SAL7338, Act: R°402.4-V°402.1 (486 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°402.4-V°402.1  
Act
Date: 1444-05-27

Transcription

2021-01-09 by Roger Morias
Item uut dien dat berthelmeeus coudehoven van sint jorijs werde comen is voe(r)/
den raide vander stad opdoende dat hij in goeden geloeve voermaels hadde doen/
goeden en(de) erve(n) merten(en) de wynte(re) en(de) gelden(en) schoerwegge van weerde voirscr(even)/
in alle zijn goede Bij alsoe dat hij sijnen leefdach lang gehouden en(de) nae sijnen/
staet van behoeften temelic geregeert soude worden ten huyse des voirs(creven) m(er)tens/
dair af de selve merten ende gelden den laste te helden [gelijke] souden dragen [es] gebruyc/
kende der voirs(creven) goede en(de) dat die naede doot des voirs(creven) bertelmeeus den voirs(creven) tween/
p(er)sonen te geliken souden volgen In contrarien vanden welken alsoe de voirs(creven) bertelmeeus/
seide de voirs(creven) twee p(er)sone en(de) sonderlinge de voirs(creven) gelden e(n)nige van sijne(n) voirs(creven)/
goeden hadde vercocht oec en worde hij van hen alsoe dat behoerde niet/
gehouden Begherende dair op van remedien versien te werden(e) soe eest/
dat de raet vander stad dair op om bescreven heeft en(de) voe(r) hen gehadt den voirs(creven) merten en(de) gelden(en) die daenbringen des voirs(creven) berthelmeeus ende/
de condicie dair om zij inde voirs(creven) goede gegoedt waeren genoech kynden Nae/
den welken de raet vander stad getermineert heeft voe(r) reden(en) en(de)/
recht dat de voirs(creven) goedinge sal bliven in handen vander stad te dien/
eynde dat vanden selven goeden niet meer des voirs(creven) berthelmeeus/
leefdach langk vercocht en sal werden en(de) dat de selve berthelmeeus/
ten huyse des voirs(creven) m(er)tens gehouden sal werden ten gelijken laste/
vanden selven merten(en) en(de) gelden(en) en(de) dat elc van hen inbringen/
sal tghene des hij gehaven heeft vanden goeden oft renten des voirs(creven)/
berthelmeeus alsoe verre dat ten profijte en(de) lossingen vanden goeden
//
des voirs(creven) berthelmeeus niet gegaen en es en(de) nae de doot des selfs/
berthelmeeus selen de voirs(creven) p(ar)tien de voirs(creven) goede te gelijke deilen ende de/
voirs(creven) goedinge te gelijc te trecken mair of sij gebreckelic wae(re)n elc van/
zijnen gelde gedeelte den voirs(creven) berthelmeeuse te houden(e) ende dat der/
stad volcomelic bijbracht worde salmen den selven berthelmeeuse/
de voirs(creven) guedinge weder om gheven om met sijne(n) goeden alsdan/
te doen des hem sal gelieve(n) actu(m) in pleno consilio maii xxvii a(n)no xliiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-12-02 by Jos Jonckheer