SAL7338, Act: R°366.3-R°367.1 (436 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°366.3-R°367.1  
Act
Date: 1444-04-29

Transcription

2020-12-19 by Roger Morias
Van janne vande(n) heetvelde/
It(em) uut dien dat jonch(e)r jan van voelen van goetsehove(n) hee(r) van voelene (et)c(etera) met wout(ere)n/
jansoen van breeda die nae den rechte d(er) stad van loven(e) uut machte van zeke(r) scepen(en) brieve(n)/
bide(n) voirs(creven) jonch(e)r ja(n)ne op den dach van heden voir den raede vand(er) stad in gehewegghelen [in gehelen]/
stoele bekint geleyt es totte(n) goeden des selfs jonche(re)n jans op den dach van heden voir/
den raede vand(er) stad hadde doen bescriven de weduwe jans wijlen van scoonhoven van/
leuwe met hue(re)n kinderen en(de) de momboren vanden selven kinde(re)n ende oec janne va(n)/
heetvelde naturlijc de tot erne tot eenre medegesellinne(n) heeft joncffr(ouwe) katlijnen/
swerters Aldair de voirs(creven) joncffr(ouwe) de weduwe met hue(re)n kinde(re)n ende momboe(re)n d(er)/
selver kinde(re)n niet come(n) en es niet wed(er)staende de(n) scriven(en) voirs(creven) mair alleen comen/
es [de voirs(creven)] jan vanden heetvelde na(r) natu(r)lijc tegen den voirs(creven) jonch(e)r janne ende woute(re)n janssoen/
welke p(ar)tien voir den raide tegenwordijch zijnde dede seggen de voirs(creven) jonch(e)r jan dat
//
wair wae(re) dat hij in tiden voirleden vergadert es geweest nae staed/
d(er) heyleg(er) kerken met joncffr(ouwe) thoriteden van scoonhoven docht(er) he(re)n jans/
wijlen van scoonhoven ridd(er)s ende met hue(r) in vollen stoele sittende zeke(r)/
brieven bekint wout(ere)n janssoen voirscr(even) die hem nae den rechte d(er) stad/
van loven(e) dede leyden totten goeden des voirs(creven) jonch(e)r jans Et dat dair/
nae de voirs(creven) joncffr(ouwen) thoriteden bij consente jonch(e)r jans hue(r)s momboren/
voirs(creven) hue(re)n uutersten wille ende ende testament gesett ende geordineert/
heeft dair op zij sond(er) dat te wed(er)ropen bide(n) wijlle gods aflivich worde(n)/
es In welken testamen(t) ond(er) meer ande(r) zij gemact heeft dat de voirs(creven) jonch(e)r/
jan hue(r) momboer zijn tocht houden sal in alle de goede Ende voirt/
datmen tselve testament volvure(n) en(de) t(er) execucien stellen sal moeten [metten] beleyde/
voirs(creve)n welke punte(n) niet wed(er)staende Soe deden jonch(e)r jan en(de) wout(er) segge(n)/
dat zij verstaen hadden dat de mombore(n) d(er) kinde(re)n voirs(creven) voir de selve/
kinde(re)n en(de) voir derfgename(n) d(er) voirscr(even) joncffr(ouwe) thoroteden verworven hadden/
aen de stad van loven(e) datmen woute(re)n voirscr(even) mette(n) voirs(creven) beleydbrieve(n)/
neghen behulp doen en souden het en wae(re) dat den voirs(creven) mombren en(de)/
erfgename(n) dat co(n)dich ware oft dat zij d(aer) toe bescreven worde(n) dwelc/
hen ze(re) v(er)we v(er)wonderde gemerct dat die momboe(re)n der voirs(creven) kinde(re)n/
noch oec de voirs(creven) jan vanden heetvelde inde voirscr(even) scepen(en) brieve(n)/
gheen recht en hadden nocht oic inde goede and(er)s dan nae die den/
testament voirscr(even) Bege(re)nde d(aer) om dat hen de voirs(creven) brieven volge(n)/
mochte(n) om d(aer) mede jonch(e)r janne te behouden zijn tocht en(de) om d(aer)/
mede te volvuren testament voirs(creven) Dair op de voirs(creven) jan vanden/
heetvelde antwoirde met eenre supplicatie(n) die hij d(aer) ov(er)gaf seggende/
ond(er)ande(r) punten dat de voirs(creven) wout(er) jans soen mette(n) voirs(creven) beleyt/
brieve zeke(r) goede d(aer) mede gederft en(de) vercocht hadden en(de) die pe(n)ni(n)gen/
d(aer) af hebben getogen de voirs(creven) jonch(e)r jan en(de) amelrijc de/
swerte(re) niet weder staende dat de voirs(creven) jan vanden heetvelde
//
als momboir sijns swijfs suste(r) des voirs(creven) amelrijx dier also nae es als/
amelric voirs(creven) Ende oic eve(n)nae es den erflijken en(de) eygene(n)goeden gebleve(n)/
nae die doet joncffr(ouwe) thoroteden van scoonhove(n) voirs(creven) die sond(er) gebuerte/
aflivijch es vorden alse de voirs(creven) amelrijc En(de) al wairt also dat jonch(e)r/
jan voirs(creven) mette(n) voirs(creven) brieve(n) dat wael doen mochte soe en soude hij nochtan/
dat van redene(n) en(de) consiencien wegen niet gedaen hebben noch wille(n) doen/
Bege(re)nde dair om en(de) bidden(de) dat die he(re)n vanden raede de redlich(eit) voir ogen/
hebben wouden en(de) alsulken besorch d(aer)inne voirt keren dat de voirs(creven) jan/
die welke [vele] kinde(re)n heeft met den voirs(creven) brieven niet onterft en worde met/
meer worden ind(er) selv(er) supplicacie(n) begrepe(n) Soe es get(er)mine[e]rt en(de) geslote(n)/
inden raede vand(er) stad met vollen gevolge nae dov(er)geven dat de voirs(creven) jonch(e)r/
jan met wout(er) jans soen ov(er)ggeve(n) heeft dat hem de voirs(creven) brieve(n) volgen/
sellen om d(aer) mede te behouden zijn tocht inde voirs(creven) goeden en(de) om d(aer)mede/
te volvuren testament voirs(creven) en(de) and(er)s niet p(rese)nt(ibus) jasp(ar) ab(soloens) ar(noldo) de vynckenbosch/
burgimag(ist)ris lont lombart lye(mingh)[en] ab(soloens) pynnoc scab(inis) rijke wout(er) van neten(en) jan/
van wijtvliet et mult(ibus) aliis de co(n)silio ap(ri)lis penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer