SAL7338, Act: R°388.1-R°389.1 (473 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°388.1-R°389.1  
Act
Date: 1444-05-12

Transcription

2021-01-04 by Roger Morias
Margriet weduwe arnts wijlen van colen(en)/
ende anthonijze van langrode hue(re)n sone/
Tvonisse vanden gedinge hangen(de) voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen/
margareten weduwe arnts wilen van colen(en) alse tochteresse anthonisse van/
langrode man en(de) mo(m)boe(r) margareten van colene zijns wijfs dochter des/
voirs(creven) wilen arnts en(de) margareten alse erfman in deen zijde en(de) diericken/
van langrode brueder des voirs(creven) anthonis in dande(r) alse van eenre doren/
staende inden muere vander coken(en) des voirs(creven) dierijx gelegen inde/
dorpstrate dienende der scaelgien wert gelegen achter een stove vande(r)/
huyse der voirs(creven) marg(arete) en(de) anthonisse aldair gelegen Item vanden/
mure metter poerten staende tusschen de coken(en) des selfs dierijcx/
en(de) den raemberch dair achter gelegen Item vander poerten staende boven/
den raemberch en(de) desgelijcx oic vander poerten staende voe(r) den inganc/
vander heymelich(eit) staende achter inden hof des selves dierijx desgelijcx/
oic vanden hange die de voirs(creven) dieric afgebroken hadde en(de) plach te staene/
langx opden voirs(creven) raemberch van aenden putte staende achter thuys/
arnts van colene tot op deynde vanden hove des voirs(creven) dierix op [de] sijde ter/
dorpstrate toe poerten weert welke dore muir en(de) porte(n) die voirs(creven)/
dieric nuwelingen gemaect hadde oft doen maken ende want/
also de voirs(creven) margarete en(de) anthonis seiden dat [dair] die voirs(creven) dore/
nu steet ter tijt alse den voirs(creven) diericken sijn huys [en(de)] den voirs(creven) anth(onise)/
tsijne in huweliken gegeven worden stont een vynste(r) en(de) den voirs(creven)/
mure metter poerten en(de) desgelijcx de voirs(creven) twee ande(re) poerten/
afwaren en(de) dat de voirs(creven) margarete hue(re)n leefdach lange hue(re)n/
ganc en(de) gebruyc hebben soude vanden houthuyse staende aende/
voirs(creven) heymelich(eit) ende desgelijcx zij en(de) hue(r) erfgenamen hue(re)n vryen/
ganc en(de) gebruyc erflic beide beneden den voirs(creven) raemberch en(de) oic daer/
boven tot der voirs(creven) hemelich(eit) ende oic mede de voirs(creven) m(ar)garete/
en(de) hue(r) erfgenamen tgebruyc vanden voirs(creven) hange tot op deynde vanden
//
hove des voirs(creven) dierijx den welken ins deels bijden voirs(creven) diericken afgebroken/
wae(r) Welke poenten gesciet zijnde en(de) bevorwert inde huwelicke vorwerde(n)/
vanden voirs(creven) p(ar)tien boeden de voirs(creven) margarete en(de) anthonis te bewijsen(e) ende/
metten mynsten (et)c(etera) Soe hopten sij dat de voirs(creven) dieric de voirs(creven) dore tot/
eenre vynste(re)n vermetsen soude en(de) den voirs(creven) muere metter poorten/
desgelijcx die twee ande(r) poerten afdoen soude en(de) doen hermaken de(n) voirs(creven)/
hangk alse dien voe(r) den afbreken(en) stont Des geliefde hen wael trecht/
dair tegen de voirs(creven) dieric alligerde meynende dair af ongehouden te/
wesen(e) bij dien dat sijn erve vanden erve des voirs(creven) anthonis in/
levende live arnts wilen van colen(en) en(de) bij consente der erfgenamen/
bepaelt hadde geweest ende oic hadde de voirs(creven) anthonis hem geconsenteert/
den voirs(creven) muer en(de) poerten te mogen maken en(de) dat boet hij te thoenen/
en(de) metten meynsten (et)c(etera) Seyde voert de selve dierijc in sijnen/
verantwerden dat hem in contrarien van sijnre huweliker vorwerden/
verstopt wae(re) een vynste(r) dienende inde coken(en) des voirs(creven) diericx oic/
mede meynde hij eene(n) oven te hebben staende en(de) te mogen maken/
op de voirs(creven) scaelgie dienende metten monde inde scouwe vander/
coken(en) des voirs(creven) dierijx en(de) oic mede gesciede hem ongebruyck/
aen sijnen uutganck opten keyberch bij dien dat voe(r) de porte een/
ovenhuys gemaect wae(r) die welke aldair niet te staene en plach/
Hoepte dair o(m)me vander aenspraken ongehouden te sijne op welke/
gescille beide p(ar)tien tot hue(re)n bethoene werden gewijst Nae welke(n)/
thoenisse dair inne de voirs(creven) dieric de voirg(eruerde) palinge oft consent/
niet en bewijsde met rechte gesciet sijnde de scepen(en) van loven(e)/
die te voe(re)n de voirs(creven) erve(n) visenterden gewijst hebben voe(r) een vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) dieric de voirs(creven) doe(r) toemaken sal en(de) indie stat/
setten een vynste(r) alsoe die te staen plach ende dat hij afdoen sal/
den voirscr(even) muer metter poerten beneden den raemberch
//
desgelijx oic de voirs(creven) twee ande(r) poerten staende boven den wech/
gaende ter heymelich(eit) wert [en(de)] desgelijcx doen hermaken de voirscr(even)/
hang alsoe dien te voe(re)n stont o(m)me der voirs(creven) m(ar)gareten te hebben hue(re)n/
ganc totten voirs(creven) houthuyse also [lange] als sij leeft en(de) dat sij en(de) hue(r) erfg(enamen)/
beide van beneden en(de) van boven erflic hebben ende behouden selen hue(re)n/
ganc tot der voirs(creven) heymelich(eit) en(de) tgebruyc aenden voirs(creven) hangk/
vanden voirs(creven) raemberch gelijc sij te voe(re)n dede(n) aen [nae] de waerh(eit) die d(aer)/
af gegaen es behoudelic dien oft de voirs(creven) dieric yemande [gelieft] aen/
te spreken(e) dat hij dat doen mach en(de) met rechte P(rese)n(ti)[b(us)] lomb(ar)t/
lyem(in)g(hen) abs(oloens) pynnoc vync voshem dormale maii xii a(n)no xliiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer