernolnts wilen jannot/
die sij jaerlijcx opde voirs(creven) goede heeft [en(de) dat] also in tijts dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) marie noch heu(r) voirs(creven) goede dair bij egheen scade/
en lijden en(de) voert allen sijs uut den voirs(creven) goede gaende/
sal de selve wynne jaerlijcx moten betalen altoes in afslage/
vander so(m)men Ende om dat [de] voirs(creven) wynne dit also doen sal/
sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie hem jaerlijcx geven ix dosijnen/
corens der maten voirs(creven) en(de) is noch gevorwert dat de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) marie terdendeel van allen den peren inden/
voirs(creven) hove jaerlijcx wassen(de) hebben sal en(de) te hue(re)n profijte/
en(de) orber behouden en(de) niet eer meer En(de) alle dande(re)/
peren en(de) hofste sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx hebben en(de)/
sijne(n) orber en(de) profijte behouden en(de) zijne(n) wille dair mede doen
//
Item es noch voirwerde dat de voirs(creven) wynne de huysingen vanden voirs(creven)/
hove houden sal op sijnen cost van wanden en(de) van lappen latten vytsen/
vander underster rykelen nederwert en(de) anders niet Item sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande alsoe bespaeyt laten ten afscheiden vanden/
voirs(creven) t(er)mijne als hij die vynt te sijne(n) aencomen Te weten den wynterart/
met wynter corren besaeyt en(de) de storte en(de) breke brake geheel Item/
want jouffr(ouwe) marie voirs(creven) den wynne leve(re)n sal te sijne(n) aencome(n)/
x grypen te x stuv(er)s stuc xi mudden corens en(de) de te weten de x grypen/
ende v mudden corens d(aer)af bynnen xiiii nachten naestcomen(de) en(de) de vi/
mudden d(aer)af naeden hoecht dair na volgen(de) en(de) oec xvii mudden/
gersten en(de) hondert lxxxvii schoeve(n) arweten en(de) hondert en(de) xlvii scoeve/
crocken ter stont te aenverden Soe es vorwerde dat de voirs(creven) wyn/
dat also wederleve(re)n en(de) betalen sal der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien den/
lesten jae(r) vanden voirs(creven) t(er)mijne als vervolghende schout It(em)/
es noch vorwerde dat de voirs(creven) wynne int leste jaer vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijn egheen stroe nocht mest uut den voirs(creven) hove/
vue(re)n mocht en sal mair dat gelijc [geheelijc] int voirs(creven) hof laten/
liggen behoudelic dat de selve wynne in redelicheiden opt/
leste jaer tot sinte mertensmisse toe sijn beesten dair af sal/
moghen vueden en(de) voerde(re)n py(n)noc do[r](ma)le martii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-25 by Jos Jonckheer